Taga Efeso
1
Kang Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga gigahin sa Dios sa Efeso nga matinumanon sa pagsalig kang Cristo Jesus —Hinaot nga ang grasya ug kalinaw sa atong Dios nga Amahan ug Ginoong Jesu Cristo maana kaninyo. Hinaot nga ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu Cristo mahimaya, kaniya nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong panalangin sa kalangitan diha kang Cristo. Kay gipili kita sa Dios aron motuo kang Cristo bisan sa wala pa mahimo ang kalibutan. Gipili kita niya aron mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang panan-aw. Pinaagi sa gugma sa Dios daan na kitang gitakda nga gisagop ingon nga iyang mga anak pinaagi kang Jesu Cristo. Gibuhat kini niya tungod kay nalipay siya nga buhaton ang iyang tinguha kanato. Nahitabo kining tanan aron ang Dios madayeg tungod sa iyang mahimayaong grasya, nga gihatag niya nga walay bayad pinaagi sa iyang hinigugma. Kay tungod sa iyang hinigugma, aduna kitay kaluwasan pinaagi sa iyang dugo, kapasayluan sa mga sala, pinaagi sa kadato sa iyang grasya. Kini nga grasya gihatag nga walay pagpugong kanato sa tanang kaalam ug salabutan. Gipahibalo sa Dios kanato ang mga tinago nga kamatuoran mahitungod sa plano niya, sumala sa iyang tinguha nga iyang gipakita kang Cristo: 10 kung moabot na ang higayon nga matuman ang iyang plano, iyang dad-on nga tingob ang tanan sa langit ug sa yuta nga gimanduan ni Cristo. 11 Gipili kita kang Cristo ug gigahin niadto pa, sumala sa plano kaniya nga naghimo sa tanang mga butang pinaagi sa iyang kabubut-on, 12 aron mabuhi unta kita nga magdayeg sa iyang himaya, kita nga mga unang nagsalig kang Cristo. 13 Gikan kang Cristo nga kamo nakadungog pud sa pulong sa kamatuoran, ang maayong balita sa inyong kaluwasan kang Cristo, nga inyo pud gituohan ug giselyuhan pinaagi sa saad sa Balaang Espiritu. 14 Ang Espiritu mao ang pasalig sa atong pamana, hangtod ang pagpanag-iya atong maangkon, alang sa pagdayeg sa iyang himaya. 15 Tungod niini, sukad sa dihang nakadungog ako bahin sa inyong pagtuo sa atong Ginoong Jesus, ug sa inyong gugma alang sa tanan nga gigahin kaniya, 16 wala ako niundang ug pagpasalamat sa Dios kaninyo ug paghinumdom kaninyo sa akong mga pag-ampo. 17 Nag-ampo ako nga ang Dios sa atong Ginoong Jesu Cristo nga Amahan sa himaya, maghatag kaninyo sa espiritu sa kaalam ug magpadayag sa iyang kahibalo, 18 aron ang mata sa inyong kasingkasing malamdagan aron makahibalo kamo kung unsa ang pagsalig sa among pagkatawag, kung unsa ang bahandi sa himaya nga iyang gipamana sa mga gigahin alang kaniya- 19 ug unsa kadako ang iyang gahum nga anaa kanato nga mituo, sumala sa paglihok sa iyang kusog nga gahum. 20 Kini ang gahum nga milihok kang Cristo sa dihang gibanhaw siya sa Dios ug nagpalingkod kaniya dapit sa iyang tuong kamot diha sa kalangitan, 21 nga labaw pa sa tanang mga gamando, ug sa mga adunay gahum, ug mga nagsakop, ug sa mga ngalan nga ginganlan, dili lang sa karong panahon, apan sa panahon sad nga umaabot. 22 Gipasakop sa Dios ang tanang mga butang ubos sa mga tiil ni Cristo, ug gihimo niya siya nga pangulo sa tanang mga butang diha sa Iglesia, 23 nga mao ang lawas niya, nga ang kahingpit niya maoy nagpuno sa tanang mga butang sa tanang pamaagi.