Ezequiel
1
Sa ika-30 ka tuig, sa ika-lima nga adlaw sa ika-upat nga bulan, sa panahon nga nagpuyo ako uban sa mga binihag didto sa Suba sa Kebar. Naabli ang kalangitan ug nakita ko ang mga panan-awon gikan sa Dios. Sa ika-lima ka adlaw nianang bulana—ika-lima nga tuig kadto sa pagkabihag ni Haring Jehoyakin— miabot ang pulong ni Yahweh ngadto kang Ezekiel ang anak ni Buzi nga pari, diha sa kayutaan sa Caldeanhon didto sa Suba sa Kebar, ug nakig-uban kaniya didto ang kamot ni Yahweh. Unya nakita ko ang usa ka bagyo nga gikan sa amihanan; usa ka dakong panganod inubanan sa pagkilat ug gipalibotan kini sa kahayag ug ang sulod niini, ug ang kalayo nga anaa sa sulod sa panganod naggilakgilak sama sa nagbagang bulawan. Diha sa taliwala, may upat ka mga buhing binuhat. Mao kini ang ilang panagway: sama sila sa dagway sa tawo, apan ang matag-usa kanila adunay upat ka mga nawong ug ang matag binuhat adunay upat ka mga pako. Tul-id ang ilang mga batiis, ug ang mga tikod sa ilang mga tiil daw sama sa mga kuko sa baka nga nagagilak sama sa gipahamis nga bronse. Apan aduna silay mga kamot nga sama sa tawo diha ilalom sa ilang tagsatagsa ka mga pako. Silang upat, adunay panagway ug mga pako nga sama niini: nag-abot ang ilang mga pako sa katapad nga binuhat, ug dili na sila molisoliso pa kung molakaw na sila; hinuon, ang matag-usa kanila molakaw paabanti. 10 Sama sa dagway sa tawo ang ilang mga hitsura. Ang upat kanila may panagway nga sama sa liyon sa tuong bahin, ug ang sa wala nga bahin sama sa panagway sa baka, ug ang likoran nga bahin sama sa panagway sa agila. 11 Sama niana ang ilang mga panagway, ug gibukhad nila ang ilang mga pako, aron mag-abot ang duha ka mga pako sa matag binuhat, ug ang laing paris sa pako nagtabon sa ilang mga lawas. 12 Molakaw ang matag binuhat kung asa sila giyahan sa Espiritu, molakaw sila nga dili na molisoliso pa. 13 Ingon niini ang panagway sa buhing mga binuhat, sama sila sa nagbagang kalayo, sama sa sulo; ang hayag nga kalayo nagauban usab sa paglihok sa mga binuhat, ug adunay pagkidlap sa kilat. 14 Paspas nga nagalihok ang mga buhing binuhat nga nagbahisbahis sama sila sa kilat! 15 Unya gitan-aw ko ang buhing mga binuhat; adunay usa ka ligid nga anaa sa yuta sa tapad sa buhing mga binuhat. 16 Mao kini ang hulagway ug ang porma sa mga ligid: sama sa beryl nga bato ang matag ligid, ug managsama ang upat; ang ilang hulagway ug porma sama sa ligid nga nagsumpay sa laing ligid. 17 Kung motuyok na ang mga ligid, motuyok kini nga dili na molikoliko sa bisan asa nga padulngan sa giatubangan sa mga binuhat. 18 Kay ang ilang mga yantas, habog kini ug makuyaw, kay nalukop sa mga mata ang palibot sa mga yantas. 19 Bisan asa moadto ang buhing binuhat, motuyok usab ang ligid uban kanila. Kung molupad ang buhing binuhat gikan sa yuta, madala usab ang maong mga ligid. 20 Bisan asa moadto ang Espiritu, atua sila ug molupad ang ligid nga anaa sa kilid niini, kay ang espiritu sa buhing binuhat anaa sa mga ligid. 21 Bisan asa moadto ang mga binuhat, motuyok usab ang mga ligid; ug kung mopundo ang mga binuhat, mopundo usab ang mga ligid; kung molupad ang mga binuhat gikan sa yuta, motuyok usab ang mga ligid tapad kanila, tungod kay ang espiritu sa buhing binuhat anaa sa mga ligid. 22 Sa ibabaw sa mga ulo sa buhing binuhat may hulagway sa atop-atop; sama kini sa naggilakgilak nga kristal ibabaw sa ilang mga ulo. 23 Ilalom sa atop-atop, ang matag pako sa binuhat mibukhad ug nag-abot ang ilang mga pako. Ang matag binuhat adunay laing paris sa mga pako nga motabon sa iyang kaugalingon lawas. 24 Unya nadungog ko ang tingog sa ilang mga pako sama sa haguros sa katubigan. Sama sa tingog sa Makagagahom sa bisan asa sila molihok. Sama sa tingog sa bagyo. Sama sa tingog sa mga kasundalohan. Sa panahon nga mopundo sila, itiklop nila ang ilang mga pako. 25 May tingog gikan sa atop-atop ibabaw sa ilang mga ulo sa panahon nga mopundo sila ug itiklop ang ilang mga pako. 26 Ang ibabaw sa atop-atop diha sa ilang mga ulo, may sama sa trono nga naghulagway sa batong sapiro, ug ang sama sa usa ka panagway sa tawo ang hulagway sa trono. 27 Aduna akoy nakita nga sama sa nagsinawsinaw nga nagbagang puthaw gikan sa iyang hawak pataas; nakita ko usab gikan sa iyang hawak paubos ang dagway sa kalayo ug ang kahayag nga nagpalibot niini. 28 Sama kini sa bangaw diha sa panganod sa panahon nga moulan mao ang kahayag nga nagpalibot niini. Mipakita kini sama sa himaya ni Yahweh. Sa dihang nakita ko kini, mihapa ako ug nadungog ko ang tingog nga misulti.