Esdras
1
Sa unang tuig ni Ciro, ang hari sa Persia, gituman ni Yahweh ang iyang pulong nga gikan sa baba ni Jeremias, ug gitandog ang espiritu ni Ciro. Mikaylap ang pulong ni Ciro sa tibuok niyang gingharian. Mao kini ang gisulat ug gisulti: “Si Ciro, ang hari sa Persia, miingon: si Yahweh, ang Dios sa Langit, gihatag kanako ang tanang gingharian sa kalibotan, ug gipili niya ako aron sa pagpatukod alang kaniya sa usa ka balay sa Jerusalem didto sa Judea. Bisan kinsa kaninyo nga gikan sa iyang katawhan (hinaot nga ang iyang Dios magauban kaniya) mahimong motungas ngadto sa Jerusalem ug magtukod sa balay alang kang Yahweh, ang Dios sa Israel, nga mao ang Dios sa Jerusalem. Ang nahibiling mga katawhan nga nagpuyo sa yuta sa bisan asa nga bahin sa gingharian kinahanglan mohatag kanila ug plata ug bulawan, mga kabtangan ug mga kahayopan, ingon man ang kinabubut-ong halad alang sa balay sa Dios sa Jerusalem.” Unya mitindog ang pangulo sa mga banay sa katigulangan ni Juda ug ni Benjamin, ang mga pari ug ang mga Levita ug ang tanan kansang ang espiritu gitandog sa Dios nga moadto ug motukod sa iyang balay. Kadtong nag-alirong kanila mitabang sa ilang buluhaton uban ang mga plata ug mga bulawan, mga kabtangan, mga kahayopan, mga bililhong butang, ug mga halad nga kinabubut-on. Giuli usab ni Haring Ciro ang mga galamiton nga gipanag-iya sa balay ni Yahweh nga gidala ni Nabucodonozor gikan sa Jerusalem ug gibutang sulod sa mga balay sa iyang diosdios. Gitugyan kini ni Ciro ngadto sa kamot ni Mitredates ang tinugyanan sa panudlanan, nga giihap kini alang kang Sesbasar, ang pangulo sa Judea. Mao kini ang ilang gidaghanon: 30 ka plangganang bulawan, 1, 000 ka plangganang plata, 29 ka lain pang planggana, 10 30 ka panaksang bulawan, 410 ka gagmay nga panaksang plata, ug 1, 000 ka mga dugang kabtangan. 11 Ang tanang butang nga bulawan ug plata mikabat ug 5, 400. Gipangdala kining tanan ni Sesbasar sa dihang ang mga binihag nanguli gikan sa Babilonia paingon sa Jerusalem.