Galacia
1
Kini si Pablo ang apostol. Ako dili apostol nga gikan sa mga tawo ni pinaagi sa tawo, apan pinaagi kang Jesu-Cristo ug sa Dios nga Amahan, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Uban sa tanang kaigsoonan nga kuyog kanako, ako nagsulat ngadto sa mga kasimbahan sa Galacia. Ang grasya diha kaninyo ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo, nga naghatag sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron nga siya makahimo sa pagpahigawas kanato gikan niining kasamtangang daotan nga panahon, sumala sa kabubut-on sa atong Dios ug Amahan. Alang kaniya ang himaya hangtod sa kahangtoran. Ako natingala nga kamo dali lang nga mituo ngadto sa lahi nga ebanghelyo. Ako natingala nga kamo mibiya palayo gikan kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Cristo. Wala nay laing ebanghelyo, apan adunay pipila ka mga tawo nga naghimo kaninyo ug kasamok ug gustong tuison ang ebanghelyo ni Cristo. Apan bisan kung kami o usa ka anghel nga gikan sa langit tingali magmantala kaninyo sa ebanghelyo nga dili sama sa usa nga among gimantala kaninyo, siya kinahanglan nga tungluhon. Sama sa among gisulti kaniadto, busa karon ako mosulti pag-usab. “Kung adunay usa nga momantala kaninyo sa ebanghelyo nga dili sama sa usa nga inyong nadawat, siya kinahanglang tunglohon.” 10 Kay ako ba karon nagapangita sa pagtugot sa mga tawo o sa Dios? Ako ba nagapangita aron magpahimuot sa mga tawo? Kung ako sa gihapon nagasulay sa pagpahimuot sa mga tawo, ako dili usa ka sulugoon ni Cristo. 11 Kay ako gusto nga kamo masayod, mga kaigsoonan, nga ang ebanghelyo nga akong gimantala dili gikan sa yanong mga tawo. 12 Wala ko kini madawat gikan sa tawo, o ako natudloan niini. Hinuon, kini gipadayag kanako pinaagi kang Jesu-Cristo. 13 Kamo nakadungog mahitungod sa karaan nakong kinabuhi sa Judaismo, unsa ako kabangis nga naglutos kaniadto sa simbahan sa Dios nga labaw pa sa sukdanan ug paglaglag niini. 14 Ako nakigbisog sa Judaismo labaw pa sa daghan nakong mga isigka Judio. Ako hilabihan ka matinguhaon alang sa mga tulumanon sa akong mga amahan. 15 Apan ang Dios nahimuot sa pagpili kanako gikan sa taguangkan sa akong inahan. Siya nagtawag kanako pinaagi sa iyang grasya 16 aron sa pagpadayag sa iyang Anak kanako, aron nga ako siyang imantala sa mga Gentil. Wala dayon ako nagpakisayod sa unod ug dugo 17 ug ako wala miadto sa Jerusalem niadtong nahimong mga apostoles nga nahiuna kanako. Hinuon miadto ako sa Arabia ug unya mibalik sa Damascus. 18 Unya human sa tulo ka tuig ako miadto sa Jerusalem aron duawon si Cephas, ug ako mipuyo uban kaniya sa 15 ka mga adlaw. 19 Apan ako walay nakita nga laing apostoles gawas kang Santiago, ang igsoon sa Ginoo. 20 Tan-awa, atubangan sa Dios, ako wala mamakak kung unsa ang akong gisulat kaninyo. 21 Unya ako miadto sa mga rehiyon sa Siria ug Cilicia. 22 Ako wala gihapon mailhi sa panan-aw sa mga kasimbahanan sa Judea nga anaa kang Cristo, 23 apan sila nakadungog lamang, “Siya nga naglutos kanato karon nga nagamantala sa pagtuo nga iya nang giguba.” 24 Sila nagahimaya sa Dios tungod kanako.