Mga Maghuhukom
1
Human sa kamatayon ni Josue, nangutana kang Yahweh ang katawhan sa Israel, nga nag-ingon, “Kinsa man ang unang mosulong sa mga Canaanhon alang kanato, aron makiggbat batok kanila?” Miingon si Yahweh, “Mosulong ang taga-Juda. Tan-awa, hatagan nako sila ug katungod niining yutaa.” Miingon ang katawhan sa Juda ngadto sa katawhan ni Simeon, nga ilang mga igsoon nga lalaki, “Uban kanamo ngadto sa ginsakopan nga gigahin alang kanamo aron mag-uban kita sa pagpakiggubat batok sa mga Canaanhon. Ug mokuyog usab kami kaninyo ngadto sa ginsakopan nga gigahin alang kaninyo.” Busa mikuyog kanila ang tribo ni Simeon. Misulong ang katawhan ni Juda, ug gipadaog sila ni Yahweh batok sa mga Canaanhon ug sa mga Perizihanon. Gipatay nila ang 10, 000 kanila didto sa Bezek. Nakit-an nila si Adoni Bezek didto sa Bezek, ug nakiggubat sila batok kaniya ug gipildi ang mga Canaanhon ug ang mga Perizihanon. Apan nakaikyas si Bezek, ug gigukod nila siya ug nadakpan, ug giputol nila ang iyang mga kumagko sa kamot ug tiil. Miingon si Adoni Bezek, “Adunay 70 ka mga hari, nga gipamutlan sa ilang mga kumagko sa kamot ug tiil, ang nagtigom sa ilang pagkaon ilalom sa akong lamesa. Sama sa akong gibuhat, gibuhat usab sa Dios kanako.” Gidala nila siya didto sa Jerusalem, ug didto namatay siya. Nakiggubat ang katawhan ni Juda batok sa siyudad sa Jerusalem ug nakuha kini. Gisulong nila kini gamit ang tumoy sa espada ug gisunog nila ang siyudad. Human niana, milugsong ang katawhan ni Juda aron sa pagpakig-away batok sa mga Canaanhon nga nagpuyo sa kabungtoran, didto sa Negev, ug sa tiilan sa mga bungtod sa kasadpan. 10 Gisulong ni Juda ang mga Canaanhon nga nagpuyo sa Hebron (ang ngalan sa Hebron kaniadto mao ang Kiriat Arba), ug napildi nila ang Shesai, Ahiman, ug Talmai. 11 Gikan didto gisulong sa katawhan sa Juda ang mga lumolupyo sa Debir (ang ngalan sa Debir kaniadto mao ang Kiriat Sefer). 12 Miingon si Caleb, “Ang si bisan kinsa nga mosulong sa Kiriat Sefer ug mokuha niini, ihatag ko kaniya si Acsa, ang akong anak nga babaye, nga mahimong iyang asawa.” 13 Si Otniel, ang anak nga lalaki ni Kenaz (manghod nga lalaki ni Caleb) nadakpan sa Debir, busa gihatag ni Caleb si Acsa kaniya, ang iyang anak nga babaye, aron mahimo niyang asawa. 14 Sa wala madugay miabot si Acsa ngadto kang Otniel, ug giaghat niya siya nga hangyoon ang iyang amahan nga hatagan siya ug uma. Sa pagkanaog niya gikan sa iyang asno, gipangutana siya ni Caleb, “Unsa man ang akong mahimo alang kanimo?” 15 Miingon siya kaniya, “Hatagi ako ug panalangin. Sanglit gihatag mo man kanako ang yuta sa Negev, ihatag usab kanako ang mga tuboran sa tubig.” Busa gihatag ni Caleb kaniya ang taas nga bahin sa mga tuboran ug ang ubos nga bahin sa mga tuboran. 16 Ang mga kaliwat sa ugangan ni Moises nga mga Kenhanon mitungas gikan sa Siyudad sa Palmera uban ang katawhan sa Juda, ngadto sa kamingawan sa Juda, nga atua sa Negev, aron magpuyo uban ang katawhan sa Juda duol sa Arad. 17 Ug miuban ang katawhan ni Juda sa katawhan ni Simeon nga ilang kaigsoonan ug gisulong ang mga Canaanhon nga nagpuyo sa Zefat ug giguba gayod kini. Ginganlan ang siyudad ug Horma. 18 Gisakop usab sa katawhan ni Juda ang Gaza ug ang yuta nga nagpalibot niini, ang Askelon ug ang yuta nga nagpalibot niini, ang Ekron ug ang yuta nga nagpalibot niini. 19 Giubanan ni Yahweh ang katawhan ni Juda ug gipanag-iyahan nila ang kabungtoran, apan dili nila mapapahawa ang mga lumolupyo sa mga patag tungod kay aduna silay puthaw nga mga karwahe. 20 Gihatag ang Hebron ngadto kang Caleb (sama sa giingon ni Moises), ug gipapahawa niya gikan didto ang tulo ka mga anak nga lalaki ni Anak. 21 Apan wala papahawaa sa katawhan ni Benjamin ang mga Jebusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Busa nagpuyo ang mga Jebusihanon sa Jerusalem uban ang katawhan ni Benjamin hangtod karong adlawa. 22 Nangandam ang balay ni Jose sa pagsulong sa Betel, ug nag-uban kanila si Yahweh. 23 Nagpadala sila ug kalalakin-an aron sa pagpaniid sa Betel (ang siyudad nga ginganlan kaniadto ug Luz). 24 Nakita sa mga tigpaniid ang usa ka tawo nga migawas gikan sa siyudad, ug miingon sila kaniya, “Ipakita kanamo, palihog, unsaon pagsulod ngadto sa siyudad, ug magbinuotan kami kanimo.” 25 Gipakita niya kanila ang dalan paingon sa siyudad. Ug gisulong nila ang siyudad gamit ang tumoy sa espada, apan gitugotan nila nga makaikyas ang tawo ug ang tanan niyang pamilya. 26 Ug miadto ang tawo sa yuta sa mga Hitihanon ug nagtukod ug siyudad ug ginganlan kini ug Luz, nga maoy ngalan niini hangtod karon. 27 Wala gipapahawa sa katawhan ni Manases ang katawhan nga nagpuyo sa mga siyudad sa Bet Shan ug sa mga baryo niini, o ang Taanac ug ang mga baryo niini, o kadtong nagpuyo sa Dor ug sa mga baryo niini, o kadtong nagpuyo sa Ibleam ug sa mga baryo niini, o kadtong nagpuyo sa Megido ug sa mga baryo niini, tungod kay ang mga Canaanhon buot gayod nga mopuyo niana nga yuta. 28 Sa dihang lig-on na ang Israel, gipugos nila ang mga Canaanhon nga mag-alagad kanila inubanan sa hilabihan nga paghago, apan wala nila sila papahawaa sa hingpit. 29 Wala gipapahawa ni Efraim ang mga Canaanhon nga nagpuyo sa Gezer, busa nagpadayon ang mga Canaanhon sa pagpuyo sa Gezer uban kanila. 30 Wala papahawaa ni Zebulun ang katawhan nga nagpuyo sa Kitron, o ang katawhan nga nagpuyo sa Nahalol, busa nagpadayon ang mga Canaanhon sa pagpuyo uban kanila, apan gipugos ni Zebulun ang mga Canaanhon sa pag-alagad kanila inubanan sa hilabihan nga paghago. 31 Wala papahawaa ni Asher ang katawhan nga nagpuyo sa Aco, o ang katawhan nga nagpuyo sa Sidon, o kadtong nagpuyo sa Alab, Aczib, Helba, Afek, o Rehob. 32 Busa nagpuyo ang tribo ni Asher uban sa mga Canaanhon (kadtong nagpuyo sa yuta), tungod kay wala nila sila gipapahawa. 33 Wala gipapahawa sa tribo ni Neftali kadtong nagpuyo sa Bet Shemes, o kadtong nagpuyo sa Bet Anat. Busa nagpuyo ang tribo ni Neftali uban sa mga Canaanhon (ang katawhan nga nagpuyo niana nga yuta). Bisan pa niana, ang mga lumolupyo sa Bet Shemes ug Bet Anat gipugos sa hilabihan nga paghago alang kang Neftali. 34 Gipugos sa mga Amorihanon ang tribo ni Dan sa pagpuyo sa Kabungtoran, ug wala sila gitugotan sa paglugsong ngadto sa patag. 35 Busa nagpuyo ang mga Amorihanon didto sa Bukid sa Heres, sa Ayalon, ug sa Shaalbim, apan ang kakusgan sa kasundalohan sa balay ni Jose ang nagbuntog kanila, ug gipugos sila sa pag-alagad kanila inubanan sa hilabihan nga paghago. 36 Ang utlanan sa Amorihanon miabot gikan sa bungtod sa Akrabim didto sa Sela hangtod didto sa kabungtoran.