Josue
1
Nahitabo kini human sa kamatayon ni Moises nga alagad ni Yahweh, nagsulti si Yahweh kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun, pangulo nga kaabag ni Moises, nga nag-ingon, “Si Moises, nga akong alagad, patay na. Busa karon, barog, latas niini nga Jordan, ikaw ug kining tanan nga katawhan, ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila—ngadto sa katawhan sa Israel. Gihatag ko kaninyo ang tanang dapit kutob sa malaktan sa lapalapa sa inyong mga tiil. Gihatag ko kini kaninyo, ingon sa akong gisaad kang Moises. Gikan sa kamingawan ug sa Lebanon, paingon sa dako nga suba, nga Eufrates, ang tanan nga yuta sa mga Hetihanon, ug ngadto sa Dako nga Dagat, diin mosalop ang adlaw, mahimong inyong yuta. Walay bisan usa nga makaasdang kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon nga ako nag-uban kang Moises. Dili ko ikaw talikdan ni biyaan. Pagmalig-on ug pagmaisogon. Himoon mo kining katawhan nga makapanunod sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga katigulangan nga ihatag ko kanila. Pagmalig-on ug pagmaisogon gayod. Pag-amping sa pagtuman sa tanang balaod nga gimando kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw pagliko gikan niini ngadto sa tuo o sa wala, aron nga ikaw magmalamposon bisan asa ka moadto. Magasulti ka kanunay mahitungod niini nga basahon sa balaod. Magapamalandong ka niini sa adlaw ug sa gabii aron nga matuman mo ang tanan nga nahisulat niini. Unya magmauswagon ka ug magmalamposon. Wala ba ako nagmando kanimo? Pagmalig-on ug pagmaisogon! Ayaw kahadlok. Ayaw kaluya. Kay si Yahweh nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka moadto.” 10 Unya gimandoan ni Josue ang mga pangulo sa Israel, 11 “Adto ngadto sa kampo ug mandoi ang katawhan, 'Andama ang mga gikinahanglan alang sa inyong kaugalingon. Sulod sa tulo ka adlaw maglatas kamo niini nga Jordan ug mosulod ug ilogon ang yuta nga gihatag ni Yahweh nga inyong Dios kaninyo aron panag-iyahon.'” 12 Ngadto sa mga Reubenhanon, mga Gadihanon ug katunga sa tribo ni Manases, miingon si Josue, 13 “Hinumdomi ang pulong ni Moises nga alagad ni Yahweh, nagmando kaninyo sa dihang siya miingon, 'Si Yahweh nga inyong Dios maghatag kaninyo ug kapahulayan, ug ihatag kini nga yuta alang kanimo.' 14 Ang inyong mga asawa, ang gagmay ninyo nga mga anak, ug ang inyong binuhing mananap magapabilin sa yuta nga gihatag ni Moises kaninyo lapas sa Jordan. Apan ang inyong manggugubat nga kalalakin-an maga-uban sa inyong mga igsoon nga lalaki ug motabang kanila 15 hangtod nga hatagan ni Yahweh ug kapahulayan ang inyong mga igsoon nga lalaki ingon nga gihatag niya kini kaninyo. Ug mapanag-iya usab nila ang yuta nga gihatag ni Yahweh kanila nga inyong Dios. Unya magabalik kamo sa inyong yuta ug manag-iya niini, lapas sa Jordan ang yuta nga gihatag kaninyo ni Moises nga alagad ni Yahweh, diin mosubang ang adlaw.” 16 Ug mitubag sila kang Josue, nga nag-ingon, “Tumanon namo ang tanan nga imong gimando kanamo, ug bisan asa nimo kami ipadala moadto kami. 17 Magatuman kami kanimo ingon nga nagtuman kami kang Moises. Hinaot nga si Yahweh lamang nga imong Dios ang mag-uban kanimo, ingon nga siya nag-uban kang Moises kaniadto. 18 Si bisan kinsa nga mosupak batok sa imong mga mando ug dili motuman sa imong mga pulong pagapatyon. Pagmalig-on lamang ug pagmaisogon.”