Levitico
1
Gitawag ni Yahweh si Moises ug nakigsulti kaniya gikan sa tolda nga tigomanan, nga nag-ingon, “Pagpakigsulti ngadto sa katawhan sa Israel ug sultihi sila, 'Si bisan kinsa diha kaninyo nga magdala ug halad ngadto kang Yahweh, dad-a ingon nga halad ang usa sa inyong mga mananap, gikan sa panon sa baka o gikan sa panon sa mga karnero. Kung gikan sa panon sa baka ang iyang halad sinunog, kinahanglan nga ihalad niya ang laking baka nga walay tatsa. Ihalad niya kini ngadto sa pultahan sa tolda nga tigomanan, aron nga dawaton kini ni Yahweh. Itapion niya ang iyang kamot ngadto sa ulo sa halad sinunog, ug unya dawaton kini isip puli alang kaniya aron sa pagpasaylo sa iyang sala. Unya kinahanglan nga ihawon niya ang torong baka sa atubangan ni Yahweh. Ihalad sa mga anak nga lalaki ni Aaron, nga mga pari ang dugo ug iwisikwisik kini ngadto sa halaran nga anaa sa pultahan sa tolda nga tigomanan. Unya kinahanglan nga panitan niya ang halad sinunog ug hiwahiwaon kini. Unya ang mga anak nga lalaki ni Aaron nga pari mao ang maghaling ngadto sa halaran ug magbutang ug kahoy aron nga sugnoran kini. Ang mga anak nga lalaki ni Aaron, nga mga pari, ang magpahimutang sa mga gihiwahiwa, nga ulo ug sa tambok ngadto sa gisugnoran nga kalayo sa halaran. Apan kinahanglan nga hinloan niya ug tubig ang ginhawaang bahin ug ang mga tiil niini. Unya sunogon sa pari ang tanan diha sa halaran ingon nga halad sinunog. Makahatag kini ug humot nga makapahimuot alang kanako; Mahimo kining halad alang kanako pinaagi sa kalayo. 10 Kung ang iyang halad alang sa halad sinunog gikan sa panon sa mga mananap, usa sa mga karnero o usa sa mga kanding, kinahanglan ihalad niya ang laki nga walay tatsa. 11 Ihawon niya kini ngadto sa amihanang bahin sa halaran sa atubangan ni Yahweh. Iwisikwisik sa mga anak nga lalaki ni Aaron, nga mga pari, ang dugo niini sa matag kilid sa halaran. 12 Unya kinahanglan nga hiwahiwaon niya kini, ang ulo ug ang tambok, unya ipahimutang kini sa pari ngadto sa gisugnoran nga kalayo, nga anaa sa halaran, 13 apan kinahanglan nga hinloan ug tubig ang ginhawaang bahin ug ang mga tiil niini. Unya ihalad sa pari ang tibuok nga halad, ug sunogon kini ngadto sa halaran. Mao kini ang halad sinunog, ug makahatag kini ug humot nga makapahimuot alang kang Yahweh; mahimo kining halad alang kaniya pinaagi sa kalayo. 14 Kung ang iyang halad ngadto kang Yahweh mao ang halad sinunog nga mga langgam, nan kinahanglan nga magdala siya ug salampati o pispis nga tukmo ingon nga iyang halad. 15 Kinahanglan nga dad-on kini sa pari ngadto sa halaran, lubagon ang ulo niini, ug sunogon kini ngadto sa halaran. Unya kinahanglan nga ipaagas ang dugo niini ngadto sa kilid sa halaran. 16 Kinahanglan nga kuhaon niya ang ubol-ubol lakip na ang mga kinaon niini, ug iitsa kini ngadto sa kilid sa halaran sa sidlakang bahin, sa dapit diin gibutang ang abo. 17 Kinahanglan nga pikason niya kini pinaagi sa pagbitad sa mga pako niini, apan kinahanglan nga dili niya kini tungaon sa duha ka bahin. Unya pagasunogon kini sa pari ngadto sa halaran, nga gisugnoran ug kahoy. Mahimo kining halad sinunog, ug makahatag kini ug humot nga makapahimuot alang kang Yahweh; mahimo kining halad alang kaniya pinaagi sa kalayo.