Nahum
1
Ang gipamulong mahitungod sa Ninibe. Ang Libro sa Panan-awon ni Nahum, ang Elkoshite. Si Yahweh ang abugho-an nga Dios ug nagapanimalos; si Yahweh nagapanimalos ug puno sa kapungot; si Yahweh nanimalos sa iyang mga kaaway, ug nagapadayon ang iyang kasuko sa iyang mga kaaway. Si Yahweh dugay masuko ug gamhanan siya kaayo; walay hinungdan nga sultihan niya ang mga kaaway nga wala silay sala. Buhaton ni Yahweh nga iyang agianan ang alimpulos ug ang bagyo, ug ang mga panganod mao ang abog sa iyang mga tiil. Gibadlong niya ang dagat ug gipa-uga kini; gipauga niya tanang mga kasubaan. Huyang si Bashan, ug si Carmel usab; ug ang mga bulak sa Lebanon huyang. Nauyog ang kabukiran sa iyang presensiya; ug ang kabungtoran nalanay; ang yuta nahugno sa iyang presensiya, lakip ang kalibotan ug ang tanan nga mga tawo nga nagpuyo niini. Kinsa man ang makabarog sa iyang kapungot? Kinsa man ang makasukol sa kabangis sa iyang kasuko? Ang iyang kapungot gibubo sama sa kalayo, ug ang mga bato nadugmok pinaagi kaniya. Maayo si Yahweh, dalangpanan sa adlaw sa kasamok; ug matinud-anon siya niadtong nagdangop kaniya. Apan pagatapuson gayod niya ang iyang mga kaaway uban sa lunop; ug gukdon niya sila sa kangitngit. Unsa man ang inyong gilaraw mga tawo batok kang Yahweh? Pagatapuson gayod niya kini; ang kasamok dili na makabarog sa ikaduha nga higayon. 10 Kay sila magkagubot sama sa tunokon nga mga tanom; natuhop sila sa ilang kaugalingon nga ilimnon; sila hingpit nga lamyon sa kalayo sama sa uga nga dagami. 11 Adunay usa nga mibarog taliwa kaninyo, Ninibe, nga naglaraw ug daotan batok kang Yahweh, ang usa nga nagdasig sa pagkadaotan. 12 Mao kini ang gisulti ni Yahweh: “Bisan pa ug kusgan sila ug kumpleto, mapungil gihapon sila; ang ilang mga katawhan mawala. Apan ikaw, Judah: Bisan tuod gisakit ko ikaw, dili ko na ikaw sakiton. 13 Karon ako nang putlon kanang yugo sa mga tawo gikan kanimo; ako nang putlon ang imong mga kadina.” 14 Ug naghatag si Yahweh ug mando mahitungod kanimo, Ninibe: “Wala nay kaliwat nga modala sa imong ngalan. Wagtangon nako ang kinulit nga mga hulagway ug ang mga hulagway nga hinimo sa puthaw gikan sa mga balay sa inyong dios-dios. Ako magakalot sa imong mga lubnganan, kay ikaw makauulaw.” 15 Tan-awa, sa kabukiran adunay tiil sa usa ka tawo nga magdala sa maayong balita, nga magpasayod sa kalinaw! Sauloga ang imong Kapistahan, Judah, ug ampingi ang imong panaad, kay ang daotan dili na makasulong kanimo; hingpit na ang iyang pagkawagtang.