Numerus
1
Nakigsulti si Yahweh kang Moises didto sa tolda nga tagboanan sa kamingawan sa Sinai. Nahitabo kini sa unang adlaw sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig human nakagawas ang katawhan sa Israel gikan sa yuta Ehipto. Miingon si Yahweh, “Paghimo ug talaan sa tanan nga mga kalalakin-an sa matag banay sa Israel, sa mga pamilya sa ilang katigulangan. Ihapa sila pinaagi sa ngalan. Ihapa ang matag-usa ka lalaki, ang matag tawo nga nagpanuigon ug 20 o pataas. Ihapa ang tanan nga makahimo sa pagpakig-away ingon nga mga sundalo alang sa Israel. Kinahanglan nga ikaw ug si Aaron maglista sa gidaghanon sa mga kalalakin-an sa ilang grupo sa kasundalohan. Ang tawo nga gikan sa matag tribo, ang ulo sa banay, kinahanglan moalagad kanimo ingon nga pangulo sa iyang tribo. Ang matag-usa ka pangulo kinahanglan mangulo sa mga kalalakin-an nga makig-away alang sa iyang tribo. Mao kini ang mga ngalan sa mga pangulo nga kinahanglan makig-away uban kanimo: gikan sa tribo ni Ruben, Elizur ang anak nga lalaki ni Sedeur; gikan sa tribo ni Simeon, si Selumiel ang anak nga lalaki ni Zurisadai; gikan sa tribo ni Juda, si Nashon ang anak nga lalaki ni Aminadab; gikan sa tribo ni Isacar, si Nethanel ang anak nga lalaki ni Zuar; gikan sa tribo ni Zebulun, si Eliab ang anak nga lalaki ni Helon; 10 gikan sa tribo ni Efraim ang anak nga lalaki ni Jose, si Elisama ang anak nga lalaki ni Amihud; gikan sa tribo ni Manases, si Gamaliel ang anak nga lalaki ni Pedazur; 11 nga gikan sa tribo ni Benjamin ang anak nga lalaki ni Jose, si Abidan ang anak nga lalaki ni Gideoni; 12 gikan sa tribo ni Dan, si Ahiezer ang anak nga lalaki ni Amisaddai; 13 gikan sa tribo ni Asher, si Pagiel ang anak nga lalaki ni Ochran; 14 gikan sa tribo ni Gad, si Eliasaf ang anak nga lalaki ni Deuel; 15 ug gikan sa tribo ni Naftali, si Ahira ang anak nga lalaki ni Enan.” 16 Mao kini ang mga kalalakin-an nga pinili gikan sa katawhan. Nangulo sila sa mga tribo sa ilang katigulangan. Sila mao ang mga pangulo sa mga banay sa Israel. 17 Gidala ni Moises ug Aaron kining mga kalalakin-an, nga mga nalista pinaagi sa ngalan, 18 ug uban niining mga tawhana gitigom nila ang tanan nga mga kalalakin-an sa Israel sa unang adlaw sa ikaduhang bulan. Unya ang matag usa ka tawo nga nagpanuigon ug 20 ug pataas nagpahayag sa iyang kaliwat. Gipanganlan niya ang mga banay ug ang mga pamilya nga kagikan sa iyang mga katigulangan. 19 Unya gilista ni Moises ang ilang gidaghanon didto sa kamingawan sa Sinai, sumala sa gimando ni Yahweh kaniya nga iyang buhaton. 20 Gikan sa mga kaliwat ni Ruben, ang kamagulangan ni Israel, giapil pag-ihap ang tanan nga mga ngalan sa matag-usa ug matag tawo nga nagpanuigon ug 20 o pataas nga makahimo sa pag-adto sa panggubatan, gikan sa listahan sa mga banay sa ilang mga katigulangan ug mga pamilya. 21 Nakaihap sila ug 46, 500 ka mga kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Ruben. 22 Gikan sa mga kaliwat ni Simeon giihap ang tanan nga ngalan sa matag-usa ug matag tawo nga nagpanuigon ug 20 o pataas nga makahimo sa pag-adto sa panggubatan, gikan sa listahan sa mga banay sa ilang mga katigulangan ug sa mga pamilya. 23 Nakaihap sila ug 59, 300 ka mga kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Simeon. 24 Gikan sa mga kaliwat ni Gad giihap ang tanan nga ngalan sa matag usa ug matag tawo nga nagpanuigon ug 20 o pataas nga makahimo sa pag-adto sa panggubatan, gikan sa listahan sa mga banay sa ilang katigulangan ug mga pamilya. 25 Nakaihap sila ug 45, 650 ka kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Gad. 26 Gikan sa mga kaliwat ni Juda giihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug sa matag tawo nga nagpanuigon ug 20 pataas nga makahimo sa pag-adto sa panggubatan, gikan sa listahan sa mga banay sa ilang katigulangan ug mga pamilya. 27 Nakaihap sila ug 74, 600 ka mga kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Juda. 28 Gikan sa mga kaliwat ni Isacar giihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug matag tawo nga nagpanuigon ug 20 o pataas nga makahimo sa pag-adto sa panggubatan, gikan sa listahan sa mga banay sa ilang katigulanga ug mga pamilya. 29 Nakaihap sila ug 54, 400 ka mga kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Isacar. 30 Gikan sa mga kaliwat ni Zebulun naihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug ang matag tawo nga nagpangidaron ug 20 pataas nga makahimo nga moadto sa gubat, gikan sa listahan sa banay sa ilang mga katigulangan ug pamilya. 31 Giihap nila ang 57, 400 ang mga kalalakin-an ang gikan sa tribo ni Zebulun. 32 Gikan sa mga kaliwat ni Efraim ang anak nga lalaki ni Jose naihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug sa matag tawo nga nagpangidaron ug 20 o pataas nga makahimo nga moadto sa gubat, gikan sa listahan sa banay sa ilang mga katigulangan ug mga pamilya. 33 Giihap nila ang 40, 500 ka mga kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Efraim. 34 Gikan sa mga kaliwat ni Manases ang anak nga lalaki ni Jose naihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug sa matag tawo nga nagpangidaron ug 20 pataas ang makahimo nga moadto sa gubat, gikan sa listahan sa banay sa ilang mga katigulangan ug mga pamilya. 35 Giihap nila ang 32, 200 mga kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Manases. 36 Gikan sa mga kaliwat ni Benjamin naihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug sa matag tawo nga nagpangidaron ug 20 pataas nga makahimo nga moadto sa gubat, gikan sa listahan sa banay sa ilang katigulangan ug mga pamilya. 37 Ilang giihap 35, 400 kalalakin-an ang gikan sa tribo ni Benjamin. 38 Gikan sa mga kaliwat ni Dan naihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug sa matag tawo nga nagpangidaron ug 20 pataas nga makahimo nga moadto sa gubat, gikan sa listahan sa banay sa ilang mga katigulangan ug mga pamilya. 39 Ilang giihap 62, 700 ang gikan sa tribo ni Dan. 40 Gikan sa mga kaliwat ni Aser naihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug matag tawo nga nagpangidaron ug 20 pataas nga makahimo nga moadto sa gubat, gikan sa listahan sa banay sa ilang mga katigulangan ug mga pamilya. 41 Giihap nila ang 41, 500 ang mga kalalakin-an ang gikan sa tribo ni Aser. 42 Gikan sa mga kaliwat ni Naftali naihap ang tanan nga mga ngalan sa matag usa ug matag tawo nga nagpangidaron ug 20 o pataas nga makahimo nga moadto sa gubat, gikan sa listahan sa banay sa ilang mga kaliwat ug mga pamilya. 43 Giihap nila ang 53, 400 ang gikan sa tribo ni Naftali. 44 Giihap ni Moises ug Aaron ang tanan nga mga kalalakin-an, apil ang napulog duha ka mga kalalakin-an nga mangulo sa napulog duha tribo sa Israel. 45 Busa ang tanan nga mga kalalakin-an sa Israel nga gikan sa 20 pataas ang pangidaron, ang tanan nga makahimo sa pakig-away sa gubat, ang naihap sa ilang matag pamilya. 46 Giihap nila ang 603, 550 ka mga kalalakin-an. 47 Apan ang mga kalalakin-an nga gikan sa banay ni Levi wala giihap, 48 tungod kay si Yahweh miingon kang Moises, 49 “Kinahanglan nga dili nimo ihapon ang tribo ni Levi o iapil sa kinatibuk-ang kadaghanon nga katawhan sa Israel. 50 Hinuon, gitahasan ang mga Levita sa pag-atiman sa kasabotan diha sa, ug sa pag-atiman sa tanan nga kasangkapan sa tabernakulo ug sa tanan nga butang nga anaa niini. Kinahanglan nga ang mga Levita maoy magdala sa tabernakulo, ug kinahanglan nga dad-on nila ang kasangkapan sa tabernakulo. Ug Kinahanglan nga atimanon nila ang tabernakulo ug magbuhat sila ug kampo palibot niini. 51 Sa dihang balhinon ang tabernakulo ngadto sa laing dapit, kinahanglan nga ang mga Levita maoy maghipos niini. Sa dihang ang tabernakulo pagatukoron, ang mga Levita maoy magtukod niini. Ug si bisan kinsa nga mga langyaw ang magpaduol sa tabernakulo kinahanglan nga pagapatyon. 52 Sa dihang ang katawhan sa Israel magtukod sa ilang mga tolda, kinahanglan nga ang matag tawo magbuhat duol sa bandira nga apil ngadto sa iyang kasundalohan. 53 Apan, ang mga Levita kinahanglan nga magtukod ug tolda palibot sa tabernakulo sa kasabotan aron nga akong kasuko dili moabot sa katawhan sa Israel. Kinahanglan nga ang mga Levita moatiman alang sa tabernakulo sa kasabotan.” 54 Ang katawhan sa Israel magbuhat niining tanang mga butang. Gibuhat nila ang tanan nga gisugo ni Yahweh pinaagi kang Moises.