Filipos
1
Si Pablo ug si Timoteo, mga alagad ni Cristo Jesus, alang sa tanan nga gigahin diha kang Cristo Jesus nga anaa sa Filipos, uban sa mga tigtan-aw ug mga diakono. Hinaot nga ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Akong gipasalamatan ang akong Dios sa matag hinumdom kaninyo. Kanunay sa akong matag ampo alang kaninyong tanan, kini uban sa kalipay nga ako nag-ampo. Ako nagpasalamat alang sa inyong pagpakig-uban sa ebanghelyo gikan sa unang adlaw hangtod karon. Ako masaligon niining butanga, nga siya nga nagsugod sa maayong buhat diha kaninyo mopadayon sa hingpit niini hangtod sa adlaw ni Jesu-Cristo. Husto kini alang kanako nga mobati niining paagiha mahitungod kaninyong tanan tungod kay ania kamo sa akong kasingkasing. Kamong tanan nahimo nga akong mga kaabag sa grasya sa akong pagkabinilanggo ug sa akong pagpanalipod ug pagpasalig sa ebanghelyo. Kay ang Dios mao ang akong saksi, kung unsa ang akong paghandom kaninyong tanan sa giladmon sa gugma ni Cristo Jesus. Ug ako nagaampo niini: nga ang inyong gugma modagaya ug modako pag-ayo diha sa kahibalo ug sa tanang panabot. 10 Ako nagaampo niini aron nga inyo untang masulayan ug mapili ang mga butang nga hilabihan kamaayo. Ako nagaampo niini aron nga magmatinud-anon ug walay ikasaway diha kaninyo sa adlaw ni Cristo. 11 Kini usab aron nga kamo mapuno sa bunga sa pagkamatarong nga miabot pinaagi kang Jesu-Cristo, alang sa himaya ug pagdayeg sa Dios. 12 Karon buot nako nga masayod kamo, mga igsoon, nga ang mga butang nga nahitabo kanako nakapadayon sa pagpa-uswag sa ebanghelyo pag-ayo. 13 Kini tungod kay ang akong mga kadina kang Cristo nahimong naila sa tibuok guwardiya sa palasyo ug ngadto sa tanan. 14 Ug ang kasagaran sa mga igsoon diha sa Ginoo nadani pag-ayo tungod sa akong mga kadina aron mangahas sa pagsulti sa pulong sa walay kahadlok. 15 Sa pagkatinuod ang pipila nagmantala kang Cristo tungod sa kasina ug panagbingkil, ug usab ang uban tungod sa maayong kabubut-on. 16 Ang mga nagmantala kang Cristo tungod sa gugma nasayod nga ako gibutang dinhi alang sa pagpanalipod sa ebanghelyo. 17 Apan ang ubang nagmantala kang Cristo tungod sa hinakog ug dili tinud-anay nga mga tumong. Sila naghunahuna nga sila makahimo ug kasamok alang kanako sa akong mga kadina. 18 Busa unsa? Bisan sa unsang paagi, kung sa pagpakaaron-ingnon o sa kamatuoran, si Cristo mamantala, ug niini magmaya ako! Oo, ako magmaya. 19 Kay ako nasayod nga kini moresulta sa akong kaluwasan. Kini nahitabo tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa tabang sa Espiritu ni Jesu-Cristo. 20 Kini sumala sa akong masaligon nga paglaom ug kasigurohan nga ako dili maulawan. Hinuon, uban sa tanang kaisog, ingon sa kanunay ug usab karon, ako naglaom nga si Cristo mabayaw sa akong lawas, bisan sa kinabuhi o bisan sa kamatayon. 21 Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Cristo, ug ang pagkamatay kadaogan. 22 Apan kung ang pagkinabuhi diha sa unod makahatag ug bunga gikan sa akong mga paghago, ako wala masayod kung unsa ang akong pilion. 23 Kay ako napugos niining duha ka mga pilianan. Ako nagtinguha nga mobiya ug makig-uban kang Cristo, nga maayo, ug mas labing maayo! 24 Apan ang pagpabilin diha sa unod mas gikinahanglan alang sa inyong kaayohan. 25 Sanglit kay ako masaligon mahitungod niini, ako nasayod nga ako magpabilin ug magpadayon uban kaninyong tanan, alang sa inyong pag-uswag ug kalipay diha sa pagtuo. 26 Tungod niana, ang inyong paghimaya kang Cristo Jesus tungod kanako modagaya tungod sa akong pakig-uban kaninyo pag-usab. 27 Ipahigayon lamang ang inyong mga kinabuhi sa paagi nga takos sa ebanghelyo ni Cristo. Buhata kini aron nga, kung moanha ako sa pagpakigkita kaninyo o kung wala ako, madungog ko kung unsaon ninyo pagbarog nga lig-on sa usa ka espiritu. Manghinaot ako nga madunggan ko nga kamo anaa sa usa ka kalag nga nagkahiusa sa pagpaningkamot alang sa pagtuo sa ebanghelyo. 28 Ug ayaw kahadlok sa bisan unsa nga buhaton sa inyong mga kaaway. Kini usa ka timailhan kanila alang sa ilang pagkalaglag. Apan alang kaninyo kini timailhan sa inyong kaluwasan, ug kini gikan sa Dios. 29 Kay kaninyo kini gihatag, tungod ug alang kang Cristo, dili lamang sa pagtuo diha kaniya, apan usab ang pag-antos alang kaniya. 30 Kay kamo adunay samang panagbangi sama sa inyong nakita kanako, ug ang inyong nadungog uban kanako karon.