Zacarias
1
Sa ikawalo nga bulan sa ikaduha nga tuig sa paghari ni Darius,' miabot ang pulong ni Yahweh ngadto kang Zacarias nga anak nga lalaki ni Berekia anak nga lalaki ni Ido, nga propeta, miingon, “Hilabihan gayod ang kasuko ni Yahweh sa inyong mga amahan! Sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga labawng makagagahom niini: Balik kanako! — mao kini ang gisulti ni Yahweh nga makagagahom— ug mobalik ako kaninyo, ang gisulti ni Yahweh nga labawng makagagahom. Ayaw kamo pagpakasama sa inyong mga amahan nga maoy gisultihan sa mga propeta kaniadto, miingon, “Miingon si Yahweh nga labawng makagagahom niini: Isalikway ang inyong daotang mga binuhatan ug ang mga daotang tulumanon!” Apan wala sila maminaw ug wala nagpanumbaling kanako— mao kini ang gisulti ni Yahweh.' Ang inyong mga amahan, asa na man sila? Asa na man ang mga propeta, anaa ba sila diri hangtod sa kahangtoran? Apan ang akong mga pulong ug ang akong mga kasugoan nga akong gimando sa akong mga sulugoon nga mga propeta, wala ba sila nakaapas sa inyong mga amahan? Busa naghinulsol sila ug miingon, “Sama nga naglaraw si Yahweh nga labawng makagagahom sa pagbuhat kanato kung unsa ang angay sa atong mga pamaagi ug mga buhat, busa gipahamtang niya kini kanato.” Sa ika-24 nga adlaw sa ikanapulo ug usa nga bulan, nga mao ang bulan sa Shebat, sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius, miabot ang pulong ni Yahweh ngadto kang Zacarias nga anak nga lalaki ni Berekia nga anak nga lalaki ni Ido, nga propeta, ug nag-ingon, “Nakita ko sa kagabhion, ug, tan-awa! Adunay tawo nga nagsakay sa pula nga kabayo, ug anaa siya atubangan sa mga mirtol nga kahoy nga anaa sa walog; ug sa iyang luyo anaay pula, pulapula- nga tabonon, ug puti nga mga kabayo.” Miingon ako, “Unsa man kining mga butanga, Ginoo?” Unya ang anghel nga nakigsulti kanako miingon kanako, “Ipakita ko kanimo kung unsa kining mga butanga.” 10 Unya mitubag ug miingon ang tawo nga nagtindog atubangan sa mga mirtol nga kahoy, “Mao kini kadtong mga gipadala ni Yahweh aron sa pagsuroy sa tibuok kalibotan.” 11 Mitubag sila sa anghel ni Yahweh nga nagtindog atubangan sa mga mirtol nga kahoy; miingon sila kaniya, “Nagsuroysuroy kami sa tibuok kalibotan; tan-awa, nagpabilin sa paglingkod ug nagpahulay ang tibuok kalibotan.” 12 Unya mitubag ang anghel ni Yahweh ug miingon, “Yahweh nga labawng makagagahom, hangtod kanus-a ka man dili magpakitag kaluoy sa Jerusalem ug sa mga siyudad sa Juda nga nag-antos sa kasuko sulod sa 70 ka tuig?” 13 Mitubag si Yahweh ngadto sa anghel nga nakigsulti kanako, uban sa mga maayong pulong, mga pulong sa kahupayan. 14 Busa ang anghel nga nakigsulti kanako miingon kanako, “Tawag ug isulti, “Mao kini ang giingon ni Yahweh nga makagagahom: Nangabubho ako alang sa Jerusalem ug alang sa Zion uban ang dakong kadasig! 15 Nasuko ako pag-ayo sa mga nasod nga anaa sa kalinaw. Imbis nga diyutay lamang ang akong kasuko diha kanila, gipasamot hinuon nila ang katalagman. 16 Busa miingon si Yahweh nga makagagahom niini: Mibalik ako sa Jerusalem uban ang kaluoy. Pagatukoron ko diha kaniya ang akong balay —mao kini ang gisulti ni Yahweh nga labawng makagagahom— ug mainat gayod ang pangsukod nga linya ngadto sa Jerusalem!' 17 Sa pag-usab tawag ug isulti, 'Miingon niini si Yahweh nga labawng makagagahom: Modagaya gayod pag-usab ang pagkamaayo sa akong mga siyudad, ug pagahupayon pag-usab ni Yahweh ang Zion, ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem.”' 18 Unya mihangad ako ug nakita ko ang upat ka mga budyong! 19 Nakig-istorya ako sa anghel nga nakigsulti kanako, “Unsa man kini?” Mitubag siya kanako, “Mao kini ang mga budyong nga nagpatibulaag sa Juda, sa Israel, ug sa Jerusalem.” 20 Unya gipakita kanako ni Yahweh ang upat ka mga manggagama. 21 Miingon ako, “Unsa man ang gipangbuhat niining mga tawhana?” Mitubag siya, ug miingon, “Mao kini ang mga budyong nga nagpatibulaag sa Juda aron nga walay bisan usa nga tawo ang mohangad sa iyang ulo. Apan mianhi kining mga katawhan aron sa pagpahawa kanila, aron walaon ang mga budyong sa mga nasod nga mituboy sa bisan unsang budyong batok sa yuta sa Juda aron sa pagpatibulaag kaniya.”