3
Imanc', ja'ni ȽanDios joupa imaf'i'inapolhuo' anuli Cristo tolahueƚe lapi'inyacolhuo', iƚe lopa'a lema'a. Jiƚpe tipa'a Cristo ticutsuya al c'a camane ȽanDios. Toƚ'nujuaisle lopa'a lema'a, a'i lopa'a fa'a li'a ƚamats'. Imanc' moƚmana' a'i to li'ipa. Joupa imapolhuo', i'ipa ats'e loƚpitine. Jiƚpe pe lopa'a ȽanDios tipa'a Cristo imaf'i'. Ma to iƚque lipitine, toƚta'a loƚpitine. Ƚinca itsiya aicoƚsina' nulemma te ts'i'ic' iƚe loƚpitine. Tocomma emiya. Maƚque Cristo aƚpitine. Litine timujxoxi Cristo, imanc' jouc'a jahuay lixanuc' toƚmuj'moƚtsi. Jiƚpe litine aƚinca tixinnim'me acuajmaica te ts'i'ic' iƚe laƚpitine. Aƚsim'monga' joupa i'epa pangay c'a laƚpicuejma'. Aƚ'onƚcotonga' to Cristo.
Toƚiya, ma moƚmana' fa'a li'a ƚamats' toƚ'e'moƚtsi cuenna. Iƚiya loƚcuerpo toƚcuxeƚe. Tihuejcotsolhuo' loƚmane', loƚ'mitsi', jahuay iƚe loƚcuerpo. Camilhuo': Aimolahue'mola' cacaƚ'no', aimoƚ'e'me al xujc'a, aimolahuelojm'mola' lacaƚ'no' moƚsuico'mola', aimoƚjanaj'me lixcay, aimoƚ'e'moƚtsi to iƚniya petsi aimicuayacu: “Joupa tipa'a”. Iƚne ma ti'hua tehueyi xonca. Ja'ni toƚta'a loƚ'ejma' ȽanDios ti'onƚicolhuo' to iƚniya naihuejpá locuenaye candiosla'. Petsi toƚta'a liƚ'ejma' ȽanDios tixtuc'ola', titeƚ'mila'.
Li'ipa ailopa'a al ts'e loƚpitine, imanc' tonƚ'eyi toƚna'a. Toƚta'a tonluyalaicoyi lapajnya. Itsiya toƚpo'noƚe loƚpicuejma', aimonƚ'econa'me to li'ipa, aimolixtutsai'me, aimolixtule'me, aimolahue'me monƚ'e'mola' quixcay loƚf'as xanuc', aimoƚnesco'mola' a'ijc'a, aimoƚnesc'e'e'mola' cataiqui', aimi'i'ma toƚta'a loƚnesyacu.
Aimoƚfel'mi'moƚtsi. Imanc' aimi'iya moƚ'onƚicoyacoƚtsi to li'ipa. Joupa oƚpo'nopá lafane coƚpicuejma'. Oƚpo'nopá li'ejma' iƚiya. 10 Joupa oƚspic'epá tolihuejle al ts'e loƚpicuejma'. Iƚiya loƚpicuejma' ti'hua tilajmna'ma. Tijouƚa' ti'onƚcota to lipicuejma' ȽanDios. Iƚque Nolanc'enapa al ts'e loƚpicuejma'. Toƚta'a iƚiya laƚpicuejma' aimehue'eya. ȽanDios lipicuejma' aimehue'e'. Toƚta'a ti'i'ma illanc' laƚpicuejma' aimalahue'eyaconga'.
11 Iƚne petsi tipa'a al ts'e liƚpicuejma', aiminesyacu: “Iya' ninjudío, iƚque a'i. Iƚque agriego, ninaitsi xans.” Aiminesyacu: “Iya' joupa aƚ'empa circuncidar, iƚque a'i. Iƚque ȽanDios aimepenufya.” Aiminesyacu: “Iƚque aiquimuxejma”; o “Iƚque xonca atonno”; o “Iƚque amozo, i'huexi ƚipoujna”; o “Iƚque ailopa'a quipoujna, quituca' ticuxeyoxi”. Iƚne petsi al ts'e liƚpicuejma' tixim'moƚtsi ma' anuli. Xonca ti'nujuaisyi Cristo, iƚque ƚepenufpola' jahuay iƚniya ja'ni ti'huaiyijnyi.
12 Imanc' joupa i'huijf'epolhuo' ȽanDios. Imanc' i'huexi iƚque, ti'elhuo' capic'a. Toƚiya toƚsintsola' to acuanuc'la loƚpimaye, toƚpalaic'otsola' al c'a, aimoƚ'e'e'moƚtsi tsila', aimoƚ'nof'e'e'moƚtsi. Toƚsnet'ƚƚe lo'epolhuo'. 13 Aimolixtuc'o'moƚtsi. Ja'ni a'ijc'a li'epolhuo', tolimenc'e'eco'moƚtsi. ȽaƚPoujna joupa imenc'e'ecopolhuo' lonƚ'epa, ma' anuli tolimenc'e'eco'moƚtsi.
14 Monƚ'eyi jahuay toƚna'a jouc'a tonƚ'etsoltsi capic'a ma to mi'eyi lapimaye. Toƚta'a lonƚ'epa al c'a tetenƚcoco'ma ȽanDios. Ja'ni aimoƚ'eyacoƚtsi capic'a tixim'molhuo' to tehue'elhuo'. 15 ȽanDios ijoc'icopolhuo' tipac'e'etsolhuo' loƚpicuejma' Cristo. Camilhuo': Toƚmajncoƚe toƚta'a. Maƚta'a lipic'a ȽanDios. Ijoc'ipolhuo' ti'itsolhuo' to anuli cal xans. Ti'onƚcotsolhuo' to anuli al cuerpo. Jouc'a toƚs'najtsi'iƚe ȽanDios.
16 Anuli anuli toƚ'nujuaisle litaiqui' Jesucristo. Tolihuejle jahuay. Toƚta'a tepi'im'molhuo' loƚpicuejma' toƚmuc'i'moƚtsi. Toƚsc'ai'itsoƚtsi ti'iƚa' ac'a lonƚ'eyacu. Toƚpalaic'ocotsoƚtsi lan salmo, lan himno, lan alabanza. Imanc' tolapenufyi lotoc'ipolhuo' Cristo. Toƚiya jiƚpe ƚolunxajma' tolunac'co'me ȽanDios. 17 Ja'ni toƚpalaiyi, ja'ni tonƚ'eyi canic', jahuay lonƚ'epa, ma monƚ'eyi toƚ'nujuaisle ƚaƚPoujna Jesús lipuftine. Toƚs'najtsi'iƚe ȽanDios caƚ'Ailli'. Iƚque tepenufta loƚs'najtsi'ipa, toƚ'huaiyijnyi Jesús.
18 Imanc' unc'apenoye, tolihuejcotsola' loƚpe'aillí. Toƚta'a ticuicomma lonƚ'eyacu imanc' noƚ'huaiyijmpá ƚaƚPoujna. 19 Imanc' unc'ape'aillí, tonƚ'etsola' capic'a loƚpenoye. Aimoƚcuxenai'mola'. 20 Imanc' unc'a'uhuay, tolihuejcotsola' loƚ'aillí. Tonƚ'eƚe jahuay loxc'ai'ipolhuo'. Toƚta'a tetenƚma, imanc' noƚ'huaiyijmpá ƚaƚPoujna.
21 Imanc' unc'a'aillí, aimoƚsc'ai'ot'ƚi'mola' juaiconapa loƚnaxque'. Ja'ni toƚsc'ai'ot'ƚitsola' aimixnet'ƚyacu. Titafquecola'. 22 Imanc' unc'imozó tolihuejcotsola' jahuay loxc'ai'ipolhuo' loƚpoujnalá nomana' fa'a li'a ƚamats'. Aimoƚ'onƚico'moƚtsi to lan xanuc' petsi oque' liƚpicuejma'. Iƚne ti'e'me canic' ma le'a mehuelongila' ƚiƚpoujna. Tijouƚa' aimi'econayi. Toƚspaic'eƚe ȽanDios. Toƚta'a aimoƚfel'miyacola' loƚpoujnalá. 23 Jahuay lonƚ'eyacu tixoj'ma cunlata tonƚ'eƚe. Toƚ'nujuaitsa ma molihuejcola' loƚpoujnalá, iƚne axanuc', xonca tolihuejcoyi ƚaƚPoujna. 24 Imanc' joupa oƚsina' ti'najtsetolhuo' ƚaƚPoujna. Iƚque tepi'itolhuo' al ƚijca, tepi'itolhuo' coƚ'huexi. Imanc', ma Cristo oƚPoujna, tolihuejcoƚe iƚque. 25 Toƚ'nujuaitsa: Iƚne pe no'epá a'ij ƚijca jouc'a tipa'a lapi'inyacola'. Ma to li'epa ma toƚta'a tepi'innola' quiƚjunac'. ȽanDios tixinnila' ma' anuli jahuay. Iƚne lapoujnalá, ja'ni a'ijc'a lo'epa, jouc'a tepi'innola' quiƚjunac'.