4
Imanc' unc'apoujnalá aimolatets'i'mola' loƚmozó. Toƚ'etsoƚtsi ƚijca loƚ'ejma'. Toƚmujtsoƚtsi al c'a loƚpicuejma'. Joupa oƚsina', a'i ma le'a iƚniya jouc'a imanc', tipa'a ƚoƚPoujna jiƚpe lema'a.
Jahuay imanc' ti'hua toƚpalaic'oƚe ȽanDios, aimixojtolhuo'. Ti'hua toƚs'najtsi'iƚe ȽanDios. Ma moƚpalaic'oyi ȽanDios toƚsahue'e'me aƚtoc'itsonga' illanc'. Lapi'itsonga' lane luya'aƚe Lataiqui' iƚe lopalaicopa Cristo. Ƚinca luyaipa quitine li'ipa emiya, itsiya a'i. Maƚe lataiqui' caifnuya'apa iya'. Toƚiya aƚ'noƚimpa, aƚtats'iya fa'a. Ja'ni ȽanDios lapi'itsonga' lane luya'aƚe, aƚinca ca'econa'ma iƚe laipenic'. Cu'iyale'ma ma' acuajmaica iƚe lataiqui'.
Ma moƚmana' petsi iƚne a'i capimaye, toƚspic'eƚe al c'a te ts'i'ic' lonƚ'eyacu, loƚpalaicoyacu. Itine itine tipa'a al c'a lonƚ'eyacu. Ne', tonƚ'eƚe toƚta'a. Ma moƚpalaic'oyoƚtsi toƚ'nujuaitsa ƚaƚPoujna litoc'ipolhuo', lipaxnepolhuo'. Ti'iƚa' loƚtaiqui' ma latenƚcocoya lataiqui', a'i ninaitsi cataiqui'. Toƚta'a ȽanDios tepi'i'molhuo' loƚpicuejma', toƚtalai'e'mola' jahuay.
7-8 Cumme'ma Tíquico. Ticuaitsi jiƚpe pe loƚmana' iƚque tu'itolhuo' te ts'i'ic' laifnuyaicopa. Iƚque Tíquico acaipima. Aiquenajyoxi, ti'hua ti'ay lanic'. Ma' anuli aƚ'eyi lipenic' ƚaƚPoujna.
Cacua: Cumme'ma ti'iƚa' quixina' te ts'i'ic' moƚmana'. Tixpi'itsolhuo' cunlata. Tíquico tiyejmale'me Onésimo. Juaiconapa aƚ'huaiyijnyi iƚque ƚacaƚpima. Iƚque oƚpiƚya' xans. Iƚne tu'itolhuo' jahuay lo'ipa fa'a.
10 Tinonilhuo' Aristarco, iya' iƚque aƚtats'emponga' anuli. Tinonilhuo' Marcos. Iƚque ipepo Bernabé. Oƚsina' te ts'i'ic' loƚpalaic'ocoyacu Marcos. Joupa u'impolhuo'. Ja'ni ticuaitsi jiƚpiya tolapenufle. 11 Tinonilhuo' Jesús, iƚque ƚacui'impa Justo. Petsi lan xanuc' judío no'huaiyijmpá Cristo, ma le'a iƚniya laƚejmale. Maƚejmaleyi aƚ'eyi canic'. Luya'ayi te ts'i'ic' mitsuflaiyacu pe locuxeyopa ȽanDios. Iƚne lixpi'ipa neta.
12 Tinonilhuo' Epafras, iƚque oƚpiƚya' xans, imozo Cristo. Acueca' ti'nujuaitsilhuo'. Tocomma joupa tipanno ƚunxajma'. Itine itine tixahue'e ȽanDios titoc'itsolhuo', tixhuai'nitsolhuo' loƚpicuejma'. Aimoƚpai'imoƚtsi. Itine itine ti'iƚa' coƚsina' te ts'i'ic' lipic'a ȽanDios, ti'hua tonƚ'e'me toƚta'a. 13 Nimetsaijma Epafras li'ejma'. Aixina' acueca' titeƚ'miyoxi, titoc'itsolhuo' imanc' noƚmana' jiƚpe liƚya' Colosas. Ma' anuli ti'nujuaitsila' lapimaye nomana' liƚya' Laodicea, jouc'a nomana' liƚya' Hierápolis.
14 Tinonilhuo' Lucas ƚacaƚpima, iƚque ƚin'ehuale cafxi. Jouc'a Demas tinonilhuo'.
15 Lapimaye nomana' liƚya' Laodicea, iƚne Ninfa y lapimaye nafot'ƚepoƚtsi lejut'ƚ, iƚniya toƚmitsola': “Pablo tinonilhuo'”.
16 Iƚta'a coƚje'e toƚsuef'itsola' lapimaye. Tijouƚa' toluyai'eƚe pu'hua Laodicea. Jouc'a tixhuef'quintsa mefot'ƚeyoƚtsi lapimaye. Iƚe liƚje'e lapimaye nomana' Laodicea, tolahuetsa toƚsuef'itsola' lapimaye mefot'ƚeyoƚtsi jiƚpe Colosas.
17 Toƚpalaic'otsa Arquipo. Toƚsc'ai'itsa, toƚmitsa: “ȽaƚPoujna joupa epi'ipo' lopenic'. Ti'hua to'eƚa' iƚe lanic'. Topo'noƚa' lopicuejma' tanant'ƚiƚa'.”
18 Iya' ninPablo canonilhuo'. Toƚta'a ma laimane quiniƚi fa'a: “NinPablo”. Aimalimenc'eco'ma. Aƚ'nujuaisla' aƚfi'iya fa'a.
Titoc'itsolhuo', tipaxnetsolhuo' ȽanDios.