2
Än Paulus afalafal usun Kraist mi iräpenges
2.1-5
Iwe, ämi pwii kana, lupwen üa feila remi pwe üpwe afalafala ewe kapas mi let usun Kot a monomonola me lom, üsap aea kapas mi tekia ika kapasen tipachem. Pun lupwen üa nonom remi, üa filätä pwe üsap silei och pwe Jesus Kraist chök, nge enletin an we mäla won iräpenges. Lupwen üa nonom remi, üa apwangapwang o chechech fän watten ai niuokus. Föf 18.9 Iwe, ai afalafal me ai asukul ngenikemi esap fis ren kapasen tipachemen aramas ra aea le elliapa aramas, nge a fis ren sokun afalafal mi alletätä manamanen Kot me Ngünün, pwe ämi lükü esap longolong won tipachemen aramas, nge won manamanen Kot.
Än Kot tipachem
2.6-16
Nge sia aronga eu kapasen tipachem ngeni chokewe mi mirit lon ar souläng. Esap ewe sokun tipachem mi pop seni ei fanüfan ika seni ekewe chon nemenem lon ei fanüfan, ar nemenem epwe wesila. Ewe tipachem sia arongafeili, iei än Kot we tipachem mi monomon, a monola seni aramas, nge Kot a fen amolätä me mwen än fanüfan esamwo wor, pwe sipwe küna ling ren. Esap wor eman sounemenemen ei fanüfan a silei ei tipachem, pun ika repwe silei, resap iräpengesi ewe Samol mi ling. Nge iei usun a mak lon ekewe Toropwe mi Pin,
“Met aramas resap mwo küna ika rongorong,
met aramas resap mwo ekieki lon letiper pwe epwe fis,
iei ewe mettoch Kot a amolätä fän iten chokewe mi echeni.” Ais 64.4 10 Nge Kot a pwäri ngenikich ei monomon ren Ngünün we. Pun Ngünün we a atittina mettoch meinisin, pwal mwo nge ekewe ekiekin Kot mi alolol. 11 Pun ren eman aramas püsin ngünün chök a silei usun an ekiek. Ina chök usun Ngünün Kot a püsin silei usun ekiekin Kot. 12 Kich sisap angei ewe ngünün fanüfan, nge sia angei ewe Ngün Kot a tinato, pwe sipwe silei meinisin mine Kot a fang ngenikich. 13 Iei mine äm aisap afalafala ekewe kapas aitien aramas seni lon ar tipachem, nge aia afalafala ekewe kapas aitien ewe Ngünmifel lupwen aia awewei ekewe kapas mi let ngeni chokewe mi eäni Ngünmifel. 14 Iö esap eäni Ngünmifel esap tongeni etiwa ekewe lifang mi feito seni ewe Ngünün Kot, pun epwe ekieki ngeniir pwe ekoch mettochun umwes. Esap tongeni weweitiir, pun aramas ra chök tongeni mefi aüchear ren ewe Ngünmifel. 15 Nge iö a eäni Ngünmifel a tongeni weweiti aüchean mettoch meinisin, nge esap wor eman a tongeni apwüngü püsin i. 16 Pun iei usun met a mak lon ekewe Toropwe mi Pin,
“Iö a silei ekiekin ewe Samol?
Iö a tongeni öüröüra?” Nge kich sia eäni ekiekin Kraist. Ais 40.13

2:3: Föf 18.9

2:9: Ais 64.4

2:16: Ais 40.13