2
Taniel a awewei än Nepukatnesar tan
2.1-49
Lon aruuen ierin mwün Nepukatnesar, Nepukatnesar a eäni ekoch tan. Iwe, letipan esap kinamwe ren, esap pwal tongeni maür. Iei mine ewe king a titi ekewe soutipachem me sourong, pwal ekewe soupwe me souürür, pwe repwe feito o awewe ngeni an kewe tan. Iwe, ra tolong o ütä fän mesen ewe king. Iwe, a üreniir, “Üa eäni eu tan, nge letipei esap kinamwe ren ai mochen silei wewen.” Mürin, ekewe souürür ra üreni ewe king lon fosun Aramaik, “Amwo ewe king epwe manau tori feilfeilachök. Kose mochen kopwe apworausa ngenikem om we tan, nge äm aipwe awewe ngonuk wewen.” Iwe, ewe king a pälüeni ekewe souürür, “Iei chök ekiekin letipei, nge üsap fokun siwili, pwe oupwe pwäri ngeniei ai we tan o awewe ngeniei wewen. Nge are ousap tongeni, üpwe üttawu pöümi me pechemi seni inisimi o ataela imwemi. Nge are oua pwäri ngeniei ai we tan o awewe ngeniei wewen, üpwe ngenikemi chomong lifang mi aüchea o aitöchükemi. Iei mine oupwe pwäri ngeniei ai we tan o awewe ngeniei wewen.” Iwe, ekewe souürür ra üreni fän aruuan, “Äm king, kopwe apworausa ngenikem om we tan, nge äm aipwe awewe ngonuk wewen.” Nge ewe king a pälüeniir, “Üa fokun mefi pwe oua chök mochen atümwününgauaei, pokiten oua silei pwe üsap fokun siwili ekiekin letipei. Are ousap pwäri ngeniei ai we tan, epwe chök fis ngenikemi mine üa apasa. Iwe, oua pwüngüpwüngfengen me mwan pwe oupwe atupuei ren ämi kapas chofana ngeniei, pun oua apilükülükü pwe epwe siwil masouen fansoun. Iei mine oupwe pwäri ngeniei ai we tan, mürin üpwe silei pwe oua tongeni awewe ngeniei wewen.” 10 Nge ekewe souürür ra üreni ewe king, “Esap fokun wor eman aramas won fanüfan a tongeni föri mine en king ka mochen, esap pwal wor eman king mi lap ika sounemenem a achimwa eman soutipachem ika sourong ika souürür, pwe epwe pwäri ngeni usun och mi wewe ngeni ei. 11 A men weires mine en king ka mochen, pun esap wor eman epwe tongeni pwäri ngonuk, chilon chök ekewe kot, nge ir resap nonom lein aramas.”
12 Iei popun ewe king a fokun song o lingeringer, a pwal allük pwe ekewe soutipachem meinisin lon Papilon repwe ninnila. 13 Iwe, lupwen a pwüngüla ewe allük pwe ekewe soutipachem repwe ninnila, ra pwal kütta Taniel me chienan kana pwe repwe ninnila. 14 Nge lupwen Ariok ewe samolun sounfiu mi wisen tümwünü ewe king a feila pwe epwe niela ekewe soutipachemen Papilon, Taniel a kapas ngeni fän mirit me lukpwetete. 15 Iwe, a aisini Ariok, “Pwota a kon pöchökül än ewe king allük?” Nge Ariok a awewefichi ngeni Taniel usun popun me wewen. 16 Iwe, Taniel a tolong ren ewe king o tüngor ngeni, pwe epwe mwüt ngeni eu fansoun an epwe witiwit fän iten an epwe awewe ngeni ewe king wewen an we tan.
17 Mürin, Taniel a feila lon imwan o apworausa ngeni Hanania, Misael me Asaria chienan kewe ei pworaus. 18 A pwal pese ngeniir pwe repwe tüngor ngeni ewe Koten läng an ümöümöch, pwe epwe pwäri ngeniir ewe monomon o amanaueer, pwe resap ninnila fiti ekewe soutipachemen Papilon. 19 Iwe, lon ewe chök pwinin, ewe monomon a pwä ngeni Taniel lon künaan. Mürin, Taniel a mwareiti ewe Koten läng.
20 Iwe, a apasa, “Üpwe mwareiti Kot tori feilfeilachök,
pun i a eäni tipachem me manaman.
21 A siwili fansoun me kinikinin,
a asapwilätiu king kana o seikiretä lon wiser,
a pwal fang ngeni chon tipachem ar tipachem o ngeni chon silelap ar silelap.
22 Iwe, a pwäri mine a alolol o monomon,
a silei mine a op lon rochopwak,
pun saram a nom ren.
23 Üa kilisou ngonuk, en ewe Kot än ai kewe lewo,
üa pwal ingemwareituk ren om fang ngeniei tipachem me tufich.
Ka pälüeni äm iotek
o pwäri ngenikem monomonen än ewe king we tan.”
24 Iei mine Taniel a feila ren Ariok, ätewe ewe king a awisa pwe epwe niela ekewe soutipachemen Papilon. Iwe, a üreni, “Kosap niela ekewe soutipachemen Papilon. Kopwe emwenieila fän mesen ewe king pwe üpwe awewe ngeni wewen an we tan.” 25 Mürin, Ariok a müttir emwenala Taniel fän mesen ewe king o üreni, “Üa küna eman mwän lein ekewe chon oola seni Juta, epwe tongeni awewe ngonuk, en king, wewen om we tan.” 26 Iwe, ewe king a aisini Taniel mi pwal iteni Peltesasar, “Ifa usun, ka tongeni pwäri ngeniei ai we tan o awewe ngeniei wewen?” 27 Nge Taniel a pälüeni ewe king, “Esap wor eman soutipachem me sourong ika soupwe me souürür epwe tongeni pwäri ngonuk en king ewe monomon ka mochen silei. 28 Nge mi wor eman Kot won läng a pwäri mine a monomon, a pwal pwäri ngonuk, en king Nepukatnesar, mine epwe fis me mürin. Iei usun om we tan me künaom, lupwen ka annut. 29 Ai king, lupwen ka kon won om peet, ka kon ekimongei lon letipom usun mine epwe fis me mürin. Nge ewe mi pwäri monomon a pwäri ngonuk mine epwe fis. 30 Nge ngang üsap silei usun ei monomon pokiten ai tipachem, pun ai tipachem esap lap seni än aramas tipachem. A chök pwä ngeniei fän iten ai üpwe awewe ngonuk en king wewen, pwe kopwe silei usun ekiekin letipom.
31 Ai king, ka küna eu uluulun aramas mi fokun watte o tekia, a ütä mwom, a fokun meriweriw o wesewesen eniweniw. 32 Iwe, möküren ei uluulun aramas a för seni kolt mi mürina, leaüngan me pöün ra för seni silifer, nge upwan me aföön ra för seni piras. 33 Iwe, pechen ra för seni mächä, nge eu kinikinin pachapachan a för seni mächä, pwal eu a för seni pwül. 34 Nge lupwen ka nenengeni, eföü fau watte a turuwu seni lenian, nge esap wor eman aramas a pünüüw. Iwe, ewe fau a tori ewe uluulun aramas o küw pachapachan mi för seni mächä me pwül pwe ra mökküla. 35 Mürin, ewe mächä, ewe pwül, ewe piras, ewe silifer me ewe kolt ra mökküla meinisin, pwe ra wewe ngeni pön wiich lon lenien wichiwich umwun wiich lupwen fansoun leres. Iwe, asepwäl a ässirela pwe resap chüen nom. Nge ewe fau mi amökkü ewe uluulun aramas a wiliti eu chukutekia o amasoua unusen fanüfan.
36 Iei om we tan, nge iei üpwele awewe ngonuk en king wewen. 37 Ai king, en ewe king mi lap seni king meinisin, pun ewe Koten läng a ngonuk mwum, nemenem, manaman me ling. 38 Kot a pwal fangolong lepoum aramas, mönün lemäl me machangen faileng seni ekis meinisin, pwe kopwe nemeniir meinisin. Iei mine en ewe mökür a för seni kolt. 39 Iwe, mürum epwe feito eu mwü mi kisitiu fän mwum. Nge mürin epwe pwal wor aülüngatin mwü a wewe ngeni ewe piras, epwe nemeni unusen fanüfan. 40 Iwe, epwe pwal feito arüanün mwü a pöchökül usun mächä. Pun usun mächä a amökkü o atatakisi mettoch meinisin, iei usun ei mwü epwe atai ekewe mwü mi akom mwan. 41 Iwe, usun ka küna pachapachen ewe uluulun aramas me aütün pechen, pwe eu kinikin a för seni pwül, nge eu kinikin a för seni mächä, iei usun ewe mwü epwe kinikinfesen. Nge ekis seni pöchökülen ewe mächä epwe chüen nom lon ewe mwü, usun ka küna pwe ewe mächä a nofitfengen me ewe pwül. 42 Pwal usun eu kinikinin aütün pechen a för seni mächä, nge eu a för seni pwül, iei usun eu kinikinin ewe mwü epwe pöchökül, nge eu epwe apwangapwang. 43 Iwe, usun ka küna ewe mächä mi nofitfengen me ewe pwül, iei usun ekewe chon nemeni ewe mwü repwe ririfengen le pwüpwülü, nge resap tongeni pachefengen, usun chök mächä esap pachefengen me pwül. 44 Iwe, lon fansoun mwün ekewe king, ewe Koten läng epwe aüetä eu mwü esap tongeni tala, esap pwal wor eu mwü epwe tongeni akufu. Iwe, ei mwü epwe ataela o arosala ekewe lusun mwü, nge epwe püsin nom tori feilfeilachök. 45 Iei wewen ewe fau ka küna pwe a turuwu seni lenian, nge esap wor eman a pünüüw ewe fau, a amökkü ewe mächä, ewe piras, ewe pwül, ewe silifer me ewe kolt. Iwe, ewe Kot mi lapalap a aiti ngonuk en king mine epwe fis me mürin. Masouen ewe tan a let, nge wewen a pwüng.”
46 Mürin, ewe king Nepukatnesar a chapetiu lepwül o asamolu Taniel. A pwal apasa pwe repwe asor ngeni mongö me apach mi pwokus. 47 Iwe, ewe king a üreni Taniel, “Ellet, om we Kot a fokun tekia seni ekewe kot meinisin, a pwal lap seni ekewe king meinisin, a tufichin pwäri mine a monomon, pun en ka tufichin pwäri ei monomon.” 48 Mürin, ewe king a alapätä Taniel, a pwal lifang ngeni chomong pisek mi aüchea. Iwe, a seikätä Taniel pwe epwe wisen nemenem lon unusen ewe sop itan Papilon, epwe pwal sounemenemen soutipachemen Papilon meinisin. 49 Iwe, pokiten Taniel a tüngor, ewe king a seikätä Satrak, Mesak me Apetneko pwe repwe kisin fän Taniel le nemenem lon ewe sop itan Papilon. Nge Taniel a chök nom lon imwen ewe king.