Än Salomon Afalafal (Eklesiastis)
Kapas akom
I. Iten ei puk: Än Salomon Afalafal, pun mine a mak lon, än Salomon Afalafal. Eklesiastis eu kapasen Latin, wewen chon afalafal.
II. Chon makei ei puk: Chomong sousilelap lon Paipel ra lükü pwe Salomon a makei ei puk, pun i eman soutipachem. Eli a makei ei puk lupwen an chinlap.
III. Itelapemongen ei puk: Än aramas manau won fanüfan pön echök, nge apilükülüköch a feito seni Kot.
IV. Kapas aüchean ei puk: Esap wor eman aramas epwe tongeni angei an pwapwa seni ekewe mettochun lon fanüfan, pun pwapwa me menemenöch ra feito seni Kot echök.
V. Masouen ei puk Än Salomon Afalafal: Lon ei puk a mak usun ekiekin eman soutipachem mi ekinlonei usun manauen aramas mi mochomoch me fitikoko, a pwal fis pwüngingau lon me osukosuk watte. Iei mine a apasa pwe manau pön echök. Esap tongeni weweiti än Kot föför mi nemeni manauen aramas tori lesopolan. Nge a pwal öüröüra aramas pwe repwe achocho le angang o alomota ekewe mettoch Kot a fang ngeniir lon ükükün fansoun manauer. Chomong än ewe soutipachem kapas ra pwärätä pwe a chök lap ngeni an nengeni pekingauen me weiresin manauen aramas. Nge Paipel a aiti ngenikich, pwe ach lükü Kot a atufichikich pwe sa tongeni pworaiti ei sokun apilükingau. Chomong ra chip, lupwen ra aleani ei puk Än Salomon Afalafal, pun ra mefi me lon, pwe Kot a pwal awora apilükülüköch mi afisätä ngeni aramas ar repwe nengeni pekiöchün manauer.
VI. Tettelin masouen ei puk:
Kapas akom 1.1-11
Sotuni mettochun fanüfan 1.12–2.26
Nenengeni mettochun fanüfan me nonomun manauen aramas 3.1–8.15
Ekieki mettochun fanüfan me nonomun manauen aramas 8.16–12.8
Kapasen lesopolan 12.9-14
1
Meinisin a pön
1.1-11
Iei än ewe Chon Afalafal nöün Tafit we ewe kingen Jerusalem kapas. Pön, fokun pön chök, ewe Chon Afalafal a apasa, fokun pön chök. Mettoch meinisin pön chök. Met lomoten än eman aramas angang weires won fanüfan? Eu täppin aramas ra morola, eu täppin ra fisitä, nge fanüfan a chök nonomfochofoch. Iwe, akkar a tötä, a pwal tuputiu, nge a müttir liwiniti lenian me lom pwe epwe tösefälitä. Asepwäl a eniti ör, a pwal kul o eniti efeng. Iwe, a pwelifetal o liwiniti lenian me lom. Chanpupu meinisin ra puputiu leset, nge sät esap urela rer. Iwe, ra liwiniti lenier me lom pwe repwe pupusefälila. Mettoch meinisin ra chök weires, nge esap wor eman a tongeni awewei. Mas esap menemen ren künaan, nge seling esap ur ren rongorong. Mine a fen wor me lom, epwe pwal wor me mürin. Nge mine aramas ra fen föri, repwe pwal föri me mürin. Esap fokun wor minefön mettoch won fanüfan. 10 Ifa usun, a wor och mettoch eman a tongeni apasa usun, “Nengeni, iei och mettoch mi fö?” Apwi, a fen nom seni chök me lomlom mwen ach sisamwo uputiu. 11 Esap wor eman a chechemeni mine a fis me lomlom, usun chök ekewe pilon mürich resap pwal chechemeni mine epwe fis me mürich.
Mefien ewe Chon Afalafal
1.12–2.26
12 Ngang ewe Chon Afalafal, üa kingen Israel lon Jerusalem. 13 Iwe, ren sokopaten tipachem üa achocho le kütta o ekiekifichi meinisin mine aramas ra föri won fanüfan. Iwe, a men weires ewe angang Kot a ngeni chon fanüfan pwe repwe föri. 14 Üa küna meinisin mine aramas ra föri won fanüfan. Iwe, üa küna pwe mettoch meinisin ra pön, a usun chök turufi asepwäl. 15 Sisap tongeni awenecharela mine a pwor, sisap pwal tongeni aleani mine esap wor.
16 Üa ekieki lon letipei, “Üa eäni tipachem mi watte, lap seni ekewe sounemenemen Jerusalem meinisin mi akom mwei. Iwe, chomong tufichin mirit me silelap ra nom rei.” 1.King 4.29-31 17 Mürin üa achocho le kaiö, pwe üpwe weweiti sokofesenin mirit me umwes, pwal tipachem me tiparoch. Nge üa mefi pwe pwal ei a usun chök turufi asepwäl. 18 Pun lon watten tipachem a wor watten weires, nge iö a alapala an sile, a pwal alapala an riaföü.

1:16: 1.King 4.29-31