Jí² 'láa² 'wii²¹² 'e gasii¹in San Pablo tɨ́ɨ²i tsá² 'in néei¹ Tesalónica
1
Poo² coon'¹³ 'in ngɨ¹ coon'¹³ sii¹in 'e jí² lo
Jna‑a, Poo², coon¹³ Silvano coon'¹³ Timoteo jmoo²¹o'o 'e jí² lo 'e sii²¹na'a tyii' 'in jo'¹ lɨ́ɨi² Cristo 'in seein²¹ fuu²¹ Tesalónica, jileei'²¹ 'naa' 'in sɨcaain²¹² coon'¹³ Dios Jmii²¹ joongɨ coon'¹³ Jesucristo. 'Iin²¹²moo'o 'e Dios, 'in Ñʉʉ'¹³o', cwouncwaa'³i 'naa'. Joongɨ cwouncwaa'³i Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'naa' joongɨ 'e cwo¹ 'e seen²¹naa' 'e tyʉ́² juncwii²¹ tyii'.
Xiiala niga'e'²e Poo² tsá² seein²¹ Tesalónica 'e tsáai¹‑tsi Dios coon²¹ tøø²mo
Coon²¹ tøø²mo cwoo'¹³o'o 'maai'¹³ Dios 'wii²¹² tyii'. Joon mi faa'¹³a'a júu³ tyʉ́² mɨɨ²¹ɨ'ɨ 'wii²¹² tyii'. Tɨɨ'¹³ɨ'ɨ‑tsii'i tyani Dios Jmii²¹ xiiala gajmaa²naa' to² wii'¹³ ja'²mo galɨ́ɨ²naa'; joongɨ xiiala gauncóon¹³oon' tsá² 'wii'¹³i 'iin²¹²moo' Dios; joongɨ xiiala nisɨjaan²¹²oo' tá taain²¹²‑'oo' 'e untsiin²¹mo Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo júu³ tya'a. Tsaru'¹u', 'iin²¹²mo Dios Jmii²¹ 'naa' joon nee²o' 'e nigatyii'¹³in Dios 'naa'. Jna'a mo gacwoo'¹³o'o 'naa' júu³ tyʉ́² tya' 'e tiin'¹³ tsá² jon' wa'a jmaai'² júu³ pe coon'¹³ jilaa'²¹ 'ii'²¹ tya' Espíritu Tyʉ́² tya' Dios joon jo cu'²‑tsii'i wa' lɨ́ɨ²naa' 'e jo jo'¹ 'e júu³ do. Tyʉ́²‑ʉ ñí³oo' yaanaa' xiiala nigajmoo²¹o'o jee²¹² 'naa' coon'¹³ 'e tyʉ́² tyii'.
Joon 'naa' cwáain¹ tyii' gañí³ii' wúu¹ la gamó¹ jna wúu¹ la joon jon ganí² Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo wúu¹ 'wii'¹³ júu³ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' Dios Jmii²¹. Joon ga'ii'¹³moo' júu³ tya' Dios coon²¹ 'e jløø'³moo' fiin'¹³ lɨ́ɨ¹ wúu¹ nigañii²ii'. 'In Espíritu Tyú² tya' Dios gauncoon'¹³ 'naa' 'e lɨ jløø'³moo'. Coon'¹³ cwáain¹ la joon ga'ee'¹³ee' tsá² 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo fu lɨ sii²¹ Macedonia coon'¹³ fu lɨ sii²¹ Acaya xiiala ingɨ́². Jon'gɨ jiin'¹³ joon niganúu²un júu³ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' 'wii'¹³ 'naa' pe la caan²¹mo galiñii¹o xiiala nigalitsáa¹mo‑'oo' Dios. Jo 'ná¹ jmó²gɨɨ'ɨ júu³. Lɨ' cɨɨ'¹²ɨ galɨ́². Yaamo 'in tsá² do sɨ́ɨ¹i xiiala ga'ii'¹³naa' jna'a coon'¹³ 'e tyʉ́². Gatʉʉ²¹oo' jilaa'²¹ 'e gaun'goo²¹oo' 'e litsáa¹mo‑'oo' Dios 'in jiin'¹ joongɨ 'in jai'². 10 Joongɨ tya¹o 'in tsá² do júu³ xiiala sɨjaan²aan' mi jó¹ fu ñʉ'fú² 'in Jóon¹ Dios 'in gajmaa¹ Dios gajiin'¹in jee²¹² 'lɨɨ²¹². 'In Jesús do 'ii 'in niláa²mo jna' jilaa'²¹ 'ii'²¹ tya' Dios ijó¹.