2
To² 'e gajmaa¹ Poo² fu Tesalónica
Tyʉ́²‑ʉ ñí² 'naa', tsaru'¹u', jilaa'²¹ to² gajmoo²¹o'o jee²¹² 'naa' jo tɨ' galɨ́². Ñí²oo' xiiala gaun'lɨɨ'²i jna'a fu Filipos, joongɨ jilaa'²¹ wúu¹ 'e niganee²¹e'e pe jo ní³ii 'ee lí² Dios tyii'i gauncoon'¹³on jna'a 'e nigacwoo²o'o 'naa' júu³ tyʉ́² tya' 'e tiin'¹³ tsá² jo 'ee cu'²‑tsii'i fiin'¹³ jo cwo'¹ tsá² júu³ ruu'²¹i 'áai¹. Tsʉ jilaa'²¹a 'e faa'¹³a'a jmai'² júu³ ja'²mo. Jo ga'ee'¹³e'e 'naa' 'e un'lee'²¹naa' yaanaa' jon'gɨ tyiin²a'an 'naa' tóo². Jon'on la joon tsʉ Dios nigatyii'¹³in jna'a joon gatyaa¹ cwoo²¹o'o júu³ tyʉ́² tya' 'e tiin'¹³ tsá². Joon jiin'¹³ la joon faa'¹³a'a jon'gɨ wa'a joon¹o'on tyʉ́² coon'¹³ tsá² pe coon'¹³ Dios 'in ñii¹i jilaa'²¹ 'e 'ɨ¹‑tsi' sɨ 'e tyʉ́² sɨ 'e gó² 'ee. Tsʉ tyʉ́²‑ʉ ñí²ii' xiiala gauntyúi¹ jna'a 'naa' tyaní²ii' jon'gɨ 'naa'¹³a'a cwáain¹ wa'a xiiala jnaa'²a'a cuu² tsʉ Dios tyan¹ cwáain¹ 'elo. Jon'gɨ 'naa'¹³a'a cwáain¹ wa'a un'goo²¹ tsá² jna'a jon' 'naa' tiin'¹³ jon'gɨ tsá² xeei'²¹ 'ee xʉfiin'¹³ 'in tyiin² jna'a coon'¹³ to² 'e 'oo²o'o coon'¹³ 'ii'²¹ tya' Cristo. Lɨ' cɨɨ'¹²ɨ jmó² jna'a 'e 'wo²‑tsiioo'o 'wii'¹³ tyii' lawa jaain²¹ tsamɨ́² 'in jǿø² jóon¹on joon 'nee¹mo. Lɨ́ɨ¹ li'nee¹na'a 'naa'. Jilaa'²¹ 'e cwoo'¹³o'o 'naa' jon'on jiin'¹³ júu³ tyʉ́² tya' 'e tiin'¹³ tsá² pe ca juncwii²¹ tyiioo'o nicwoo'¹³o'o 'naa' tsʉ lɨ́ɨ¹ nigali'iin²¹²na'a 'naa'. 'Naa', tsaru'¹u' niñii²¹oo' xiiala jmoo²¹o'o. To²‑o jmoo²¹o'o la 'woo¹ tiin'¹³ la jmɨɨ¹. Joon saan²¹ tyii'i tsʉ 'wii'¹³ jo 'iin²¹²na'a 'e untyíi²na'a 'naa' jiin'¹³ jaain²¹ jee²¹² 'naa' la 'ɨɨ²¹² cwoo'¹³o'o 'naa' júu³ tyʉ́² tya' Dios.
10 'Naa' jøø²øø' joongɨ jǿø² Dios xiiala toon²¹o'on 'e tyʉ́² joongɨ coon²¹ tsáa¹ coon'¹³ 'naa' 'in jai'² lɨ́ɨi². Gatoon²¹o'on 'e jo lí² cwo'¹ tsá² jna'a tsaa² ce jiin'¹³ coon²¹. 11 Tyʉ́²‑ʉ joongɨ ñii²¹oo' xiiala nigacwoo'¹³o'o 'naa' pí² joongɨ nigacwoo'¹³o'o 'naa' cwáain¹ la jaain²¹ la jaan²¹naa' la jmoo¹o jaain²¹ jmii²¹ tsá² coon'¹³ jóon¹on. 12 Niga'ee'¹²e'e 'naa' xiiala 'ná¹ ngɨ'³naa' tyani tsá² tsʉ tsá² tya' Dios 'naa' tsʉ Dios gatø'¹ø 'naa' 'e ní²ii' jee²¹² jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ lɨ tyʉ'² 'ii to². 13 'Wii'¹³ joon coon²¹ tøø²mo cwoo'¹³o'o 'maai'¹³ Dios tsʉ 'naa' mo ganʉʉ²ʉʉn' júu³ tya' Dios 'e gafaa'¹a'a ga'ii'¹³moo' lawa júu³ tya' Dios jon'on ga'ii'¹³naa' lawa júu³ tya' tsá². Joon 'e la ja'²mo 'e júu³ do júu³ tya' Dios 'e cwo'¹o pí² jee²¹² 'naa' 'in jai'² lɨ́ɨi². 14 Tsaru'¹u', mo gajmeei'²¹ tsagoo²oo' 'naa' gangɨɨ²¹²naa' la ngangɨ́ɨi¹ 'in tsá² Israel 'in jai'² lɨ́ɨi² Dios seein²¹ Judea tsʉ 'in tsá² Judea do 'in nigajai'² lɨ́ɨi² Cristo nigajmee'²¹mo tsagoo¹o 'ii. 15 La joon jon 'in tsá² do nigajnga'²mo Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús la nigajngaa'¹²i tsagoo¹o 'in gacwo¹ júu³ tyʉ́² tya' Dios ca la mo jéei¹. Joon ga'ǿø¹mo jna'a. Jo gaun'goo²¹ 'ido Dios joon 'ee'¹mo jileei'²¹ tsá². 16 Jo cwo¹ faa'¹³a'a júu³ tyʉ́² tya' Dios tya' 'in jo seein²¹ Israel itiin'¹³in. Cwáain¹ la joon galɨ́² fee'¹gɨ tsaa² tya'a pe la ja'²mo injó¹ wúu¹ tya' Dios jee²¹² 'ii.
'Iin²¹²in Poo² tsafee'¹²i tsá² Tesalónica coon²¹gɨ tún¹
17 Tsaru'¹u', nigaxee²¹na' coon'²¹ sii'¹³xʉ coon'¹³ 'naa' pe fiin'¹³ jo nee²¹na'a 'naa' 'ɨ¹‑tsii'i 'naa'. Pe lɨ́ɨ¹ 'yaai¹‑tsii'i jajøø²¹²na'a 'naa' tún¹. 18 Ga'ɨ́²‑tsii'i jaa²¹a'a, joon jna‑a, Poo², gali'iin²¹²na yíi³aa 'láai² naa'¹³ pe 'in 'lɨɨi'³ Satanás gajnii'²¹mo. 19 'E taan²¹²naa' coon'¹³ jna'a ilí² 'e tyʉ́² tyii'i mi jó¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo. Najløø'³na'a joongɨ 'yaai¹‑tsii'i tsʉ 'wii'¹³ 'naa' taan²¹²naa' do. 20 'E ja'²mo 'wii'¹³ 'naa'oo' ilijløø'³moo'o joon tyʉ́²‑ʉ sɨ'ɨ́ɨ¹³‑tsii'i.