20
Poo² tsáa¹a fu lɨ sii²¹ Macedonia coon'¹³ lɨ sii²¹ Grecia
Mo gatséi¹ jilaa'²¹ 'e mɨɨ'¹³ do gatø'¹ø Poo² jileei'²¹ tsá² jo'¹ lɨ́ɨi². Joon gacwo'¹o cwáain¹ 'ido. Mo ngayuui'¹³ joon ga'ɨ'¹o júu³ 'ido. Garøøn¹in joon gangoo²¹o fu Macedonia. Joon ngafee'¹²i jileei'²¹ 'in néei¹ la náa¹ fuu²¹ do. Gatya¹gɨ‑tsi tsaru'¹u' coon'¹³ júu³ tya'a. Mo ngayuui'¹³ joon gatyía¹ fu lɨ sii²¹ Grecia. Do‑o gajaan¹an gaai²¹ sɨɨ'²¹. Ni'yuui² fu¹ 'e tsa'í² barco 'e tsáa¹a fu Siria mo galili'³i 'e 'in tsá² Israel do 'iin²¹²in saan'¹mo 'ii. 'Wii'¹³ joon ga'ɨ¹‑tsi gajaa'¹²i fu lɨ' cwoo'¹³ tyʉʉn²¹. Joon gangɨ́ɨ¹i fu Macedonia tún¹. Gangalíin² caan²¹mo coon'¹³ Sópater, jaain²¹ tsá² seein²¹ Berea. Joongɨ coon'¹³ Aristarco coon'¹³ jaain²¹ tsá² sii²¹ Segundo, 'in seein²¹ fu Tesalónica. Ngalíin²mo jon Gayo, 'in seein²¹ Derbe, coon'¹³ Timoteo. Joongɨ ngalíin²mo Tíquico coon'¹³ Trófimo 'in néei¹ fu lɨ sii²¹ Asia. 'In tsaru'¹u' no gangajée¹mo joon ngajeen²in jna'a fuu²¹ sii²¹ Troas Pe jna'gɨɨ'ɨ ga'woo²¹o'o fu Filipos mo gangɨ́ɨi² jmɨɨ²¹² 'e gø'² tsá² 'iñi'¹ 'e jo jeei¹ tyiian'³. Joon ngatoo²‑oo'o tsi coon²¹ barco. Tya'¹oo'o fu Troas mo gatɨ́² 'ñá² jmɨɨ²¹²gɨ. Do‑o gajoon²¹o'on dyía¹ jmɨɨ²¹²gɨ.
Taain¹ Poo² fu Troas
Mo gatɨ́² domingo galicaain²¹ tsá² 'in jo'¹ lɨ́ɨi² ijmáa¹a jmai'²xʉ 'iñi'¹ 'e untii'¹³‑tsi 'e gajmaa¹a Jesús. Joon Poo²‑gɨ ga'ee¹e júu³ tyʉ́². Tsʉ 'wii'¹³ 'ná¹‑a cwo'ɨ́ɨ¹ɨ mi jná² jmɨɨ²¹² joon lɨ́ɨ¹ cwaa²¹ gafaa'²¹a. Ca gatɨ́² 'woo¹ tyianʉ́ʉ¹ gafaa'²¹a. Coon²¹ tsi inʉʉ ñíi¹ lɨ sɨcaain²¹. Joon lɨ́ɨ¹ 'láai² jɨcoo²¹ 'in 'ɨ́ɨ¹³. Joon jaain²¹ sɨmii'²¹ sii²¹ Eutico tyíin¹in 'ootoo²¹ do. 'Wii'¹³ cwaa²¹xʉ júu³ 'e gatyaa¹ Poo² do 'in sɨmii'²¹ do gatsá²‑a jelicwuu²¹i. Joon la 'ɨɨ²¹² tyíin¹ do gacwuu²¹mo. Joon do‑o gatøø'²¹i tɨ yʉ' lɨ tɨ́² 'nɨ¹ fúui¹ do. Mo gasaai'²¹ tsá² 'ii ni'lɨɨ²¹²mo. 10 Joon gajgái¹ Poo² fu yʉ' do. Joon gatyaai¹ 'ña'a lɨ raain¹ 'in sɨmii'²¹ do. Joon garøøn¹in 'ido. Joon gasɨɨ'²¹ɨ 'in tsaru'¹u' do:
―Jo foo'¹³naa' tsʉ 'in jiin'¹ 'ino.
11 Joon gasóo²o tún¹ Poo² lɨ' yʉ' lɨ sɨcaain²¹. Gajmaa¹o jmai'²xʉ 'iñi' do 'e untii'¹³‑tsi. Mo ngayuui'¹³ joon gagøø'²¹ 'íi¹i. Joon gafaa'²¹o tún¹ ce gajná². Joon gacwo'ɨ́ɨ¹o. 12 Joon 'in sɨmii'²¹ do tee¹o jiin'¹. Jilee'²¹mo gatya¹‑tsi lɨɨlɨ¹.
Tsá² ngɨ́² coon'¹³ Poo² tsalíin² fu Mileto
13 Gaunrøø²¹o júu³ jile'¹oo'o la gajin'² Poo² 'e tsajéen²na'a 'ii fu Asón. Jile'¹oo'o ngatoo²o'o tsi coon²¹ barco. Jiin'¹³ Poo² do gajaan¹gɨ 'wii'¹³ 'iin²¹²in ngɨ¹ tɨɨ²o. Joon ngalii²oo'o fu Asón. Do‑o lɨ gajéen²na'a Poo². 14 Mo galɨcaain²¹ coon'¹³ jna'a tsi barco do ngalii²oo'o fu Mitilene. 15 Ga'woo²¹‑oo'o joon. Mo gajná² joon gangɨɨ²¹²moo'o fu coon²¹ lɨ sii²¹ Quío. Mo gajná² jmɨɨ²¹² tún² gatyalii²¹i'i coon²¹ fuu²¹ sii²¹ Samos. Fu Trogilio gajóon¹³o'on catá² pe mo gajná² jmɨɨ²¹² joon gatyalii²¹i'i fu Mileto. 16 La joon gajmóo¹³o'o tsʉ Poo² do jo 'iin²¹²in ján² wóo² fu Asia do. Jo 'iin²¹²in tsáa¹a fu Efeso do tsʉ 'iin²¹²in tyee'¹²i la jmoonogɨ fu Jerusalén. 'Iin²¹²in wa'a ilí² téen¹in fu Jerusalén mo tɨ jmɨɨ²¹² sii²¹ Pentecostés.
Tyaa¹a Poo² júu³ coon'¹³ tsacøøi'¹³ néei¹ Efeso
17 La 'ɨɨ²¹² taain¹ Poo² fu Mileto do gatyʉ'²ʉ to² gajalíin² tsacøøi'¹³ tya' 'in jo'¹ lɨ́ɨi² néei¹ Efeso do. 18 Mo gatyalíin² joon gasɨɨ'²¹ɨ Poo² 'ii:
―Ñí³oo' xiiala nigangɨ́³ɨɨ ca la mo 'láa² 'wii²¹² ngóo³oon fu lɨ sii²¹ Asia. 19 La coon²¹ jmɨɨ²¹² mo taan¹na jee²¹² 'naa' jmóo³oo jiin'¹³ la to² tyʉ'² Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús. Jo mo gaunfee'¹na 'ñii'a. Lɨɨlɨ¹ xuui²¹²‑tsii. Joon la jee²¹² joon lɨ́ɨ¹ gauntyíi²in tsá² Israel jna. 20 Pe jo gatʉʉ²¹²ʉʉ jilaa'²¹ 'e ga'e'¹ee 'naa' 'e tyʉ́²‑ʉ tyi‑oo'. Ga'ee²¹²ee tyani tsá² fúui¹ joongɨ tsi inʉʉ tyii'. 21 Fúu¹mo tsá² Israel lagɨ 'in jo seein²¹ joon nigafuu²¹²uu 'e jaa'²¹a‑tsi coon'¹³ Dios joon cwotyaa²¹²‑tsi Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo. 22 Nano ní³ii fu Jerusalén la nigatyʉ'² to² 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios fiin'¹³ jo ñi²ii 'ee tsangɨ́ɨ²na mi tyee'¹²na. 23 Canii²mo 'e ñi²ii doñi'ee fuu²¹ 'e ní³ii 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios jma'²a jna júu³ 'e mi tyee'¹²na do i'ú³uu 'nʉñí³. Joongɨ imóo³oo wúu¹. 24 Pe jilaa'²¹ 'elo jo 'ee cu'²‑tsii. Jogɨ cu'²‑tsii wana gajún¹na. Jiin'¹³ canii² 'e 'iin²¹²na 'e untyee¹na to² tyiia jløø'³moo. Untyee¹moo to² 'e nigacwo'¹o Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús jna: 'e cwóo³oo júu³ tya' xiiala untiin'¹³ Dios tsá².
25 ’La mo jéei¹ ngɨ́³ɨɨ jee²¹² 'naa' gacwóo³oo júu³ tya' xiiala tyʉ'² Dios to² tsá². Pe nano tsáa¹mo‑tsii 'e jiin'¹³ jaain²¹ jee²¹² 'naa' 'e jo máai¹gɨɨ' jna. 26 'Wii'¹³ joon fuu²¹²u 'naa' nano jo tsaa²gɨ tyiia tya' jiin'¹³ jaain²¹. 27 Nigacwó³‑oo jilaa'²¹ 'ii'²¹ tya' Dios. Jiin'¹³xʉ jo 'uun²¹mo gajmáa³aa. 28 Nano un'øøi'¹gɨxʉʉ' yaanaa'. Joongɨ un'øø'¹naa' jilee'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨi². Tsʉ 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios nigatyée¹i 'naa' 'e un'øø'¹naa' jileei'²¹ 'in nigajai'² lɨ́ɨi² Ña'ñʉ'¹ʉ'. Coon'¹³ jmɨ¹ 'øø²i do niga'iin²mo tsaa² tyii'. 29 Tsʉ ñi²oo mi nii'¹³na lo ijalíin² tsá² xee'²¹mo 'in xéi¹‑'oo'. Joon jo tyá²gɨ‑'oo' Jesús. Jalíin² 'in tsá² do lawa joo'²¹ 'lɨɨi' iuntyee¹mo joo'²¹ tyúi¹. 30 Joon jee²¹² 'naa'gɨɨ' seen²¹mo jaain²¹ gái¹ i'e'²e tsá² júu³ tajuu²¹ lagɨ júu³ jai'². 'Iin²¹²in 'e 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesús jo'¹o liin¹in júu³ tya'a. 31 Tɨ́ɨ¹moo'. Cwotii'¹³‑'oo' 'e 'nɨ¹ jiin²¹ cwo'²oo 'naa' júu³. La jmɨɨ²¹² tiin'¹³ la 'woo¹ jo mo gatʉʉ²¹²ʉu xuui²¹²‑tsii nigacwo'²oo 'naa' cwáain¹ la jaain²¹ la jaan²¹naa'.
32 ’Nano, tsaru'¹u', gatyaa¹oo ja'cwoo²¹ Dios 'naa' joongɨ 'e júu³ tya'a 'e 'e'²e jna' xiiala 'iin²¹²in Dios tsá². 'E júu³ lo 'oo¹‑o waa'²¹ pí² 'áai¹. Coon'¹³ 'e júu³ joon jo tʉ́²ʉʉ' fu¹ tya' Jesús ca gatyalíin²naa' 'áan³ tyii' 'e Jesús nigajmaa¹a tya' jileei'²¹ 'in nigauntyúu¹i. 33 Jo mo gali'iin²¹²na jiin'¹³xʉ cuu² tsá² sɨ sɨɨn'³ tsá² 'ee coonti. 34 Ní³ 'naa' 'e nigajmáa³aa to² coon'¹³ cwóo³oo 'e nigali'oo²‑oo jilaa'²¹ 'e tyiin²gɨ tyiia coon'¹³ jileei'²¹ 'in ngɨ¹ coon'¹³ jna. 35 Lɨ́ɨ¹ niga'e'²ee 'e 'ná¹‑a jmaa¹a tsá² to² 'e uncoon'¹³on jileei'²¹ 'in 'oo¹o fa'í³. Cwotii'¹³‑'oo' júu³ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús la mo gajin'²in 'ña'a: “'Áai¹gɨ tyʉ́² sɨ'ɨ́ɨ¹‑tsi' mo uncoon'¹³on' tsá² xeei'²¹ lagɨ 'e uncoon¹³ tsá² xeei'²¹ jna'.”
36 Mo ngayuui'¹³ gajin'² Poo² jilaa'²¹ 'elo gasii'²¹i wojníi¹i. Joon gafaa'²¹a júu³ tyʉ́² coon'¹³ 'in tsá² do. 37 Joon jilee'²¹mo tsá² do galixuui²¹²‑tsi. Joon garøøn¹in Poo² do. Joongɨ gacuu'²¹u 'oo²o 'ido. 38 Joon lɨ́ɨ¹ fa'í³ lɨ́ɨ¹i tsʉ 'e nigajin'² Poo² 'e jo níi²gɨ tsá² do 'ii. Mo ngayuui'¹³ joon gangalíin²mo caain²¹ coon'¹³ Poo² ca tɨ lɨ 'íi¹ barco do.