21
Poo² tsáa¹a fu Jerusalén
Mo gatʉʉ²¹²na'a 'in tsaru'¹u' do joon ngatoo²¹o'o coon²¹ barco. Joon ngalii²¹i'i coon²¹ tsá¹ lɨ lɨ sii²¹ Cos. Mo gajná² jmɨɨ²¹² joongɨ gatyalii²¹i'i fu Rodas. Mo ga'woo²¹o'o joon gatyalii²¹i'i tɨ Pátara. Pátara do‑o gatsaa²¹a'a coon²¹ barco 'e tsá¹ fu Fenicia. Joon ngatoo²¹o'o joon ngalii²¹oo'o. Mo ngalii²¹i'i ganee²¹e'e coon²¹ cwoo'¹³ tyʉʉn²¹ 'e roon¹on ni jmɨ'ñi'³ 'e sii²¹ Chipre. Roon¹on lɨ' cwoo²¹o'o tooin²¹². Ngalii²¹i'i Siria tsʉ 'e barco do 'ná¹‑a saa'¹²a laa²¹² fu Tiro. Joon ngatoo²¹o'o. Gatseei'²¹na'a 'in jai'² lɨ́ɨi² néei¹ Tiro do. Joon ga'yii²¹a'a dyía¹ jmɨɨ²¹² coon'¹³on. Joon 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios gajmaa'¹²a júu³ tya' 'in tsá² do cwáain¹ tya' Poo² joon gasɨɨ'²¹ɨ Poo² do wa'a jo tsáa¹a 'ido fu Jerusalén. Mo gatsín¹ 'e jmɨɨ²¹² joon ga'woo²¹o'o. Joon 'in tsá² do coon'¹³ 'oo²¹²o coon'¹³ xuui²¹² tya'a ngajée¹i jna'a tɨ lɨ suui²¹ fuu²¹ do. Do‑o gasii'¹³i'i wojnii²¹i'i gafaa'¹³a'a júu³ tyʉ́². Mo ngayuui'¹³ joon ga'ii'¹³oo'o júu³ la jaain²¹ la jaain²¹. Jna'oo'o ngatoo²¹o'o tsi barco do pe 'ii‑gɨ ngaliin¹mo fu tya'o.
Ga'woo²¹o'o Tiro do joon gatyalii²¹i'i fu Tolemaida do. Do‑o ngafee'¹³na'a 'in tsaru'¹u' néei¹ do. Joon gajoon¹o'on coon²¹ jmɨɨ²¹². Mo gajná² jmɨɨ²¹² joon jile'¹oo'o 'in ngɨɨ²¹ɨ'ɨ coon'¹³ Poo² do ga'woo²o'o joon gatyalii²¹i'i fu Cesarea. Do‑o ngatyalii²¹i'i fu lɨ tyíin¹ Lii²¹². 'Ii cwo¹ júu³ tyʉ́² tya' Dios. 'Ii jaain²¹ jee²¹² 'in dyái¹ tsá² do 'in gajmaa¹a jmai'²xʉ 'uunñi² fu Jerusalén. Do‑o gajóon¹³o'on coon'¹³on. Lii²¹² do seein²¹ tyúuin² jamɨ́ɨ¹ɨ 'in jo mo cuui'¹³ cwoo²¹. 'Ido‑o 'ii'²¹i júu³ cwo¹ Dios cwo'¹o tsá². 10 La 'ɨɨ²¹² toon²¹o'on do coon²¹ tún² jmɨɨ²¹² cwéi¹ jaain²¹ tsá² sii²¹ Agabo, 'in nijó² fu lɨ sii²¹ Judea. Gacwo'¹ Dios 'ii júu³ 'e noo²¹²gɨ ilí². 11 Joon mo gacwée¹i jee²¹² jna'a gatyii¹ loo²¹ 'nʉ́ʉ¹ tyʉ'² Poo². Joon ga'ñʉʉ²ʉn cwoo²¹ tɨɨ² Poo² do. Joon gajin'²in:
―La lo‑o jin'² Espíritu Tyʉ́² tya' Dios. “'In tsá² Israel i'ñúu¹i fii²¹² 'e loo²¹ lo mi tyee'¹²i fu Jerusalén. Joon ijaan'²¹i tyani tsá² 'in jo seein²¹ Israel” ―la joon gajin'² Agabo do.
12 Mo ganʉʉ²¹ʉ'ʉ 'e júu³ lo jna'a coon'¹³ 'in néei¹ do gamɨɨ²¹ɨ'ɨ tyani Poo² wa'a jo tsáa¹a fu Jerusalén. 13 Pe Poo² dogɨ gañii¹i:
―¿'Ee lɨ' cɨ́²ɨɨ'? ¿'Ee lɨ' jmoo²oo' 'e jaa'²¹‑tsii? Tsʉ 'wii²¹² tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús jna ninaa²¹²aa tyʉ́² tyiia jon' jiin'¹³ 'e 'ñuu²na pe cagɨ 'e júun²na mi tyee'¹²na Jerusalén ―jin'² Poo² sɨɨ'²¹ɨ tsá² do.
14 Mo jo galɨ'¹gɨɨ'ɨ gajoon¹o'on jo 'ee gasii'¹³gɨɨ'ɨ. Jiin'¹³ 'e gasii'¹³i'i:
―Cwolí²‑i jiin'¹³ la 'ii'²¹ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús.
15 Mo ngayuui'¹³ 'elo gatyaa²¹o'o tyʉ́² tyii'i. Joon ngalii²¹i'i fu Jerusalén. 16 Joon ngalíin²mogɨ coon'¹³ jna'a 'inlɨ́ɨi¹³gɨ 'in tsá² jai'² lɨ́ɨi² seein²¹ fu Cesarea. Jee²¹² 'in tsá² do ngóo¹ jaain²¹ tsá² seein²¹ Chipre sii²¹ Mnasón. Calɨɨ, 'áa¹mo ningóo¹, 'e jai'² lɨ́ɨi². Tya' 'ii gajoon²o'on mo tyalii²¹i'i.
Tsafeei'¹³ Poo² Jacobo
17 Mo gatyalii²¹i'i fu Jerusalén do jløø'³mo tsaru'¹u' do ga'ii'²¹mo jna'a. 18 Mo gajná² jmɨɨ²¹² joon gangóo¹ Poo² coon'¹³ jna'a 'e ngafee'¹³na'a Jacobo. Joon do‑o jon néei¹ jileei'²¹ tsacøøi'¹³ tya' 'in jai'² lɨ́ɨi². 19 Joon Poo² do gafee'¹mo 'in tsá² néei¹ do. Ga'láa² 'wii²¹² tyaa¹a júu³ la coon²¹ la coon²¹ 'e nigajmaa¹a Dios jee²¹² 'in tsá² jo seein²¹ Israel mo gacwoo¹o júu³ tyʉ́² tya' Dios. 20 Mo ganúu²un 'in tsá² do la jilaa'²¹ 'e gajin'² Poo² do ga'láa² 'wii²¹² untyúu¹i Dios. Joon 'in tsá² do gasɨɨ'²¹ɨ Poo²:
―Tyʉ́²‑ʉ, ru'¹u', pe nijǿø²o'o joo'¹³ mil tí² tsá² Israel 'in nijo'¹ lɨ́ɨi². Joon 'in tsá² lo jin'²in 'e 'ná¹ jmá¹ tsá² jilaa'²¹ to² tyʉ'² Moisés. 21 Joon ninúu²un 'in tsá² do 'e 'nʉ‑ʉ niga'ee'¹³'e tsá² Israel 'in néei¹ fu lɨ wíin² 'e lí²‑i tʉʉ² jiin'¹³ la to² tyʉ'² Moisés. Joon ninúu²un 'e niga'ee'¹³'u 'e jo 'ná¹ 'ii'²¹gɨ tsá² li² tya' Moisés jon'gɨ jmá¹gɨ la tɨɨsi'² tyi'. 22 ¿Xiiala ijmoo²¹o'? Tsʉ mi iñi¹ tsá² Israel 'e nicwéi¹o'o lo ilicaan²¹mo. 23 'Áai¹gɨ tyʉ́² wa'a jmaa²'a jiin'¹³ la no: Seen²¹mo jee²¹² jna'a tyúuin² tsañʉʉ'¹ 'in 'ná¹ jmá¹ coon²¹ 'ii'²¹. 24 Jee¹i coon'¹³ 'nʉ joongɨ untyúi¹ 'wo'o coon'¹³on. Tyii²'i 'laa'¹³ cwáain¹ tya' 'in tsá² no. Tsʉ la joon lí²‑i síi² tyíi¹i. Joon la joon cón²on tsá² cwáain¹ 'e jo jo'¹ 'e niganúu²un. Ilitsáa¹mo‑tsi 'e jmoo²¹gɨ'ɨ to² tyʉ'² ley tya' Moisés. 25 Pe 'in tsá² jo seein²¹ Israel 'in nigajai'² lɨ́ɨi² canii² 'ná¹ jmáa¹a jiin'¹³ la to² 'e nigatyʉʉ'¹³o'. Jo lí² dø'¹ø ngú¹ 'e nigasii'²¹ tsá² tyani dioses tya'a jon'gɨ jmɨ¹ jon'gɨ ngú¹ joo'²¹ 'in niwuuin'²¹ tyí² jo lí² dø'¹ø. Joongɨ jiin'¹³ coon'¹³ tsamɨ́² tya'a lí² cwuui²¹ tsá². La joongɨ tsamɨ́² jiin'¹³ coon'¹³ nʉʉ'¹ tya'o lí² cwuu²¹i.
Gasaan'²¹mo tsá² Poo² lɨ 'yuui² cwo'¹ fee'¹
26 Joon gajée¹mo Poo² jɨ 'in tyúuin² tsá² do. Mo gajná² jmɨɨ²¹² joon gauntyú¹mo 'ña'a jiin'¹³ la tɨɨsi'² coon'¹³ 'in tsá² do. Mo ngayuui'¹³ joon ga'ii²¹o fu cwo'¹ 'e gajmaa'¹²a tsá² júu³ lɨɨ²¹² itsín¹ jmɨɨ²¹² jiin'¹³ la tɨɨsi'² do. 'øøi'¹‑tsi tsá² 'e la jaain²¹ la jaain²¹ tsá² 'ná¹‑a cwo'¹o Dios tya'a jiin'¹³ la tɨɨsi'².
27 Pe la 'ɨɨ²¹² taai² inʉʉ cwo'¹ do 'e tɨ́² litsín¹ dyía¹ jmɨɨ²¹² joon 'inlɨ́ɨi¹³ tsá² Israel 'in néei¹ lɨ sii²¹ Asia ganii²¹ Poo² do. Joon ga'láa² jaain²¹ gái¹ 'in tsá² do 'wii²¹² to'²o mɨɨ'¹³. La joon jilee'²¹mo tsá² gato'²o mɨɨ'¹³. Joon gasan'²mo Poo². 28 Joon ga'oo¹o:
―¡Tsañʉʉ'¹ seein²¹ Israel, uncoon'¹³ jna'a! 'In lo‑o 'in tsañʉʉ'¹ 'in ngɨ¹ la caain²¹ 'e'²e jileei'²¹ tsá² 'e gó² tya' goo²¹o' joongɨ tya' ley tya' Moisés. Joongɨ 'laa'²¹ faa'²¹a tya' cwo'¹ fee'¹ lo. Joongɨ nano nijée¹i tsi inʉʉ cwo'¹ lo 'inlɨ́ɨi¹³ 'in jo seein²¹ Israel. Joon nigaun'lɨɨ'³o 'e cwaai'³ lo ―jin'² 'in tsá² do.
29 Jilaa'²¹ 'elo gajin'²in tsʉ 'wii'¹³ niganíi²mo 'e fuu²¹ do coon'¹³ jaain²¹ tsá² sii²¹ Trófimo 'in seein²¹ Efeso. Joon 'ɨ¹‑tsi 'e Poo² do nigajée¹mo 'ii fu cwo'¹ do.
30 Joon jileei'²¹ 'in tsá² do galicaain²¹ cwiin¹in. Joon gatyaa¹ 'goo²¹. Joon gasan'²mo Poo² do. Joon gajnúu¹in fu caluu cwo'¹ do. Tsifu joon gajni¹o 'ooca'nʉ́¹ do. 31 La mo 'iin²¹²in jnga'²mo Poo² mo gacwá² júu³ tyani 'in tyʉ'² to² nifu 'láa² 'in néei¹ do. Gacwá² júu³ 'e jileei'²¹ tsá² seein²¹ Israel nigajmaa¹a mɨɨ'¹³. 32 Joon 'in tyʉ'² to² do gauncaain²¹ 'láa² tya'a coon'¹³ 'inlɨ́ɨi¹³ 'in tyʉ'²gɨ to². Joon gatyalíin² cwiin¹in lɨ téein² 'in tsá² to'² mɨɨ'¹³ do. 'In tsá² do gatʉ́ʉ²mo jo jmaai'²¹gɨ Poo² mo ganii²¹ 'in tyʉ'² to² do coon'¹³ 'láa² tya'a. 33 Joon 'in tyʉ'² to² do ngatyéen¹in lɨ siin'¹² Poo². Joon gasan'²mo 'ido. Joon gatyʉ'²ʉ to² wa'a ga'ñúu²in coon'¹³ tún² cadena. Mo ngayuui'¹³ joon gaunngɨɨ¹ɨ 'in tsá² 'in nigajmeei'²¹ Poo² do, ¿'iin 'i joongɨ 'ee‑gɨ gó² nigajmaa¹a? 34 Pe 'in tsá² do ga'láa² 'wii²¹² ga'oo¹o sɨcaa'¹³mo. La coon'²¹ jo cwó² wa'a 'øøi'²¹‑tsi 'in tyʉ'² to² do. Joon gatyʉ'²ʉ to² gangai'² Poo² fu lɨ taai² 'láa² do. 35 Mo gatyalíin² 'oojáain¹³ lɨ taai² 'láa² do 'in 'láa² do gasaa'¹i fu yʉ'ʉ Poo² do tsʉ lɨ́ɨ¹ to'² tsá² mɨɨ'¹³. 36 Jileei'²¹ 'in jalíin² caluu‑u 'oo¹o jin'²in:
―¡Cwojúun²mo 'ino!
Poo² faa'²¹a 'wii²¹² tya'a tyani tsá²
37 La nʉ'gɨ itsa'ii²¹ Poo² lɨ taai² 'láa² do gasɨɨ'²¹ɨ coon'¹³ jmíi¹ griego 'in tyʉ'² to² 'láa² do:
―¿Ja ilí² fuu²¹²uu 'nʉ cajaan²¹²mo júu³?
'In tyʉ'² to² do gajin'²in:
―¿Tɨ lí² fo'²'o jmíi¹ griego? 38 ¿Tɨ jon' 'nʉ‑gɨ 'in tsá² seein²¹ Egipto 'e ningóo¹xʉ 'e galicaain²¹ coon²¹ poo²¹² tsá² gajmaa¹a 'nii²¹ coon'¹³ tsaa'to²? ¿Tɨ jon' 'nʉ fii²¹² 'in jée¹i tyʉ́n² mil tsá² lɨ jo 'iin tsá² seein²¹ 'in gajmaa¹a 'nii²¹?
39 Joon gajin'² Poo² sɨɨ'²¹ɨ 'ido:
―Jna‑a tsá² Israel. Galiseen²¹na coon²¹ fuu²¹ 'e sii²¹ Tarso. Tyíin¹moo coon²¹ fuu²¹ 'e tyiin²gɨ lɨ san' Cilicia. Pe un'øø'²'ø jmaa²'a fee'¹‑o'o cwo'²'o 'e foo'¹³na 'in tsá² lo ―jin'² Poo².
40 Joon gacwo¹‑o 'in tyʉ'² to² do 'ii. Poo² do gajmaa¹a siin'¹²in 'e yʉ' 'oojáain¹³ do. Joon coon'¹³ cwoo²¹o gajmaa¹a li² 'e jo to'²gɨ tsá² mɨɨ'¹³. Mo ga'ɨ́ɨ² tii² joon gafaa'²¹o 'ido coon'¹³ jmíi¹ sii²¹ hebreo. Joon gajin'²in: