22
―Tsaru'¹u' coon'¹³ tsacøøi'¹³ tyi', nʉ́ʉ²duu' jilaa'²¹ 'e ifo'³oo 'wii²¹² tyiia lo.
Mo ganúu²un 'e faa'²¹ Poo² jmíi¹ hebreo do lɨɨlɨ¹gɨ tii² ga'ɨ́ɨ². Joon gajin'²gɨ Poo² do:
―Tsá² seein²¹ Israel jna. Galiseen²¹na fu Tarso lɨ san'² Cilicia. Pe gacwáan¹na fu Jerusalén lo. Tɨfo'² Gamaliel ga'e'²e jna. Gauntsáa¹oo jilaa'²¹ tɨɨ² 'e si'² tya' tsacøøi'¹³ tyi'. Joon jo mo tiui'²‑tsii 'e jmóo³oo jilaa'²¹ to² tyʉ'² Dios la lɨ́² 'e jmoo²oo' jmɨɨ²¹² no. La mo jéei¹ niga'øø¹moo 'in nijai'² lɨ́ɨi² Jesús. Ca nigajngaa'²¹moo 'inlɨ́ɨi¹³. 'Inlɨ́ɨi¹³gɨ gataa'²¹na 'nʉñí³ tsañʉʉ'¹ lagɨ tsamɨ́². 'In tyʉ'² to² tya' untsá² coon'¹³ jilee'²¹ tsacøøi'¹³ ñii¹o joon lí²‑i sɨɨ'²¹ɨ 'naa' 'e nigacwo'¹o jna coon²¹ jí² 'e tyáan³aan tya' tsagoo²¹o' 'in néei¹ fu Damasco do. Ngóo¹‑oo fu do. Nga'nee'²¹na 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesús 'e tǿ³øø sɨ'ñúu¹mo 'ido fu Jerusalén lo. Joon i'e'²ee wúu¹.
Poo² tyaa¹ júu³ xiiala nigajoo'²¹‑tsi
’Pe la 'ɨɨ²¹² ngóo³oon tya'i fu¹ do ityíia¹ fu Damasco do la tyiiañi'¹ mo gajná² joo'²¹ ce cu' lɨ' lɨ ngóo³oo do. Coon²¹ 'yiia²¹ jó² fu ñʉ'fú². La tsifu joon gacɨ'²na ni 'wó². Joon ganúu³uun coon²¹ júu³ 'e gasɨɨ'²¹ɨ jna: “Saulo, ¿'ee lɨ 'øø¹u'u jna?” Joon gaunngɨɨ²ɨɨ: “¿Iin 'nʉ no, Señor?” Joon gasɨɨ'²¹ɨ jna: “Jesús tsá² Nazaret jna 'in 'øø¹u no.” Joon 'in téein² coon'¹³ jna ganii²¹o 'e gajná² joo'²¹ do joon gafoo'¹mo 'áai¹ pe jo ganúu²un 'e júu³ 'e gafaa'²¹ do. 10 Joon gafo'¹oo: “¿'Ee 'ná² jmáa³aa, Ña'ñʉ'¹ʉ'?” Joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ jna: “Raan²un, cwó² fu Damasco. Do‑o isɨɨ'²¹ tsá² 'nʉ 'ee 'ná¹ jmaa²'a.” 11 Coon'¹³ 'e jɨ́² do galitʉʉ²moo. Joon 'in tsá² ngalii²¹i'i coon'¹³ do gason'¹on cwóo³oo ca gatyalii²¹i'i fu Damasco do.
12 ’Do‑o niseein²¹ jaain²¹ tsañʉʉ'¹ 'in nisii²¹ Ananías. Jiin'¹³ la tɨɨsi'² tya' Moisés 'e nijmoo¹o. Joon jileei'²¹ tsá² Israel néei¹ Damasco do lɨ́ɨ¹ tyʉ́² faa'²¹a tya' 'ido. 13 Ananías do gacwée¹i lɨ tyíin¹na, joon gasɨɨ'²¹ɨ jna: “Tsaru'¹u' Saulo, cwolijnaa'²¹o'o tún¹.” La tsifu joon gajǿø²oo tún¹. Joon gajøø²¹²moo 'ii. 14 Joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ jna: “'In Dios tya' tsacøøi'¹³ tyi' nigatyiin'¹² 'nʉ ca la mo jéei¹ 'e litsáa¹mo‑'o'o jilaa'²¹ 'e 'yaa¹mo‑tsi. Joongɨ ijǿø²du'u Jesús, 'in tyúi¹, 'e nuu²'un júu³ tya'o. 15 Tsʉ 'nʉ‑ʉ ifoo'¹³'o tyani jileei'²¹ tsá² 'wii²¹² tya'a. Joongɨ itya'²'a júu³ jilaa'²¹ 'e niganʉʉ²'ʉn coon'¹³ jilaa'²¹ 'e nigajøø²'ø. 16 Joon nano, ¿'ee lɨ'ɨ gaun'ɨɨ²¹²'ɨ? Ráan²un no. Cwoo'¹³'o saa¹u jmɨɨ²¹. Cwolitsáa¹mo‑'o'o jiin'¹³ 'e sii²¹ Na'ñʉ'¹ʉ' Jesús, coon'¹³ la joon 'iin²mo tsaa² tyi'i.” La joon jin'² Ananías do ―jin'² Poo².
Poo² tyaa¹ júu³ xiiala gasii¹in Dios 'ii tya' 'in tsá² jo seein²¹ Israel
17 Jin'²gɨ Poo² do:
―Mo ganga'²na fu Jerusalén tún¹ la 'ɨɨ²¹² foo'¹³na Dios 'yuu²na cwo'¹ fee'¹ lo lawa'a 'e cɨ́ɨ³oo gamá¹na Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús. 18 Joon 'ii gasɨɨ'²¹ɨ jna: “Jmoono cwoo'¹³‑'o'o. Júu¹ Jerusalén lo tsʉ jo 'ee unjíi² 'in tsá² no jilaa'²¹a 'e foo'²¹'o 'wii²¹² tyiia no.” 19 Joon gafuu²¹uu: “Ña'ñʉ'¹ʉ' ñii¹ 'in tsá² no 'e ningóo³oo la jilaa'²¹ cwo'¹ tya' tsá² Israel ngajée²na 'nʉñí³ jileei'²¹ 'in tsáai¹‑tsi 'nʉ. Joongɨ gajmee'¹³na 'ii. 20 Joon la mo gatuun²¹ jmɨ¹ 'øøi² tsá² tyi'i sii²¹ Tée¹³, 'in nigafaa'²¹ 'wii²¹² tyi'i, jna‑a jon siin'¹²na do røø²¹ gasɨ́ɨ¹³ɨ'ɨ 'e gajngaai'¹² tsá² 'ii. Joon ga'maa²¹oo sɨɨn'¹³ɨn jileei'²¹ 'in gajngaai'¹² 'ii.” 21 Pe Ña'ñʉ'¹ʉ' do gasɨɨ'²¹ɨ jna: “Cwoo'²¹'o tsʉ isɨ́ɨ³na 'nʉ coon²¹ lɨ wíin² tya' tsá² jo seein²¹ Israel.”
Poo² tyani 'in tyʉ'² to² fii²¹²' láa²
22 Ce jiin'¹³ 'e júu³ lo ganúu²gɨ 'in tsá² do joon ga'láa² 'wii²¹² faa'²¹a, ga'oo¹o jin'²in:
―¡Cwojúuin² 'in tsañʉʉ'¹ no! Jo tɨ́ɨ²i seein²¹gɨ 'ino.
23 Lɨ́ɨ¹ ga'oo¹o 'in tsá² do. Joon gajø'²ø sɨɨn'¹³ɨn joongɨ dya'²a 'laa²¹ fu yʉ'. 24 'In tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do gatyʉ'²ʉ to² 'e tsa'í² Poo² lɨ taai² 'láa² do. Joongɨ gatyʉ'²ʉ to² ipoo²i. La joon ijmáa¹a júu³ 'ee lɨ' 'e to'²o 'in tsá² do mɨɨ'¹³ 'wii²¹² tya'a. 25 La 'ɨɨ²¹² 'ñuu¹in Poo² do ipoo²i joon gajin'²in Poo² sɨɨ'²¹ɨ 'in tyʉ'² to² 'láa² do:
―¿Tɨ sá² 'ii'²¹ ipoo²¹²naa' jaain²¹ tsá² seein²¹ lɨ tyʉ'² to² Roma jiin'¹³ la jo gajmaa²aa' 'ii'²¹ røø²¹?
26 Mo ganúu²un 'in tyʉ'² to² 'láa² do jilaa'²¹ 'elo joon gangasii'¹²i 'in tyʉ'² to² fii²¹²'láa² do jin'²in:
―Tɨ́ɨ¹mo coon'¹³ jilaa'²¹ ijmaa²'a tsʉ 'in tsá² lo fuu²¹ Roma goo¹o.
27 Joon 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do gangatyéen¹in joon gaunngɨɨ¹ɨ:
―¿Tɨ jo'¹ fuu²¹ Roma goo²'o?
Joon gañii¹i Poo² gajin'²in:
―Jo'¹‑o.
28 Joon gajin'² 'in tyʉ' to² fii²¹² 'láa² do:
―'Áa¹mo nigacɨ́ɨin² cuu² tyiia 'e galɨ́¹na tsá² seein²¹ Roma.
Joon gajin'² Poo² tún¹:
―Jna lɨ́ɨ¹na ca la mo liseen²¹moo.
29 Joon 'in niga'núui¹ Poo² do galáa²mo tsifu. Gafoo'¹mo cagɨ 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do mo galili'³i 'e fuu²¹ Roma goo¹ 'ido tsʉ 'wii'¹³ niga'ñúu²mo Poo² do.
Poo² tsáa¹a tyani 'in tyiin²gɨ tsacøøi'¹³ 'in seein²¹ tya' tsá² Israel
30 Mo gajná² jmɨɨ²¹² joon tsʉ 'wii'¹³ 'iin²¹²in 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do litsáai¹‑tsi 'ee tsaa² cwo'¹ tsá² Israel Poo² do, joon gatyʉ'²ʉ to² galicaain²¹ jileei'²¹ 'in tyʉ'² to² tya' untsá² coon'¹³ 'in tyiin²gɨ. Joon gatyʉ'²ʉ to² gajó² Poo² do tyaníi¹i.