23
Poo² gajǿøi² jileei'²¹ tsá² tyiin² 'in néei¹ do. Joon gajin'²in:
―Tsaru'¹u', nigataan²¹²na ca jmɨɨ²¹² no 'yaai¹‑tsii. Jiin'¹³xʉ jo 'óo³oo fa'ɨɨ'²¹ tyani Dios.
Joon 'in tyʉ'² to² nifu tya' untsá², 'in sii²¹ Ananías do, gatyʉ'²ʉ to² gasɨɨ'²¹ɨ 'in téein² co' lɨ siin'¹² Poo² 'e jnáa¹a moo'oo² Poo² do. Poo² dogɨ gañii¹i:
―¡Ijmee'²¹mo Dios 'nʉ! Lɨ́ɨ¹u'u lawa coon²¹ 'oo²¹ 'e gasuun²un tsá² jiinloo²¹² 'e jo jnéei² tsá² jilaa'²¹ 'e gó² 'e taa'¹³. No‑o tyíin¹u'un jmoo²'o 'ii'²¹ tyiia la to² tyʉ'² ley. ¿'Ee lɨ' tyʉ'²'ʉ to² ijmeei'²¹ tsá² jna la jo to² tyʉ'² ley?
Joon 'in téein² do gasɨɨ'²¹ɨ 'ii:
―¿'Ee lɨ' foo'²¹'o 'laa'²¹ tya' 'in tsá² tyʉ'² to² nifu tya' untsá² tya' Dios?
Joon gajin'² Poo²:
―Tsaru'¹u', jo mo galiñii¹ii 'e 'in no tyʉ'²ʉ to² tya' 'untsá². Tsʉ jin'² ni jí² tya' Dios: “Jo cwooi¹ faa'²¹ tsá² 'laa'²¹ tya' jaain²¹ tsaa'to² 'in tyʉ'² to² fuu²¹ goo¹o.”
Joon galili'³i Poo² 'e 'in tsá² sɨcaain²¹ do tún² 'ii'¹³ lɨ́ɨ¹i. 'Inlɨ́ɨi¹³ lɨ́ɨ¹i saduceos. 'Inlɨ́ɨi¹³gɨ lɨ́ɨ¹i fariseos. Joon gafaa'²¹ Poo² tá²:
―Tsaru'¹u', tsá² fariseo jna. Joon tsacøøi'¹³ tyiia lɨ́ɨ¹i fariseos. ¿'Ee lɨ' cwoo²oo' jna tsaa² 'wii'¹³ lɨ́ɨ²na 'e jiin'¹ tsá² tún²?
Mo ngayuui'¹³ gajin'²in 'elo 'in tsá² fariseos do coon'¹³ tsá² saduceos ga'láa² 'wii²¹² jo cwo'¹o júu³ ruu'²¹i. Joon galɨ́² coon'²¹ tsá² fariseo do coon'¹³ tsá² saduceos tsʉ 'in tsá² saduceos do ga'ɨ¹‑tsi 'e jo jiin'¹gɨ tsá² tún¹. Joongɨ 'ɨ¹‑tsi 'e jo jo'¹ 'e seein²¹ ángeles jon'gɨ seein²¹ tsa'mootyí². Pe 'in tsá² fariseos do jo'¹o lɨ́ɨi² jilaa'²¹ 'elo. Jilee'²¹mo ga'oo¹o. Pe 'inlɨɨi'¹³ tɨfo'² tya' ley 'in lɨ́ɨ¹i fariseo gajin'²in:
―'In tsañʉʉ'¹ lo jo 'ee 'e gó² mo gajmaa¹ 'ino. Wana nigafee'¹i tsa'mootyí² sɨ ángel 'ee tɨɨ²¹mo' wa jo faa'³a' 'laa'²¹ tya' Dios.
10 Lɨ́ɨ¹ jo gacwo'¹ júu³ ruu'²¹i cagɨ 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do gafoo'¹mo wana gajmaa¹a 'no'³ Poo². La joon gatyʉ'²o to² 'láa² 'e tsatyíi¹i Poo² jee²¹² 'in tsá² do. Joon tsajée¹i fu lɨ taai² 'láa² do.
11 Joon 'woo¹ joon ganéi¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' tyani Poo². Joon gasɨɨ'²¹ɨ:
―Tya²‑'o'o. La lɨ́² 'e nigafaa'¹³'a 'wii²¹² tyiia 'e Jerusalén lo, la joon jon ifoo'³'o 'wii²¹² tyiia fu Roma.
'Ɨ¹‑tsi tsá² Israel ijngaa'²¹mo Poo²
12 Mo gajná² jmɨɨ²¹² joon 'inlɨ́ɨi¹³ tsá² Israel røø²¹ gasɨ́ɨ²i wa'a ijngaa'²¹mo Poo². Joon gamaa¹a 'ii'²¹ 'e jo 'ee dø'¹ø joon'gɨ 'ee 'uun'²¹un jiin'¹³xʉ ca galɨ'¹ɨ. 13 Tíi¹ jiin'¹³ tunlái¹ lɨ́ɨ¹gɨxʉ 'in tsañʉʉ'¹ 'in nigacwo¹ júu³ la joon. 14 Gangalíin² tyani 'in tyʉ'² to² tya' untsá² coon'¹³ tsacøøi'¹³ tya' tsá² Israel joon gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ 'ido:
―Jna'a nigacwoo²¹o'o júu³ joon nigajmoo²¹o'o 'ii'²¹ 'e jo 'ee tyee²¹e'e jiin'¹³ la ijngaa'¹³na'a Poo² do. 15 La joon 'naa' coon'¹³ 'in catyaai² 'in 'oo¹o to² jee²¹² 'in tyiin²gɨ cwosii'¹³ii' 'in tyʉ́² to² tya' fii²¹² 'láa² do 'e tsa'oo²¹‑o cwojajée¹i tyaní²ii'. Cwosii'¹³duu' 'e 'iin²¹²naa' núu³gɨɨ' cwáain¹ tya'a 'e liñí³oo' 'e tyʉ́²gɨ. Joon la joon 'mee²¹²moo'o yiia'a tya'i fu¹. Joon ijngaa'¹²moo'o la nʉ'gɨ icwée²in.
16 Pe jaain²¹ jóon¹ tsamɨ́² ruu'²¹i Poo² do galiñii¹i 'e júu³ do. Joon gangóo¹ lɨ taai² 'láa² do. Gangajmaa'¹³a Poo² júu³. 17 Mo ngayuui'¹³ joon gatø'¹ Poo² jaain²¹ 'in tyʉ'² to² 'láa² do gasɨɨ'²¹ɨ:
―Jéei¹du' 'in xuui²¹² lo tyani 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² tsu sá² 'e jin'²in sɨɨ'²¹ɨ 'ii.
18 'In tyʉ'² to² tya' 'láa² do gangajée¹mo tyani 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa². Joon gajin'²in:
―'In Poo² 'in 'yuui² 'nʉñí³ do gatø'¹ø jna. Joon gamɨɨ¹ɨ 'e gajée²na 'in xuui²¹² lo 'e sá² coon²¹ 'e jin'²in.
19 Joon 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do gason'¹on cwoo²¹o 'in xuui²¹² do. Joon ngajée¹i coon²¹ lɨ yaai. Joon gasɨɨ'²¹ɨ 'ido:
―¿'Ee 'iin²¹²u'un fu'³'u jna?
20 'In xuui²¹² dogɨ gajin'²in:
―'In tsá² Israel do røø²¹ nigasɨ́ɨ²i ijngaa'¹³i Poo² tsa'oo²¹. Coon'¹³ júu³ tajuu²¹ imɨ'²ɨ 'nʉ wa'a cwojee¹u tyani tsacøøi'¹³ 'in tyiin²gɨ lawa'a 'e 'iin²¹²in litsáai¹gɨ‑tsi cwáain¹ tya' Poo². 21 Pe jo jo'¹ cwolii¹u tsʉ tunlái¹ lɨ́ɨ¹gɨxʉ tsá² tya'a 'in nisɨ'maai² tya'i fu¹. Joon 'in tsá² do nigajmaa¹a 'ii'²¹ 'e jo 'ee dø'¹ø jon'gɨ 'e 'uun'²¹un ca ijngaa'¹²i Poo². Joon nano jiin'¹³ canii² ijan²gɨ jiin'¹³ júu³ tyi‑o'o.
22 Joon 'in tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do ga'ɨ'¹o júu³ xuui²¹² 'e jo 'in sɨɨ'²¹ɨ ce jiin'¹³ jaain²¹ 'e nigajmaa¹a júu³.
Jaa'²¹in Poo² tyani 'in 'oo¹o to² fee'¹ 'in sii²¹ Fée¹³
23 'In tyʉ'² to² fii²¹² 'láa² do gatø'¹ø gái¹ 'in tyʉ'² to² 'láa² do. Joon gajmaa¹a 'ii'²¹ 'ii ityaa¹ tyʉ́² cíein¹³ 'láa² 'e ngɨ¹ tɨɨ² coon'¹³ sesenta‑gɨ 'in cwá² cwa². Joongɨ tún² cíein¹³gɨ 'in san'² 'mosʉʉn'²¹ cwaa²¹. 'Ido‑o tsajée¹i Poo² fu Cesarea la 'iin² ñʉ́¹ canuu²¹. 24 Joon gatyʉ'²ʉ to² 'e tyaa²¹ tyʉ́² jaain²¹ gái¹ cwa² cwá² Poo². Joon gajmaa¹a 'ii'²¹ 'e tsajéei¹ Poo² tyú¹mo tyani 'in 'oo¹o to² sii²¹ Fée¹³. 25 Coon'¹³ 'láa² do gasii¹in coon²¹ jí² 'e jin'²:
26 “'Aa²¹²mo'o fo'³oo. Jna‑a Claudio Lisias. 'Aa²¹²mo'o 'nʉ gobernador Fée¹³ 'in un'góo³ jna lɨɨlɨ¹. 27 'In tsá² seein²¹ Israel lo nigasan'²mo 'in tsañʉʉ'¹ no. Joon la mo 'iin²¹²in jnga'²mo. Pe mo galiñí³ii 'e tsá² Roma 'ii joon ngalii²¹i'i coon'¹³ 'láa² tyiia. Joon galaa²¹²moo. 28 Joon gatø'³øø 'in tyiin²gɨ jee²¹² tsá² seein²¹ Israel tsʉ gali'iin²¹²na liñí³ii tsaa² tya'a. 29 Canii² ga'nɨɨi¹ jiin'¹³ cwáain¹ tya' ley tya' yaamo. Jo sá² 'ii'²¹ wa'a ijúuin² jon'gɨ wa'a tsa'ii²¹ 'nʉñí³. 30 Pe mo galili'³ii 'e tsá² Israel nigajmaa¹a 'ii'²¹ ijnga'²mo 'wii'¹³ joon tsifu‑u gasɨ́ɨ¹³moo. Joon nigamɨ́³ɨɨ jileei'²¹ 'in cwo¹ tsaa² tya'a 'e cwofaa'²¹o tyani‑o'o jilaa'²¹ 'laa'²¹ 'e faa'²¹a. Jiin'¹³ joon júu³ tyiia, feei'¹du'‑'o'o.”
31 La joon 'in 'láa² do jiin'¹³ 'ii'²¹ 'e ni'oo¹o ngajée¹mo Poo². 'Woo¹ joon gatyalíin²mo tɨ coon²¹ fuu²¹ sii²¹ Antípatris. 32 Joon mo gajná² jmɨɨ²¹² joon 'in 'láa² ngɨ¹ tɨɨ² do gajaliin¹mo fu lɨ taai². Joon 'in néei¹ cwa² do gangalíin²mo la fu¹ taai² coon'¹³ Poo². 33 Joon mo gatyalíin² fu Cesarea 'in tyʉ'² to² 'láa² do gacwo'¹o gobernador do 'e mo'jí² do. Joon do‑o gajaan'²¹mo Poo². 34 Mo gajǿø² gobernador 'e mo'jí² do joon gaunngɨɨ¹ɨ xiia goo¹o Poo² do. Mo galiñii¹i 'e goo¹o Poo² sii²¹ Cilicia joon gajin'²in:
35 ―Mo cwolíin² 'in jmoo¹o tsaa² tyi'i joongɨ inúu³oo.
Joon gatyʉ'²ʉ to² ga'í² Poo² palacio tya' Herodes. Do‑o ga'aa¹mo 'láa² 'ii.