3
¿Noo 'e gajmaa¹a tiin'¹³ 'naa', 'e ley do sɨ 'e júu³ jai'² 'e galɨ́ɨ²naa' 'ee?
¡Lɨɨlɨ¹ bái¹ 'naa', tsaru'¹u' néei¹ Galacia! ¿'Iin nigacoon'²¹ 'naa' tóo² 'e jo jmaa²gɨɨ' nʉ́ʉ¹³ʉʉn' 'e júu³ jai'² do? Tsʉ coon'¹³ 'e júu³ nigacwoo²¹o'o tyi'naa' gasíi¹³i'i 'naa' coon²¹ júu³ coon²¹ tsáa¹ xiaala gajuin¹ Jesucristo tsaa'¹ crúu¹³. Síi¹³duu' jna 'e 'iin²¹²na foo²oo': ¿Tɨ ga'ii'¹³'naa' 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios tsʉ 'wii'¹³ gajmaa²aa' jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley tya' Moisés sɨ 'wii'¹³ gajai'² galɨ́ɨ²naa' 'e júu³ ganʉʉ²ʉʉn' 'ee? ¿Tɨ caa²¹²naa' 'e lí² líin²naa' wa lí² tyée¹naa' coon'¹³ waa'²¹ pí³ tyii' yaanaa' 'e niga'láa² 'wii²¹² jmoo²oo' coon'¹³ 'ii'²¹ tya' Espíritu tya' Dios? ¿Tɨ jo 'e nigali'íin³ to² jilaa'²¹ wúu¹ 'e nigañí²ii'? ¡Jo cwo'¹o Dios wa la joon! Joon mo gacwei'² Dios 'in Espíritu Tyʉ́² tya'a tyi'naa' joon gajmaa¹a milagros jee²¹² 'naa', ¿xiia lɨ'ɨ gajmaa¹a la joon, tsʉ 'wii'¹³ nigajmaa²aa' la to tyʉ'² ley sɨ tsʉ 'wii'¹³ jai'² galɨ́ɨ²naa' 'e júu³ niganʉʉ²ʉʉn' do 'ee?
Joon ja'²mo galɨ́ɨ²i Abraham Dios joon tsʉ 'wii'¹³ joon ga'ii'²¹mo Dios 'ii 'e tyú¹‑i. Joon tsʉ 'wii'¹³ joon cwoliñí² 'naa', 'in jo'² lɨ́ɨ²i Dios la jo'² lɨ́ɨ²i Abraham do, 'i‑i lɨ́ɨ¹i la jai'² jún³ tya' Abraham. Joon Dios, ñii¹o jéei¹gɨ, iuntyú¹i tsá² 'in jo seein²¹ Israel coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨi² Cristo. Joon Dios gajma'¹a Abraham júu³ 'e júu³ tyʉ́² lo, jin'²in: “Iuncwaa'³na jileei'²¹ tsá² taain²¹² juncwii²¹ 'wii'¹³ cwáain¹ tyi'i.” La joon iuncwaai'³ Dios 'in jai'² lɨ́ɨi² 'ii caan²¹mo coon'¹³ Abraham, 'in nigajai'² lɨ́ɨi².
10 Joon jileei'²¹ 'in tsáai¹‑tsi wa ilí² jmáa¹a ley tya' Moisés ijmá¹ Dios 'ii'²¹ 'ii²¹ tya'a tsʉ ni jí² tya' Dios jin'²in: “Jileei'²¹ 'in jo untsiin¹ jilaa'²¹ 'e toon¹on ni jí² tya' ley ijmá¹ Dios 'ii'²¹ 'ii²¹ tya' 'i.” 11 Joon tyʉ́² nee²¹e' 'e jo untyú¹i Dios jiin'¹³ jaain²¹ tsʉ 'wii'¹³ nigajmaa¹a jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley do; tsʉ ni jí² tya' Dios jin'²in: “'In nigauntyú¹i Dios 'ná² ngɨ́¹ 'e jai'² lɨ́ɨi² Dios.” 12 Joon 'e gajmaa¹a tsá² 'e ley tya' Moisés do jo coon²¹ røø²¹ 'e jai'² lɨ́ɨi² Dios tsʉ jin'² ni jí² do: “'In jmoo¹o la to² tyʉ'² ley do, coon'¹³ joon iseein²¹.”
13 Joon Cristo nigaláa²mo jna' 'e jmá¹ Dios 'ii'²¹ 'ii²¹ tyi' 'wii'¹³ cwáain¹ tya' ley do tsʉ Dios gajmaa¹a 'ii'²¹ 'ii²¹ tya' Cristo 'wii'¹³ jna', tsʉ ni jí² tya' Dios jin'²: “Ijmá¹ Dios 'ii'²¹ 'ii²¹ tya' jileei'²¹ tsá² 'in táain² tsaa'¹ crúu¹³.” 14 La lo galɨ́² 'e lí² uncwaai'³ Dios tsá² jo seein²¹ Israel 'wii'¹³ cwáain¹ tya' Cristo Jesús jiin'¹³ la júu³ ga'ɨɨ¹ɨ tya' Abraham. La joon lí² 'ii'¹³na' coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²na' 'in Espíritu tya' Dios 'in nigajin'² Dios incwoi'² jna'.
'E ley do coon'¹³ 'e júu³ ga'ɨɨ¹ɨ Dios tya' Abraham
15 Tsaru'¹u', fuu²¹²uu 'naa' coon²¹ cwáain¹ la jmoo¹o tsá²: Mo sɨ́ɨ¹i tsá² coon²¹ júu³ tyiin² sɨ 'ɨɨ¹ɨ tsá² coon²¹ júu³ tyiin² 'ee joon tsaa'²¹ tsá² unnicwoo²¹o joon jiin'¹³ jaain²¹ jo lí² wa jo la jai'² jon'gɨ lí² wa'a tsa'láai²gɨ. 16 Joon ga'ɨɨ¹ɨ Dios 'e júu³ do tya' Abraham coon'¹³ jún² tya'a. Joon 'e júu³ tya' Dios do jo gajin'²in: “jileei'²¹ jún² tyi'i”, wa' 'øøi'²¹‑tsi tsá² 'in fúui¹. Pe gajin'²in: “jún² tyi'i”; 'e coon'¹³ la joon 'øøi'²¹‑tsi tsá² jaan²¹mo, joon 'in jaain²¹ do lɨ́ɨ¹i Cristo. 17 'E fuu²¹²uu 'naa' lo: Gacwoo¹o Dios 'e ley tya' Moisés tyʉ́n² cíein¹³ jiin²¹ tsi dyadya¹ jiin²¹ mo gangɨɨi¹ ga'ɨɨ¹ɨ 'e júu³ tyíin² do tya' Abraham. Joon 'e ley do jo lilí² wa'a jo tseein²¹gɨ 'e júu³ tyiin²¹ ga'ɨɨ¹ɨ Dios tya' Abraham ca la mo jéei¹gɨ. 18 Joon wa mo'o gauntyúi¹ Dios tsá² 'wii'¹³ cwáain¹ tya' ley tya' Moisés, jo mo gauntyúi¹ Dios 'in tsá² do 'wii'¹³ cwáain¹ tya' 'e júu³ ga'ɨɨ¹ɨ tya' Abraham do. Pe gacwo'¹o Dios Abraham 'e júu³ tyiin² do 'e 'yaai¹‑tsio tsʉ ja'²mo galɨ́ɨi² Abraham 'ii.
19 Wa'a la joon, ¿'ee to² 'íi³ 'e ley tya' Moisés do? 'E ley do gajó² mo lɨ cɨɨin²¹gɨ 'e júu³ tyiin² do i'e'²e tsá² xiaala lɨ́² tsaa². Joon gataa'²¹a 'e ley do ca gajó² 'in “jún²” do 'in gacwo'¹o Dios 'e júu³ tyiin² do. Joon 'in ángeles gacwo'¹o Moisés 'e ley do, joon Moisés do galɨ́ɨ¹i 'in ngɨɨi¹ júu³ tya' Dios. 20 Joon wana 'ɨɨ¹ɨ tsá² júu³ tyiin² jiin'¹³ la 'ɨ¹‑tsi 'ña'a jo 'néi² 'in ngɨɨi¹ júu³ tya'a. Joon 'in Dios lɨ́ɨ¹i jaan²¹mo.
'Yʉ² to² tya' ley
21 ¿Tɨ lí² jin'² tsá² 'e ley tya' Moisés 'e faa'²¹a lɨ cɨɨ'¹³ lagɨ faa'²¹a 'e júu³ tyiin² ga'ɨɨ¹ɨ Dios? ¡Esa lí² la joon! Tsʉ wa mo'o galisá² coon²¹ ley 'e lí² jmée¹i tsá² tyúi¹ coon'¹³ Dios joon i'ii'²¹ Dios tsá² coon'¹³ 'e gajmaa¹a 'e to² tyʉ'² ley lo. 22 Pe jiin'¹³ la gajin'² jí² tya' Dios 'e jilee'²¹mo lɨ́ɨi¹ tsá² 'in jmoo¹o jiin'¹³ la to² tyʉ'² tsaa². 'E coon'¹³ la joon lí²‑i 'ii'²¹ jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨ²i Jescuristo 'e júu³ tyiin² do 'e ga'ɨɨ¹ɨ Dios.
23 Joon la nʉ'gɨ incwéi¹ Cristo ilí² 'e jai'² líin²na' 'ii, la wa'a sɨjnɨ́ɨ'¹³mo' coon'¹³ 'e ley lo. La wa'a nisɨjnɨ́ɨ'¹³mo jna' 'yiia'¹³ joon ca mo gacwéi¹ Cristo. 24 Joon 'e ley do la wa'a niga'aa¹mo jna' ca mo gacwéi¹ Cristo joon ngajée¹³mo jna' tyani Cristo do 'e coon'¹³ la joon lí²‑i untyúu¹mo Dios jna' coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²na'. 25 Pe nano nicwé¹mo Cristo 'e lí² jai'² líin²na' 'ii joon la joon jo 'ná²gɨ' 'e ley no 'e 'ái¹gɨ jna'.
26 Tsʉ coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²naa' Cristo Jesús líin²naa' jóon¹ Dios. 27 Joon jileei'²¹ 'naa' 'in gasaai²¹ jmɨɨ²¹ ilicaan²¹naa' coon'¹³ Cristo nigalíin²naa' 'e lɨ́ɨ¹naa' la lɨ́ɨi¹ Cristo. 28 Joon tyani Dios jo lɨ́ɨ¹gɨɨ' tsá² Israel jon'gɨ lɨ́ɨi¹gɨɨ' tsá² jo seein²¹ Israel; jo lɨ́ɨ²gɨɨ' tsá² 'in jmoo¹o to² tyʉ'² tsá² sɨ tsá² 'in jmoo¹o to² la 'iin²¹²in yaai 'ee; jo lɨ́ɨi¹gɨɨ' tsañʉʉ'¹ sɨ tsamɨ́² 'ee, tsʉ jaan²¹mo lɨ́ɨ¹naa' 'in nigauncaain²¹ coon'¹³ Cristo Jesús. 29 Joon wana lɨ́ɨ¹naa' tsá² tya' Cristo lɨ́ɨ¹moo' jon jún² tya' 'lɨɨ²¹² tsafeei'¹ Abraham. Joon i'ii'¹³naa' lawa coon²¹ 'e tɨ́ɨ²moo' 'e júu³ tyiin² do 'e ga'ɨɨ¹ɨ Dios tya' Abraham.