4
'E 'øøi'²¹‑tsi 'e fo'³oo lo: la jee²¹² sɨján² jaain²¹ jóon¹ tsá² i'ii'²¹ tya' 'e itɨ́ɨ²i coon²¹ røø²¹ lɨ́ɨ¹i la lɨ́ɨi¹ tsá² 'in jmoo¹o to² tyʉ' tsá², xʉfiin'¹³ 'ii‑o lɨ́ɨ¹i fii²¹² jilaa'²¹ 'e sá². Tsʉ seen²¹mo tsá² 'in 'aai¹ 'ii joon tyʉ'²ʉ to² 'ii ca tsín¹ jiin²¹ jiin'¹³ la gajin'² jmii²¹. La joon jon lɨ́² coon'¹³ jna', lawa'a 'e xuu²¹²mo', joon 'e ley do tyʉ'² to² jna' joon ga'ɨ¹‑tsi' jiin'¹³ 'e sá² juncwii²¹ lo. Pe mo gatsín¹ jiin²¹ jiin'¹³ la ga'ɨ¹‑tsi Dios 'ña'a, gasiin¹in Dios Jóon¹on 'in gangatyéin¹ jaain²¹ tsamɨ́². Joon galɨ́ɨ¹i jaain²¹ tsá² Israel 'in 'ná² jmá¹ la to² tyʉ'² ley. Gajó² la joon, joon coon'¹³ la joon ilí² láai² jna' coon'¹³ 'e ley 'e tyʉ'² to² jna' do. 'E coon'¹³ la joon lí² 'ii'²¹mo Dios jna' lawa jóon¹o.
Joon, tsʉ 'wii'¹³ lɨ́ɨ¹naa' jóon¹ Dios, gasii¹in Dios Espíritu tya' Jóon¹on Jesús 'e tsa'i² alma tyi'naa'. Joon 'in Espíritu 'yuui² alma tyii' 'oo¹o, tø'¹ø Dios Jmii²¹ jin'²in: “¡Ñʉ'²!” Joon tsʉ 'wii'¹³ joon jo lɨ́ɨi¹gɨɨ' la lɨ́ɨi¹ tsá² 'in jmoo¹o la to² tyʉ'² tsá², pe lɨ́ɨ¹naa' jóon¹ Dios. Joon wa' lɨ́ɨ¹naa' jóon¹ Dios 'wii'¹³ cwáain¹ tya' Cristo i'ii'¹³ naa' la tɨ́ɨ²i 'ii'²¹ jóon¹ Dios.
Cu'²‑tsi Poo² coon'¹³ 'in jai'² lɨ́ɨ²i 'in néei¹ Galacia
Joon la mo jéei¹, mo jo mo galicwii¹naa' Dios Jmii²¹, lɨ́ɨ¹naa' tsá² 'in jmoo¹o la to² tyʉ'² dioses 'in gajmeei¹ tsá², 'in jo lɨ́ɨi¹ dios la jai'². Pe la no nigalicwii¹moo' Dios Jmii²¹ owa'a 'e tyʉ́²gɨ fo'²oo 'ee, nigalicwii¹mo Dios 'naa'. Wa'a la joon, ¿'ee lɨ'ɨ cɨɨi'¹³ yaanaa' jmoo²oo' tún¹ 'e jo 'oo¹o pí³ wa'a jmá¹a tiin'¹³ 'naa' joon jo 'ee to² 'íi? Lɨ́ɨ¹naa' la lɨ́ɨi¹ tsá² 'in 'iin²¹²in jmá¹ la to² tyʉ'² 'e jooin¹‑tsi tsá² yaai. 10 Jmoo²oo' jmɨɨ²¹² 'áai¹, mo tɨ́² jmɨɨ²¹² tya' sɨɨ'²¹, sɨ jmɨɨ²¹² tya' jiin²¹ 'ee, sɨ doñi'ee jmɨɨ²¹² 'ee 'e seen²¹naa' tyʉ́² coon'¹³ Dios. 11 Cu'²‑tsii 'e to² tyiia 'e gajmáa³aa jee²¹² 'naa' jo 'e galilɨ́ɨi¹³ 'ee.
12 Tsaru'¹u', mɨ́³ɨɨ tyaní²ii' ilíin²naa' tún¹ la lɨ́ɨi¹ jna tsʉ nigalɨ́ɨ¹na la lɨ́ɨi¹ 'naa'. Jo mo gajmee'¹³naa' jna jiin'¹³xʉ la mo jéei¹ la joon jon nano. 13 Tsʉ ñí² 'naa' 'e gacwo'³oo 'naa' 'e júu³ tyʉ́² tya' 'e tiin'¹³ tsá² mo 'wiin²¹² tsʉ 'wii'¹³ 'e tsaa'¹³oo. 14 Joon jo gali'ee'¹naa' jna tsʉ 'wii'¹³ 'e jmoowúu¹ 'e tyaan¹ lo. Pe ga'ii'¹³moo' jna lawa 'e lɨ́ɨ¹na jaain²¹ ángel tya' Dios sɨ lawa 'e lɨ́ɨ¹na 'ña'a 'ee Cristo Jesús. 15 ¿'Ee galɨ́² coon'¹³ 'e tyʉ́² sáan²aan' coon'¹³ jna? Lí²‑i fo'³oo 'wii²¹² tyi'naa' wu xʉ'ʉ ilí² 'wóo¹³oo' mɨ'² unní²ii' yaanaa' cwoo²¹oo' jna. 16 Pe nano, ¿tɨ nigali'ee'¹naa' jna tsʉ 'wii'¹³ nigafuu²¹²uu 'naa' 'e júu³ 'e la jai'²?
17 'In tsá² 'in 'e'² 'naa' no 'áai¹ untyúu¹i 'naa' pe 'e gó² 'ɨ¹‑tsi. Jiin'¹³ 'e tyaa¹‑'oo' wa' ituu²naa' jna'a. 'E coon'¹³ la joon ijmaa²aa' nʉ́ʉ¹³ʉʉn' to² tyʉ'² 'ii. 18 Joon tyʉ́²‑ʉ wa'a untyúu¹i tsá² tsá² xeei'²¹ wa'a 'ɨ¹‑tsi tsá² jiin'¹³ 'e tyʉ́²‑ʉ, pe 'ná² jmáa¹a la joon coon²¹ tøø²mo, jon' wa'a jiin'¹³ mo ngɨ́ɨ³ɨɨ coon'¹³ 'naa'. 19 Lawa xuui²¹² tyiia lɨ́ɨi¹ 'naa', joon 'wii'¹³ tyi'naa' 'e móo³oo wúu¹ la wúu¹ ni² tsamɨ́² mo tɨ lɨ́² liseein²¹ yʉʉn²¹ tya'a. Joon la joon imóo³oo wúu¹ ca galɨ́ɨ¹naa' tsá² 'in jmoo¹o jiin'¹³ la to² tyʉ'² Cristo. 20 'Áa¹mo 'iin²¹²na wa' mo tyíin¹³na coon'¹³ 'naa' nano 'e lí² fuu²¹²uu 'naa' coon'¹³ júu³ xiia'gɨ tsʉ jo ñí³ii 'ee 'ɨ́‑tsii tyi'naa'.
Xiiala galɨ́ɨ¹ Agar coon'¹³ Sara
21 Sii'¹³du 'naa' jna jileei'²¹ 'naa' 'in 'iin²¹² 'naa' 'e tyʉ'² ley to² 'naa': ¿Tɨ jo mo ganʉ́ʉ¹³ʉʉn' la gajin'² ley do? 22 Tsʉ 'e ley do jin'² 'e galiseein²¹ gái¹ yʉʉn²¹ tsañʉʉ'¹ tya' Abraham. Joon 'in yʉʉn²¹ nifu do galiseein²¹ tya' jaain²¹ tsamɨ́² 'in jmoo¹o to² inʉʉ tya'a. 'In tsamɨ́² lo lɨ́ɨi¹ esclava, 'e 'øøi'²¹‑tsi tsá² 'in jmoo¹o la to² tyʉ'² tsá² 'ii. Joon, 'in yʉʉn²¹ jaain²¹ dogɨ galiseein²¹ tya' tsamɨ́² tya'a 'in lí² jmá¹ jiin'¹³ la 'iin²¹²in. 23 Joon 'in yʉʉn²¹ 'in galiseein²¹ tya' 'in tsamɨ́² lɨ́ɨi¹ esclava do galiseein²¹ la liseein jileei'²¹ yʉʉn²¹ catyaai². Pe mo galiseein²¹ Isaac, 'in yʉʉn²¹ tya' 'in tsamɨ́² 'in lí² jmá¹ jiin'¹³ la 'iin²¹²in, gauntsiin¹mo 'e júu³ tyiin² 'e ga'ɨɨ¹ɨ Dios tya'a. 24 'E cwáain¹ lo lɨ́¹ lawa coon²¹ cwáain¹ tya' tsá². La je tún² júu³ tyiin² ga'ɨɨ¹ɨ Dios lɨ́ɨi¹ 'in gái¹ tsamɨ́² no. 'In tsamɨ́² galisii²¹ Agar, 'in lɨ́ɨi¹ esclava do, lɨ́ɨi¹ la lɨ 'e júu³ tyiin² ga'ɨɨ¹ɨ Dios yʉ' moo'²¹ Sinaí. Joon jileei'²¹ 'in jóon¹on 'in tsamɨ́² lo 'in líin² esclavos jon. 25 Agar do lɨ́ɨ¹i la lɨ 'e moo'²¹ sii²¹ Sinaí 'e si'² coon²¹ lɨ sii²¹ Arabia. La lɨ 'e moo'²¹ Sinaí la mo jéei¹ la joon lɨ Jerusalén nano tsʉ jileei'²¹ 'in tsagoo¹o 'e fuu²¹ do 'ná untsiin¹ jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley 'e ga'ii'²¹i yʉ' moo'²¹ Sinaí. 26 Pe 'e Jerusalén ná¹ fu ñʉ'fú² jo tyʉ'² to² ley do joon lɨ́ɨ¹na' tsagoo¹o 'e fuu²¹ joon. 27 Tsʉ la jin'² jí² tya' Dios:
Tsamɨ́² jo 'in yʉʉn²¹ tsatyéein¹, cwounjløøi'³ 'wo'o. Unjløøi'³ 'wo'o 'in jo 'in xuui²¹² seein²¹ tya'a.
'Nʉ 'in jo mo gangó¹ wúu¹ tya' tsamɨ́² mo lɨseein²¹ jóon¹on, 'óo²o 'e jløø'³u'u.
Tsʉ 'in tsamɨ́² 'in jo mo galiseein²¹ yʉʉn²¹ tya'a, 'ii‑i 'in tsafúui¹gɨ jóon¹on lagɨ 'in tsamɨ́² 'in seein²¹ ñʉʉ'¹ tya'.
28 Tsaru'¹u', jna' lɨ́ɨ¹na' la lɨ́ɨi¹ Isaac tsʉ lɨ́ɨ¹na' jóon¹on jiin'¹³ la júu³ tyiin² ga'ɨɨ¹ɨ Dios. 29 'In xuui²¹² tya' Agar do galiseein²¹ la liseein²¹ jileei'²¹ xuui²¹² catyaai². Joon 'in xuui²¹² tya' Agar do ga'øø¹i 'in xuui²¹² jaain²¹ do 'in galiseein²¹ coon'¹³ 'ii'²¹ tya' Espíritu Tyʉ́². La joon jon lɨ́² la no. 'In tsá² 'in jmoo¹o jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley i'ǿø¹mo jna' 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo. 30 Pe ¿'ee jin'² júu³ tya' Dios? La joon jin'²: “'Wóoi caluu 'in tsamɨ́² 'in lɨ́ɨi¹ esclava coon'¹³ jóon¹on tsʉ 'in yʉʉn²¹ tya' 'in esclava do jo lí² 'ii'²¹i caain²¹ 'e gatɨ́ɨ²i coon'¹³ 'in yʉʉn²¹ tya' 'in tsamɨ́² 'in lí² tyʉ'² to² do.” 31 La joon, tsaru'¹u', jo lɨ́ɨ¹na' xuui²¹² tya' 'in esclava do 'e tyʉ'² to² ley jna' pe lɨ́ɨ¹na' xuui²¹² tya' Sara 'in tsamɨ́² 'in lí² tyʉ'² to².