13
Xiiala jmoo¹o tsá² la tɨ́²‑tsi Dios
Jo tʉʉ²ʉʉ' 'e 'iin²¹²naa' la jaain²¹ la jaan²¹naa' lawa ruu'²¹moo'. Jo cwo'íin²‑'oo' 'e 'ii'¹³naa' tsá² xeei'²¹ inʉʉ tyii' tsʉ coon'¹³ la joon 'inlɨ́ɨi¹³ tsá² niga'ii'²¹mo ángeles inʉʉ tya'a xʉfiin'¹³ jo ñii¹in.
Untii'¹³du'‑'oo' 'in tsá² taai²¹² 'nʉñí³ lawa'a taa²moo' coon'¹³on jon. Untii'¹³du'‑'oo' 'in tsá² 'in gajmeei'²¹ tsá² tsʉ 'naa'oo' jon lɨ́ɨ¹naa' tsá² sá² moo¹ taai².
Un'goo²¹oo' 'e cui'² cwoo²¹ tsá² joon 'e tyʉ́²‑ʉ 'e jmá²a tsá² 'ee jmáa¹a jiin'¹³ coon'¹³ 'oo²¹²o tsʉ ijmáa¹a Dios 'ii'²¹ tya' tsá² wana 'lá²a tsá² la jo mo cui'² cwoo²¹o joongɨ tya' 'in 'lá²a coon'¹³ tsamɨ́² tya' tsá² xeei'²¹.
Jo cwo'ii'²¹‑'oo' cuu² 'áai¹³ joon jmaa²aa' jløø'³naa' coon'¹³ 'e sá² tyii' tsʉ Dios gajin'²in: “Jiin'¹³ coon²¹ naa'¹³ icuu'¹³na tyii' joon jiin'¹³ coon²¹ jmɨɨ²¹² wa'a tʉʉ²na 'naa'.” La joon jna', 'in jai'² lɨ́ɨ²i Cristo, lí²‑i fáa³a' jo cu'²‑tsi':
Ña'ñʉ'¹ʉ' 'in uncoon'¹³ jna.
Jo 'goo'²¹oo jiin'¹³xʉ 'e gó² lí² jmá²a tsá² tyiia.
Untii'¹³du'‑'oo' 'in tyʉ'² to² jee²¹² 'naa', 'in cwo'¹ 'naa' 'e júu³ tya' Dios. 'I²du'‑'oo' xiiala ngɨ́¹ 'in tsá² do joon tsáa²mo‑'oo' la tsáai¹‑tsi 'ido.
'In Jesucristo do coon²¹ lɨ́ɨ¹i tyíia² joongɨ jmɨɨ²¹² no joongɨ coon²¹ tøø²mo jo sɨsɨ́ɨi² coonti. Jo cwó² 'naa' wa'a cón² tsá² 'naa' tóo² coon'¹³ 'láai² nii² júu³ 'e sɨsɨ́ɨ²i. Tsʉ tyʉ́²gɨ wa'a pí²‑tsi' tsʉ 'wii'¹³ 'iin²¹mo Dios jna' lagɨ tyʉ'² 'in tsá² do to² 'e tyee³e', tsʉ 'e to² tyʉ'² 'in tsá² do jo mo gauncoon'¹³ jiin'¹³ jaain²¹ tsá².
10 Pe jna' 'oo²¹o' coon²¹ fa'¹ 'e xiia'²¹ 'e jo tɨ́ɨ²i døø'²¹ø 'in untsá² 'in gajmaa¹a to² tsi inʉʉ cwo'¹ tsáai² do. 11 'In untsá² 'in tyiin²gɨ nifu tya' tsá² Israel gacón² jmɨ¹ tya' joo'²¹ 'in nijúin¹ inʉʉ lɨ nicwaai'³gɨ 'áai¹ lawa coon²¹ fa'¹ tya' tsaa² tya' tsá². Pe moo¹ taai² 'in joo'²¹ nijúin¹ do gajúun² lɨ caluu lɨ taai² tsá². 12 La joon jon Jesús gajúun²mo lɨ caluu jon ilí² tyí² tsaa² tya' tsá² coon'¹³ jmɨ¹ 'ǿø²i 'ña'a. 13 Moo²¹o' jon lɨ caluu fuu²¹ tya' tsá²² Israel. Tsajøø²¹²na' Jesús, cwolí² cwofaa'²¹a tsá² gó² tyi' la gafaa'²¹a tsá² gó² tya'a. 14 Tsʉ juncwii²¹ lo jo 'oo²¹o' coon²¹ goo²¹o' 'e taa'²¹a coon²¹ tøøi² pe naa²¹a' coon²¹ fuu²¹ ijó¹ mi licɨɨin²¹gɨ. 15 Tsʉ 'wii'¹³ joon 'ná¹‑a un'goo²¹o' Dios Jmii²¹ coon²¹ tøø²mo 'wii'¹³ 'e gajmaa¹a Jesucristo 'wii²¹² tyi'. Joon 'e fa'¹ 'e 'ná¹ cwó²o' lɨ la lɨ 'e júu³ fáa¹³a' mo un'goo²¹o' 'ii. 16 Joon jo un'íin²‑'oo' 'e jmaa²aa' 'e tyʉ́² jon'gɨ un'íin²‑'oo' 'e uncoon'¹³oon' 'in tsá² sɨtyéein¹ jmɨɨ²¹² coon²¹ 'e sá² tyii' tsʉ 'elo 'e fa'¹ 'e tɨ́²‑tsi Dios.
17 Jmaa²aa' nʉ́ʉ¹³ʉʉn' 'in tyʉ'² to² 'naa', jmaa²aa' jiin'¹³ la jin'²in. Tsʉ 'in tsá² no 'áai² almas tyii' joon ñi¹o 'e 'ná¹ joon'¹²on cwáain¹ coon'¹³ Dios. Cwóo²‑'oo' 'e jogɨ tyaan²¹ to² 'e to² tya' 'in tsá² do, joon lí² lɨ́ɨ¹i to² jløø'³mo. Tsʉ la joon ilí² tyʉ́²gɨ tyi'naa'.
18 Fáa¹³aa' júu³ tyʉ́² 'wii²¹² tyii'i tsʉ ca níi³mo 'e saan²¹a'an, 'iin²¹²moo'o jmoo²¹o'o 'e tyʉ́² coon'²¹ jilaa'²¹. 19 Cwomɨ́²ɨɨ' tyani Dios 'wii²¹² tyiia wa'a cwó² Dios 'e 'yaa'¹³na la jmoono.
Júu³ lɨ tséi¹
20-21 Mɨɨ²¹ɨ'ɨ 'wii²¹² tyii' tyani Dios, 'in jmaa¹a 'e tyʉ́² seen²¹na', 'e uncoon'¹³on 'naa' 'e naná² tyʉ́² 'naa' 'e jmaa²aa' jilaa'²¹ 'e tyʉ́² jiin'¹³ la 'iin²¹²in. Joon 'in Dios Jmii²¹ do gajmaa¹a jiin'¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo jee²¹² 'lɨɨ²¹². Joon Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo lɨ́ɨ¹i la lɨ́ɨi¹ jaain²¹ 'in 'aa¹i joo'saa'²¹ 'in feei'¹gɨ. Joon coon'¹³ jmɨ¹ 'ǿø²i gajmaa¹a jai'² 'e júu³ ga'ɨ́ɨ² Dios. Joon 'e júu³ do itaa'²¹ coon²¹ tøø²mo. Mɨɨ²¹ɨ'ɨ jon wa'a jmá²a Dios jee²¹² 'naa' jilaa'²¹ 'e 'iin²¹²in coon'¹³ 'ii'²¹ tya' Jesucristo. ¡Cwolí² jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ tya' Cristo coon²¹ tøø²mo! Amén.
22 Tsaru'¹u' mɨ́ɨ³ɨɨ tyaní²ii' 'e nuu²uun' coontun 'e júu³ cwáain¹xʉ 'e nigafo'²oo lo. 23 Jmóo³oo júu³ 'e tsaru'¹u' Timoteo nisɨláa²mo joon wa jo li'ɨɨ²¹²i yatée³oo mi gó²oo yajǿø²na 'naa'.
24 'Aa²¹²moo' fo'²oo fú²uu' 'in tyʉ'² to² 'naa' coon'¹³ jileei'²¹gɨ tsaru'¹u' 'in jai'² lɨ́ɨ²i. 'In tsaru'¹u' 'in néei¹ Italia sɨ́ɨ²i jon 'aa²¹²i 'naa'.
25 Cwouncwaai'³ Dios Jmii²¹ jileei'²¹ 'naa'. Amén.