Jí² gasii¹in Santiago tɨ́ɨ²i 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesucristo
1
Sɨ́ɨ¹i Santiago 'e jí² lo tya' tsá² Israel
Jna‑a, Santiago, sɨ́ɨ³na 'e jí² lo. Joon jna‑a jaain²¹ 'in jmoo¹o to² tyʉ'² Dios joongɨ to² tyʉ'² Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo. Sɨ́ɨ³na 'e jí² lo tya' tsá² góo³oo 'in taai² jee²¹² tsá² seein²¹ lɨ xiia'²¹. Joon jna'o' lɨ́ɨ¹na' jún² tya' 'in dyatúin² jóon¹on 'lɨɨ²¹² Israel.
Uncoon'¹³ Dios tsá² 'e liñii²¹²‑tsi
Jilee'²¹naa', tsaru'¹u', 'ná¹ jmaa²aa' jløø'³naa' mi moo²oo' doñi'ee fa'í³. Tsʉ nee²o' 'e 'ee¹e' tsá² 'e la ja'²mo lɨ́ɨ²na' jú³ tya' Dios wa lɨ́² itaa'²¹‑tsi' coon'¹³ jilaa'²¹ fa'í³ 'e sá² tyi'. 'Wii'¹³ joon cwolijai'²gɨ lɨ́ɨ²naa' wana 'ee fa'í³ seen²¹naa', jo cu'²‑'oo'. Joon coon'¹³ la joon icwo'¹o Dios pí³ 'naa' itaa'²¹‑'oo' doñi'ee fa'í³.
Wana seein²¹ jaain²¹ jee²¹² 'naa' 'in jo ñii¹i 'ee jmáa¹a seein²¹ fa'í³ cwomɨɨ¹ɨ 'ido tyani Dios tsʉ cwoo¹‑o Dios tya' jileei'²¹ tsá² 'in mɨ́¹. Cwoo²¹‑o láai²gɨ lagɨ gamɨ́¹ do joon jo jíi²in‑gɨ. Pe tyiin²mo 'áai¹ 'e jo'¹o lɨ́ɨi² tsá² 'e cwoo¹ Dios jilaa'²¹ 'e mɨ́¹ tsá², lɨ mɨ́¹ tsá² 'e jo cu'²‑tsio. Tsʉ wana mɨɨ¹ɨ tsá² cu'²‑tsi lɨ́ɨ¹i la lɨ́² jmɨ'ñi'³ jnóo¹o coon²¹ tøø²mo. Tsʉ jileei'²¹ 'in lɨ́ɨ¹i la joon jo cwo'ɨ¹‑tsi wa'a i'ii'²¹i tya' Dios. Tsʉ jaain²¹ tsá² 'in túin² 'ɨ¹‑tsi jo lí² jmaa¹a canii².
'In tsá² tañíi² jee²¹² tsaru'¹u' 'ná¹‑a unjløø'³mo yaai wa 'ee fa'í³ seein²¹ tsʉ Dios nigajmee¹i 'ii 'e galɨ́ɨ¹i jóon¹ Dios. 10 Joon 'in sá² cuu² jee²¹² tsaru'¹u' 'ná¹‑a jmáa¹a jløø'³i tsʉ galili'³i jo cweei²¹ cu'²‑tsi coon'¹³ cúu¹u tsʉ tsáa¹mo‑tsi Dios. Tsʉ cuu²o tsá² lɨ la lɨ lí³, jo wóo² taa'²¹a. Mi 'yee'²¹ ñi'¹ joon lityíi² 'áai¹, 11 joon lityʉʉn²¹ 'mó² lí³ do joon xʉʉ'²¹ʉ lí³ tya'a joon tyée¹mo 'e 'ya'²gɨ tya'a. La joon lɨ́ɨ¹i 'in sá² cuu² tsʉ joon ityé¹mo la 'ɨɨ²¹² ló¹ 'nɨ́ɨ¹i.
Tyaa¹ Santiago júu³ xiiala taain²¹² tsá² juncwii²¹ jløø'³mo fiin'¹³ níi¹i wúu¹
12 Jløø'³mo 'áai¹ 'in tsañʉʉ'¹ 'in jmoo²o taa'²¹a mo seein²¹ fa'í³ joon jo joo'²¹‑tsi. Tsʉ 'wii'¹³ la joon jo gatʉʉ¹ʉ júu³ tya' Dios i'ii'²¹mo coon²¹ juncwii²¹ tya'a 'e taa'²¹ coon²¹ tøø²mo 'e Dios Jmii²¹ ga'ɨ́ɨ² júu³ icwo¹ tya' jileei'²¹ 'in 'iin²¹²in 'ii. 13 Pe wa 'inlɨ́ɨi¹³ 'ɨ¹‑tsi jmaa¹a 'e gó² wa mo seein²¹ fa'í³ jo cwo'ɨ¹‑tsi 'e Dios gajmaa¹a 'e 'ɨ¹‑tsi 'e gó² do. Tsʉ Dios jo 'ɨ¹‑tsi jmáa¹a 'e gó² jon'gɨ jmoo¹o 'e 'ɨ¹‑tsi tsá² 'e gó². 14 'ɨ¹‑tsi tsá² jmáa¹a 'e gó² tsʉ 'wii'¹³ jiin'¹³ la joon tɨ́²‑tsi jmáa¹a. 15 Joon tsʉ 'wii'¹³i tɨ́²‑tsi jmáa¹a 'e gó² 'e joon 'e 'ɨ¹‑tsi jmáa¹a 'e gó² joon mi yuui'¹³ joon 'nóo¹o tsaa². Joon 'e tsaa² do jmoo¹o 'e tʉʉ²mo 'in tsá² do Dios joon tsalíin² lɨ 'iin²¹²mo.
16 Ru'¹u' 'in 'iin²¹²na, jo coon²¹oon' tóo² yaanaa'. 17 Jilaa'²¹ 'e tyʉ́² 'e 'ii'¹³na' jó² fu ñʉ'fú². Dios cwo'¹o jna' jilaa'²¹ 'e tyʉ́², 'ii gajmeei¹ ñi'¹ coon'¹³ sɨɨ'²¹ coon'¹³ jileei'²¹ nʉ́ʉ¹. Joon jo lɨsɨ́ɨi² Dios la coon²¹ jmɨɨ²¹² la lɨsɨ́ɨi² ñi'¹ coon'¹³ 'in catyaai². 18 Joon 'ii gacwo'¹o jna' 'e líi²na' jóon¹on tsʉ la joon 'iin²¹²in. La joon gajmaa¹a mo jo'¹o galɨ́ɨ²na' júu³ jai'² tya'a. Joon jna' nifu la jee²¹² jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨi² la jéei¹. Joon jløø'³mo Dios 'wii²¹² jna'.
Cwáain¹ 'e tyʉ́²‑ʉ 'e 'iin²¹²in Dios
19 'Wii'¹³ joon, tsaru'¹u' 'in 'iin²¹²na, cwotyaa²aa' tyʉ́² tyii' nuu²uu' la jmoono la jaain²¹ la jaan²¹naa' pe jo cwéei¹ fo'²oo' jon'gɨ jmaa²aa' 'nii'²¹‑'oo' ce tyíi². 20 Tsʉ jo jmoo¹o tsá² jilaa'²¹ tyʉ́² 'e tɨ́²‑tsi Dios mo 'nii'²¹‑tsi. 21 'Wii'¹³ joon tʉʉ²ʉʉ' jilaa'²¹ 'e 'leei'²¹ tsá² coon'²¹ jilaa'²¹ 'e gó² joon cwo'ii'¹³naa' coon'²¹ ce tún¹ 'e júu³ ganʉʉ²ʉʉn'. Tsʉ coon'¹³ 'e júu³ do itiin'¹³naa'.
22 Pe cwojmaa²aa' jon' wa' jiin'¹³ nuu²uun' la to² tyʉ'² júu³ do joon jo coon'²¹ tóo² yaanaa'. 23 Tsʉ 'in tsá² 'in nuu¹o 'e júu³ do pe jo nʉʉ'¹³ʉn lɨ́ɨ¹i lawa jaain²¹ tsá² 'in jǿø²i 'ña'a tsi coon²¹ 'u¹. 24 Coon²¹ cata jǿø²i 'ña'a joon cwo'ɨ́ɨ¹ɨ ngóo¹‑o joon tsifu 'íin²mo‑tsi xiiala 'ɨɨ¹ɨ do. 25 Pe jileei'²¹ 'in jo 'ín¹‑tsi jilaa'²¹ 'e nuu¹un joon coon²¹o cwáain¹³ jiin'¹³ la to² tyʉ'² júu³ tya' Dios 'e jmoo¹o láai² tsá² joon jo tʉʉ¹ʉ jmoo¹o to² tyʉ́². 'A jløø'³mo lɨ́ɨ¹i coon'¹³ jilaa'²¹ 'e jmoo¹o.
26 Wana 'inlɨ́ɨi¹³ lɨ́ɨ¹i 'e jmoo¹o la to² tyʉ'² Dios pe jo lí² tyʉ'²ʉ to² nisɨɨ'¹²ɨ 'e faa'²¹a, coon'²¹ 'ña'a tóo². Jo 'ee to² 'íi³in jilaa'²¹ 'e jo'² lɨ́ɨi². 27 Wa'a 'iin²¹²naa' jmáa²aa' jilaa'²¹ 'e 'yaai¹‑tsi Dios Jmii²¹ 'e 'ná¹‑a uncoon'¹³oon' xuui²¹² tsa'nɨ́ɨ² coon'¹³ 'yiia'nɨ́ɨ² jilaa'²¹ fa'í³ 'e sá² tya'a. Joon jo un'laai'¹ yaanaa' coon'¹³ jilaa'²¹ 'e gó² 'e jmoo¹o tsá².