Jí² gasii¹in San Pablo tɨ́ɨ²i 'in tsá² jai'² lɨ́ɨi² Jesucristo 'in néei¹ Roma
1
Sɨ́ɨ²i Poo² 'e jí² lo tya' tsá² néei¹ Roma
Jna‑a, Poo², sɨɨ²na 'e jí² lo tyi'naa' 'in néei¹ Roma. Jmóo³oo jiin'¹³ la to² tyʉ'² Jesucristo. Joon Dios Jmii²¹ gatyii'¹³in jna 'e lɨ́ɨ¹na apóstol tya'a. Joon gatø'²ø Dios jna 'e cwóo³oo júu³ tyʉ́² tya'a tya' xiiala itiin'¹³ tsá².
Joon ni jí² tya' Dios 'e gajmaa¹a 'in tsá² 'in nigacwo²o júu³ tya' Dios la mo jéei¹, Dios ga'ɨ́ɨ²ɨ júu³ la mo jéei¹ cwáain¹ tya' 'e júu³ tyʉ́² do. Joon 'e júu³ do faa'²¹a cwáain¹ tya' Jóon¹ Dios Jesucristo 'in lɨ́ɨ¹i Ña'ñʉ'¹ʉ'. Joon cwáain¹ tya' 'e gacwéi¹ 'in Jesucristo lo juncwii²¹ galɨ́ɨ¹i jún² tya' 'lɨɨ²¹² rǿøi¹³ David. Pe joon mo gajiin'¹in jee²¹² 'lɨɨ²¹² gajmaa¹a 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios júu³ 'e Jóon¹ Dios 'ii, 'in lɨ́ɨi¹ to² fee'¹gɨ 'ii. Joon coon'¹³ 'e gajmaa¹a Jesucristo 'wii²¹² tyii'i ga'ii'¹³na'a 'e 'iin²¹²in Dios Jmii²¹ jna'a joon 'e cwoo²¹o'o júu³ tya'a la caain²¹ ni cwoo'¹³ juncwii²¹ 'e liseein²¹ 'in jo'¹ líi²in joon jmáa¹a nʉʉ'¹³ʉ. Joon 'naa' lɨ́ɨ¹naa' tsá² 'in niganúu²un 'e júu³ do, joon Dios tø'²ø 'naa' 'e líin²naa' tsá² tya' Jesucristo.
Sɨ́ɨ³na 'e jí² lo tyi'naa' 'in néei¹ Roma 'in Dios 'iin²¹²in joon gatø'²ø 'e líin²in tsá² tya'a. Mɨ́³ɨɨ tyani Dios Ñʉ'¹ʉ' joongɨ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'e cwauncwaa'³i 'naa' joon 'e seen²¹naa' 'e tyʉ́².
'Iin²¹²in Poo² tsafee'¹³i 'in néei¹ Roma
Nifu, coon'¹³ 'e gajmaa¹a Jesucristo 'wii²¹² tyi' 'iin²¹²na cwóo³oo 'maai'¹³ Dios Jmii²¹ 'wii'¹³ jileei'²¹ 'naa' tsʉ la caain²¹ juncwii²¹ faa'²¹a tsá² xiiala jai'² lɨ́ɨ²naa' Dios. Joon Dios ñi¹o xiiala tɨɨ'¹³‑tsii 'naa' coon'¹³ júu³ tyʉ́² tyiia. Joon ce caain²¹‑tsii jmóo³oo la to² tyʉ² Dios, cwóo³oo júu³ cwáain¹ tya' Jóon¹on. 10 Mɨ́³ɨɨ tyani Dios wa'a lí² gó³oo yajǿø²na 'naa' coon'¹³ 'e 'yaai¹‑tsi Dios tsʉ ningóo¹ 'áai¹ 'e 'iin²¹²na gó³oo. 11 Tsʉ 'iin²¹²na gó³oo wa lí² cwóo³oo 'naa' coon²¹ 'e uncoon'¹³ 'naa' 'e lí² ngɨ́²naa' 'e tyʉ́²gɨ coon'¹³ Dios, joon 'e seen²¹naa' 'e tá²gɨ taain²¹²‑'oo' coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²naa'. 12 Pe fo'³oo 'e lí² tya¹‑tsi' la 'oo'²¹ yii‑a' coon'¹³ la jai'² lɨ́ɨ²naa' la lɨ́ɨ²i jna'a.
13 Tsaru'¹u', 'iin²¹²na 'e liñí² 'naa' 'e 'láai² naa'¹³ ga'ɨ¹‑tsii wa igó³oo yajøø²¹²na 'naa' pe ca nano jo mo galɨ'³ɨɨ gó³oo. Niga'ɨ¹‑tsii gó²oo wa lí² 'íin³ to² júu³ tyiia jee²¹² 'naa' la nigalɨ́² 'íin³ to² lɨ catyiia². 14 Tsʉ jna‑a tɨ́ɨ²na fuu²¹²uu jilee'²¹mo tsá², la tsá² néei¹ fuu²¹ sɨ moo'²¹ 'ee, 'in 'øøi'²¹‑tsi sɨ jo 'øøi'²¹‑tsi 'ee. 15 Joon tsʉ cwáain¹ tyiia nináa¹ tyʉ́² tyiia icwo'³oo 'naa' 'in néei¹ Roma 'e júu³ tyʉ́² tya' Dios tya' xiiala itiin'¹³ tsá².
Untyúi¹ Dios tsá² jiin'¹³ coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²i tsá²
16 Jo fa'ɨɨ'²¹ lɨ́ɨ²na júu³ tya' Dios 'e jmoo¹o tiin'¹³ tsá² tsʉ 'e júu³ lo 'ii'²¹ tya' Dios 'e jmá¹ tiin'¹³ jileei'²¹ tsá² 'in jai'² lɨ́ɨi². 'E júu³ lo ijmá¹ tiin'¹³ tsá² Israel nifu pe jmá¹o jon tiin'¹³ tsá² 'in jo seein²¹ Israel. 17 Joon 'e júu³ lo 'e'²e jna' 'e jmoo¹o Dios tyúi¹ tsá² jiin'¹³ coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨi² tsá². Tsʉ jin'²in ni jí² tya'a: “Jileei'²¹ 'in 'ii'²¹ Dios coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨi² iseen²¹mo coon²¹ tǿø²mo.”
Tsaa² tya' tsá²
18 Joon née³oo' i'é² Dios, 'in tyíin¹ ñʉ'fú², wúu¹ 'áai¹ 'in 'eei'¹ 'ii joon jmoo¹o 'e gó². Coon'¹³ 'e gó² jmoo¹o 'in tsá² no jnɨɨ'²¹mo 'e jai'² tya' Dios. 19 Tyʉ́² ñii¹i 'in tsá² no jilaa'²¹ 'e lí² cwii¹in tsá² Dios tsʉ 'ña'a Dios niga'e'² 'ii. 20 Tsʉ lí²‑i liñi¹ tsá² 'e jo jnéei¹ tya' Dios coon'¹³ jilaa'²¹ 'e gajmaa¹a Dios. Ca mo garón¹ juncwii²¹ liñi¹ tsá² tyʉ́² 'e Dios 'ii joon 'oo¹ 'ii'²¹ tya'a coon²¹ tøø²mo. Joon coon'¹³ la joon jo lí² wa jo tsaa² tya' 'ido sá². 21 Xʉfiin'¹³ 'in tsá² do galicwii¹mo Dios la joon jo mo gaun'goo²¹o 'ii 'ido lawa Dios jon'gɨ nigacwo'¹o Dios 'maai'¹³. Xʉjoon lɨ' ga'laa²¹ 'wii²¹² 'ɨ¹‑tsi 'e jo 'ee to² 'íi³. Galɨnʉʉ¹gɨ 'e gó² 'e 'øøi'²¹‑tsi. 22 Jin'²in 'in tsá² no 'e ñii²¹²‑tsi pe coon'¹³ la joon galɨ́ɨ¹i tsá² caa²¹mo. 23 Joon gaunsɨ́ɨ²i 'e 'ya'²gɨ tya' Dios Jmii²¹, 'in jo tyéi¹, tya' dioses jmee¹i tsá² 'in lɨ́ɨ¹i la lɨ́ɨ¹i tsá², 'in tyéi¹. Joon ca dioses tya'a 'in lɨ́ɨ¹i la lɨ́ɨ¹i joo'²¹ tsí² cwáa¹, sɨ mɨɨ'²¹ 'ee, sɨ joo'²¹ ti tyʉ́n² tɨɨ² 'ee, gajmee¹i 'in tsá² do.
24 Tsʉ 'wii'¹³ joon gatʉ́ʉ²mo Dios Jmii²¹ 'ii ilii'¹i 'in tsá² do jmáa¹a jiin'¹³ 'e gó² la tɨ́²‑tsi. La joon gajmaa¹a jilaa'²¹ 'e gacwo'¹o tsá² fa'ɨɨ'²¹ coon'¹³ la jaain²¹ la jaain²¹ 'in catyaai². 25 Gatʉ́ʉ²mo Dios Jmii²¹ 'ii tsʉ 'wii'¹³ jo jo'¹ galɨ́ɨ²i 'e jai'² tya' Dios pe jo'¹o galɨ́ɨ²i 'e júu³ tajuu²¹ do. Joon 'in tsá² do gaun'goo²¹o joon gajmaa¹a nʉʉ'¹³ʉ 'e gajmaa¹a Dios la 'íi¹³ 'e un'goo²¹o Dios Jmii²¹. ¡Jiin'¹³ 'ii‑o 'e tɨ́ɨ²i 'e un'goo²¹o tsá² coon²¹ tøø²mo! Amén.
26 Tsʉ 'wii'¹³ joon gatʉ́ʉ²mo Dios Jmii²¹ 'in tsá² do 'e jmáa¹a jiin'¹³ la 'iin²¹²in yaai 'e cwo'¹o tsá² fa'ɨɨ'²¹. Joon ca tsamɨ́² gaunsɨ́ɨ²i 'e jmoo¹o la tɨ́ɨ²i jmáa¹a coon'¹³ tsañʉʉ'¹. 27 La joon jon tsañʉʉ'¹ gatʉ́ʉ²o jmoo¹o la tɨ́ɨ²i jmáa¹a coon'¹³ tsamɨ́² joon suun¹mo tsañʉʉ'¹ ruu'²¹i. Joon tsañʉʉ'¹ jo jmáa¹a la 'oo'²¹ 'ii 'e cwo'²o fa'ɨɨ'²¹ tsá². Joon moo¹ taa²¹²i 'e iní²i wúu¹ 'wii'¹³ 'e gó² jmoo¹o.
28 Joon tsʉ 'wii'¹³ jo 'iin²¹²in 'in tsá² do licwii¹ingɨ Dios Jmii²¹, nigatʉ́ʉ²mo Dios 'ii 'ilí² jmáa¹a 'e jo tɨ́ɨ²i jmáa¹a. 29 'In tsá² 'in lɨ́ɨ²i la joon sɨrøø¹i jilaa'²¹ 'e gó² jmoo¹o: 'láa¹a coon'¹³ tsamɨ́², joon sóo²‑tsi, joon suun¹mo 'e sá² tya' tsá² xeei'²¹. Sɨrøø¹i 'e tsí² wúu¹i 'ido, joon tsá² 'in jngaai'¹³ tsá² 'ii, joon ngɨɨ¹ to² 'noo¹ mɨɨ'¹³, joongɨ tajúu³i. Joongɨ faa'²¹a 'e gó² tya' tsá², jmaa¹a júu³ 'atsaa²¹. 30 Cwo'²o tsaa² tsá² xeei'²¹ 'uuin²¹ joon 'e'¹mo Dios, joon ungøø¹i tsá² xeei'²¹ joon jmoo¹o jloo'³ joon 'gøøi'¹³ 'áai¹ júu³ tya'a. 'In tsá² la 'ii jooin²‑tsi jmáa¹a 'e gó² joon jo jmáa¹a nʉʉ'¹³ʉ tsacøøi'¹³ tya'a. 31 Tsá² 'in jo 'øøi'²¹‑tsi 'ii, jo untsiin¹ júu³ tya'a joon 'wa'²‑tsi joon jo ñii¹i xiiala jmaa¹a fee'¹‑tsi tya' tsá² xeei'²¹, jo lii'¹i jmáa¹a 'wo²‑tsi tya' tsá² xeei'²¹. 32 Tyʉ́²‑ʉ ñi¹ 'in tsá² lo to² gatyʉ'² Dios, ñi¹o jon 'e tɨ́ɨ²i júuin² 'in jmoo¹o 'e gó² lo pe jo 'ee lɨ́ɨi¹ 'ee jmoo¹‑o jiin'¹³ la jmoo¹o do. Joon ca jløøi'³ wa ní² 'iin jmoo¹o la do‑o jon.