2
Dios jmaa¹a 'ii'²¹ 'e la jai'²
Tsʉ 'wii'¹³ joon 'nʉ‑ʉ, doñi'iin lɨ́ɨ¹u'u, 'in jmaa¹o 'ii'²¹ tya' tsá² xeei'²¹ jo lí² wa'a jo tsaa² tyi'i sá². Tsʉ mo jmoo²'o 'ii'²¹ tya' tsá² xeei'²¹ 'e piin²¹² 'woo²¹'o tsʉ jmoo²'o jiin'¹³ la jmoo¹o 'ido. Pe née³oo' 'e jmoo¹o Dios 'ii'²¹ rǿø² mo 'ɨ́ɨ² júu³ tya' 'in gajmaa¹a 'e gó² do. ¿Tɨ lɨ́ɨ²u 'e láa²u 'e 'ii'²¹ ijmáa¹a Dios tya' tsá²? Tsʉ 'nʉ‑ʉ jmoo¹²'o 'ii'²¹ tya' 'in tsá² do 'in jmoo¹o 'e gó² pe jmoo²'o jon jiin'¹³ la jmoo¹o 'ido. ¿Tɨ jo tsáai¹‑'o'o 'e tyʉ́² jmoo¹o Dios tyi' 'e 'wo²‑tsi 'wii²¹² tyi'? ¿Tɨ jo ñi'²'i 'e 'wo²‑tsi Dios 'wii²¹² tyi'i 'e jmáa¹a 'e jaa'²¹‑'o'o coon'¹³ Dios? 'Áai¹ 'wa'²‑'o'o joon jo mo gajoo'²¹‑'o'o joon coon'¹³ la joon unfee'¹gɨ'ɨ 'e wúu¹ imóo¹³'o mi tɨ́² jmɨɨ²¹² ijmá¹ Dios 'ii'²¹ røø²¹, mo cón² Dios tya'a la coon²¹ nigajmaa¹a tsá². Pe icwó² Dios coon²¹ juncwii²¹ 'e taa'²¹a coon²¹ tøø²mo jileei'²¹ 'in ga'no'² 'e 'ya'²gɨ tya'a, joon 'in 'í² júui³, joon 'in ga'no'²o 'e taa'²¹ coon²¹ tøø²mo coon'¹³ 'e tyʉ́² 'e nigajmaa¹a. Pe 'nii'²¹‑tsi Dios i'e'²e 'ii wúu¹ 'in 'iin²¹²in jiin'¹³ 'ña'a, 'in jo jmoo¹o nʉʉ'¹³ʉ la jai'¹ jiin'¹³ jmaa¹o nʉʉ'¹³ʉn tya' jilaa'²¹ 'e gó². Joon ilisá² wúu¹ joongɨ fa'í³ tya' 'in jmoo¹o 'e gó² joon nifu tya' tsá² Israel pe ilisá²‑a jon tya' tsá² 'in jo seein²¹ Israel. 10 Pe la joon jon icwo'² Dios 'in jmoo¹o 'e tyʉ 'e 'ya'²gɨ tya'a coon'¹³ yʉ júu³i joon iliseein²¹ tyʉ́²‑ʉ nifu tya' tsá² Israel pe la joon jon ilí² tya' tsá² 'in jo seein²¹ Israel.
11 Tsʉ jo jmoo¹o Dios coon'²¹ la jaain²¹ la jaain²¹ tsá², coon²¹ røø²¹mo jilee'²¹mo tyaníi¹i. 12 Jileei'²¹ 'in ga'no'² tsaa² jo mo galicwii¹i 'e ley tya' Moisés jo ijmá¹ Dios 'ii'²¹ tya'a coon'¹³ 'e júu³ taa'¹³ ley do pe jo sɨneei'¹³ tsalíin²mo lɨ 'ii²¹. Pe jileei'²¹ 'in ga'no'² tsaa² galicwii¹i 'e ley tya' Moisés do ijmá¹ Dios 'ii'²¹ tya'a jiin'¹³ la jin'² ley do. 13 Tsʉ 'in tsá² 'in nuu¹un 'e ley tya' Moisés do pe jo jmoo¹o, jo untyúi¹ Dios 'ii. Untyúi¹ Dios jiin'¹³ 'in tsá² do 'in jmoo¹o nʉʉ'¹³ʉn 'e ley do. 14 Tsʉ mo jmoo¹o 'in tsá² jo seein²¹ Israel jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley tya' Moisés, xʉfiin'¹³ jo cwii¹i 'e ley do, 'e lɨ́² lawa ley tya' 'ña'a. 15 Joon coon'¹³ 'e jmoo¹o do lɨ́² lawa toon¹on 'e ley do tsi alma tya'a. Joon mi tɨ́² jmɨɨ²¹² ilisá² 'ii'²¹ tya'a 'e 'ɨ¹‑tsi 'ña'a icwó¹o tsaa² sɨ faa'²¹a 'wii²¹² tya'a 'ee. 16 Joon jmɨɨ²¹² joon ijmá¹ Dios 'ii'²¹ jilaa'²¹ 'e gajmáa¹a tsá² 'uuin²¹ coon'¹³ 'e gajmaa¹a Jesucristo. Joon 'e 'ii'²¹ ijmáa¹a ilɨ́¹ la lɨ 'e júu³ gacwó² jna tya' xiiala itiin'¹³ tsá².
Xiiala lɨ́ɨ¹i tsá² Israel coon'¹³ ley tya' Moisés
17 Pe 'nʉ‑ʉ fu'²'u tsá² 'e lɨ́ɨ¹u'u tsá² Israel, joon 'ɨ¹‑'o'o 'e coon'¹³ ley tya' Moisés do iseen²¹mo'o tyʉ́²‑ʉ joon unjløøi'³ 'wo'o coon'¹³ Dios tyi'i. 18 Ñí²‑'o'o 'e 'yaai¹‑tsi Dios joon 'e ley do 'e'² 'nʉ tyíi¹³'i 'e tyiin²gɨ. 19 Joon coon'¹³ 'e 'øøi'²¹‑'o'o lɨ́ɨ²u 'e lii'²'i uncoon'¹³'on 'in tsá² 'in jo cwii¹in Dios tyi'i tsʉ 'in tsá² do lɨ́ɨ¹i lawa tsá² tiui² jo ñí² xiiafu tsalíin². Lɨ́ɨ²u 'e lɨ́ɨ¹u'u lawa jɨ² coo²¹ tya' tsá² néei¹ lɨ nʉʉ²¹. 20 Lɨ́ɨ²u 'e lii'¹'i cwo'²'o cwáain¹ 'in bái¹ joon lɨ́ɨ¹u'u tɨfo'² tya' xuui²¹². Tsʉ 'ɨ¹‑'o'o 'e coon'¹³ 'e ley do 'oo²'o jilaa'²¹ 'e jai'² 'e 'øøi'²¹‑tsi tsá². 21 Joon 'nʉ‑ʉ 'in 'e'² tsá² xeei'²¹, ¿'ee lɨ'ɨ jo 'e'²'e 'wo'o? 'Nʉ‑ʉ cwo'²'o júu³ tya' Dios 'e jo jmá¹a tsá² 'uun²¹, ¿'ee lɨ'ɨ jmaa²'a 'uun²¹ 'wo'o? 22 'Nʉ‑ʉ foo²¹'o 'e jo lí² fee'²¹i tsá² tsamɨ́² tya' tsá² xeei'²¹, ¿'ee lɨ'ɨ jmoo²'o la joon 'wo'o? Nʉ‑ʉ gali'e'¹mo'o dioses 'in jo jai'² tya' tsá², ¿'ee lɨ'ɨ 'úun²'un 'e sá² cwo'¹ tya'a? 23 Unjløøi'³ 'wo'o coon'¹³ ley do pe ifaa'²¹ tsá² gó² tya' Dios tsʉ 'wii'¹³ jo jmoo²'on la to² tyʉ'²ʉ 'e ley do. 24 Tsʉ ni jí² tya' Dios jin': “'In tsá² jo seein²¹ Israel faa'²¹a gó² tya' Dios tsaa² tyi'naa'.”
25 'E la ja'²mo 'íi³mo to² 'wa'a lɨ́ɨ¹i tsá² li² circuncidado. ('øøi'²¹‑tsi tsá² 'e li² do 'e gacwo'²o Dios Abraham mo ga'ɨ́ɨ²ɨ júu³ jai'² tya'a do. Gatʉʉ¹ʉ loo²¹ yʉ' cúun¹ xuui²¹².) 'Íi³mo to² 'e li² do wa'a jmá¹ tsá² nʉʉ'¹³ʉn 'e ley tya' Moisés do. Pe wa jo jmá¹ tsá² nʉʉ'¹³ʉn 'e ley do 'e lɨ́¹ lawa jo 'ee galɨ́ɨ¹i 'e li² do. 26 Joon wana jmoo¹o tsá² jiin'¹³ la to² tyʉ'² ley do pe jo mo ga'ii'²¹i 'e li do ilíi²in tyani Dios lawa galɨ́¹ 'e li² do tya'a. 27 Joon 'in nigajmaa¹a nʉʉ'¹³ʉn 'e ley do, fiin'¹³ jo ga'ii'²¹i 'e li² do, ijmáa¹a 'ii'²¹ tyi'i 'in niga'ii'²¹ 'e li² do pe jo gajmaa²'a nʉʉ'¹³ʉn fiin'¹³ 'oo²'o 'e ley do toon¹on ni jí². 28 Joon jon' tsá² Israel la jai'² 'ii 'in niga'ii'²¹i jiin'¹³ 'e li² do ngú¹ taan²¹²in. Joon 'e circuncisión la jai'² jon' jiin'¹³ 'e li² do 'e jmá¹ tsá² coon'¹³ ngú¹ taain²¹² tsá². 29 'In tsá² 'in lɨ́ɨ¹i tsá² Israel la jai'² lɨ́ɨ¹i la joon coon'¹³ 'e 'ɨ¹‑tsi. Joon 'e circuncisión la jai'² lɨ la lɨ coon²¹ to² gajmaa¹a 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios coon'¹³ 'e 'ɨ¹‑tsi tsá² jon'on 'e loo²¹ itʉ́² tsá² do la to² tyʉ'² ley. Joon 'in lɨ́ɨ¹i circuncisión la jai' jon' wa' 'ii'²¹ tsá² 'ii pe Dios 'in 'ii'²¹ 'ii.