Hebreos
Heˉ laˉ jeˉ heˉ gaꜙllooꜗ kihꜗ dsaˉ hebreo
1
Jø̱ø̱hˈ gaˊ Jo̱o̱ꜘ Dio läꜙko̱hꜘ gaˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ángel
Johꜘ ji̱i̱h˜ saꜙ gaꜙhlëëhꜘ Dio kya̱a̱hˊ dsaˉ maˉgyu̱hˉ jnänˋ lloꜘjooꜗ. Gaꜙche̱e̱yꜗ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kiyhꜗ, kihꜗ dsaˉ maˉgyu̱hˉ jnänˋ. Ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ heꜘ gaꜙhyohꜗ juuˈ kiyhꜗ jeeˊ maˊ këyꜙ hiꜙ jñahꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ gaꜙhë̱ë̱ꜘ mɨˈnëˊ heˉ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio kiyhꜗ. Ja̱ꜙ ko̱o̱ˉ nëëˈ gaꜙjmeeꜘ Dio haˉ läꜙ jeeˊ gaꜙhlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ maˊ ngëë˜ juuˈ kiyhꜗ. Pero jeeˊ maˉdsa̱a̱ꜗ jmɨɨˊ laˉ, gaꜙhlë̱ë̱hꜗ Dio jneˊ taꜙlaꜙ kya̱a̱hˊ Jo̱o̱yꜘ baˊ, hi̱ˉ gaꜙtooyhˉ gooˉ gaꜙläꜙjëꜙ heˉ chaˉ, hiꜙ heꜘ baˊ hi̱ˉ kya̱a̱yhˊ gaꜙjmeeyꜘ gyʉʉhˈ hwaꜗ kaˉlähꜘ. Hi̱ˉ heꜘ miˉjnääꜙ naˉhñaaˈ läꜙjë̱ë̱ˉ haˉ läꜙko̱o̱ˉ jø̱ø̱hˈ la̱a̱ꜗ Dio, kihꜗ heˉ la̱a̱yꜗ ko̱o̱ˉ he̱e̱hꜙ kya̱a̱hˊ Dio. Hiꜙ kya̱a̱hˊ juuˈ kiyhꜗ heˉ be̱e̱ꜘ, høøyꜙ gaꜙläꜙjëꜙ goˉteˈ heˉ chaˉ. Hiꜙ maˉngëëꜘ maˉcheyꜗ dsoˊkyeˉ jnänˋ, ja̱ˉgaˊ gaꜙgyayˉ jwooˈ raˉllu̱u̱ꜗ kihꜗ Dio Jø̱ø̱hꜗ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ.
Ja̱a̱ˉ hi̱ˉ heꜘ baˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ jø̱ø̱hˈ gaˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele. Jëëhꜘ, gaꜙhyoyhꜗ ko̱o̱ˉ jmɨɨˉ heˉ kye̱e̱ꜘ gaˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ gaꜙhyohꜗ ángele. Jëëhꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ ángel ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ gaꜙjähꜘ Dio sɨɨyhꜙ:
Hneˉ la̱a̱hꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ.
Naꜗ maˉla̱a̱nꜗ Tääˋ kya̱a̱hˈ.
Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ, saꜙ gaꜙsɨɨyhꜙ niꜙ ja̱a̱ˉ ángel läꜙlaˉ:
Jnäꜘ le̱e̱nꜘ Tääˋ kya̱a̱hˈ.
Hneˉ le̱e̱hꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ.
Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ, läꜙ maˊ gaꜙche̱e̱yꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, Jo̱o̱yꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ toˉnëˊ, gaꜙjäyhꜘ:
Läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ ángele kya̱a̱ꜗ Dio, jmeeˊ hnähꜘ jʉʉhˉ kiyhꜗ.
Pero läꜙlaˉ baˊ gaꜙhlëëyhꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele:
Dio che̱e̱ꜙ ángele kya̱a̱ꜗ, la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ lleꜘ.
Ángele hi̱ˉ jmeeꜙ taˊheꜗ kiyhꜗ, la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ jeˉ heˉ hë̱ë̱ꜙ.
Pero läꜙlaˉ baˊ gaꜙsɨɨyhꜙ Jo̱o̱yꜘ:
Hneˉ Dio, jmeehˈ hihꜙ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ.
Kya̱a̱hˊ juˈdsooꜘ jmahꜗ baˊ jmeehꜗ hihꜙ.
Heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ hnoohꜘ, hneˉ saꜙ hnoohꜘ goˉteˈ heˉ hlɨɨhˈ.
Heˉja̱ˉ hñiiꜘ Dio, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Dio kya̱a̱hꜗ, hi̱ˉ heꜘ gaꜙhña̱a̱ꜗ hneˉ.
Läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ jë̱ë̱ˉ hohꜘ chaˉgaˊmiihˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉkya̱a̱hˊ.
10 Hiꜙ gaꜙjäyhꜘ kaˉlähꜘ läꜙlaˉ:
Hneˉ Dsaˉjø̱ø̱hˈ, läꜙ maˊ toˉnëˊ gaꜙllahˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ,
Hñaahꜗ baˊ hneˉ gaꜙjmeehˊ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ.
11 Läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ llaꜙ baˊ, pero hneˉ läꜙ maˉcha̱a̱hˉ naˉ baˊ.
Dsaˉgyu̱hꜙ baˊ gyʉʉhˈ hwaꜗ, läꜙko̱o̱ˉ dsaˉgyu̱hꜙ saˊhmɨɨhˉ.
12 Läꜙko̱o̱ˉ bä̱ä̱˜ dsaˉ saˊhmɨɨhˉ, läꜙja̱ˉ bä̱ä̱hˊ gaꜙläꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ, hiꜙ dsaˉläˉsɨɨꜗ kaˉlähꜘ.
Pero hneˉ, läꜙ maˉla̱a̱hꜗ naˉ baˊ, ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ gyu̱hꜙ.
13 Juuˈ läꜙlaˉ, ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ gaꜙjähꜘ Dio sɨɨhꜙ ja̱a̱ˉ ángel. Jo̱o̱ꜘ bihꜗ gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ läꜙlaˉ, läꜙ maˊ gaꜙjäyhꜘ:
Naꜘ hneˉ jwooˈ raˉllu̱u̱ꜗ kinꜙ laˉ,
läꜙji̱i̱hˈ lloo˜ jmɨɨˊ lla̱a̱nꜚ hʉʉˊ tɨɨhˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kyahˈ.
14 ¿Ja̱ˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele, ko̱o̱ˉ gaꜙnääˊ madaꜚ baˊ, la̱a̱yꜗ jmɨˉlleꜘ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ Dio mahꜗ jmeeyꜗ taˊheꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kwa̱a̱t˜ lä̱ä̱ꜘ?