4
Dsaˉka̱a̱hˊ heꜘ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ jø̱ø̱hˈ Dio
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjëënꜗ ko̱o̱ˉ hoˊhaahˊ naˉnaˊ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. Hiꜙ ja̱ˉbaˊ lleꜘ heˉ gaꜙnuunꜗ läꜙ maˊ toˉnëˊ, heˉ nʉʉhꜘ läꜙko̱o̱ˉ hi̱i̱ˊ luuꜘ hooˊ, gaꜙhlëëhꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, gaꜙjähꜘ:
—Wɨɨꜘ taꜙ laꜙ mahꜗ heehnꜚ hneˉ heeˉ naˉ leꜘ taꜙ chaˊnëˊ gaˊ —gaꜙsɨɨyhꜙ jnäꜘ.
Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ maˉchehꜗ jmɨˉlleꜘ kinꜙ gyʉʉhˈ. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙjëënꜗ ko̱o̱ˉ hmaˉsii˜ hiꜙ nëˊ hmaˉsii˜ maˊ gyaˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ jø̱ø̱hˈ. Hi̱ˉ maˊ gyaˈ jeeˊ ja̱ˉ, maˊ jnä̱ä̱yꜘ läꜙko̱o̱ˉ mɨˈku̱u̱ˊ heˉ che̱e̱ˉ jaspe kya̱a̱hˊ cornalina. Maˊ jnäꜘ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ jeeˊ maˊ gyayˈ ja̱ˉ, ja̱a̱ˉ mɨhˉku̱u̱ˊ heˉ jnäꜘ jihˈgye̱hꜗ läꜙko̱o̱ˉ jnäꜘ jihˈgye̱hꜗ esmeralda. Hiꜙ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ hmaˉsii˜ maˊ tø̱ø̱ꜘ gaˊ jyohꜘ gyiiꜘkye̱ꜘ hmaˉsii˜. Nëˊ hmaˉsii˜ ja̱ˉ, maˊ tä̱ä̱hˊ gyiiꜘkye̱e̱ꜘ dsaˉgyʉʉhˊ hi̱ˉ maˊ kye̱hˊ hmɨɨhˉ tøøˉ hiꜙ maˊ lleyˋ coron heˉ laꜗ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ. Jeeˊ maˊ chihˈ hmaˉsii˜ jʉʉhˉ ja̱ˉ, maˊ jmeeꜙ jeꜚñihꜗ hiꜙ maˊ nɨɨˉ hiꜙ maˊ nʉʉhꜘ maˊ hlëëhꜙ dsaˉ. Hiꜙ maˊ naˉhi̱h˜ gyiiꜗ mɨˈsëꜗ heˉ maˊ kooˉ chaˊnëˊ hmaˉsii˜ ja̱ˉ. Heˉ ja̱ˉ maˊ laˈ läꜙjëꜙ gyiiꜗ jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. Chaˊnëyˊ jeeˊ maˊ gyayˈ ja̱ˉ, maˊ naˉjaaꜘ heˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ huˉ heˉ jë̱ë̱ˉ, heˉ jʉʉhˉ läꜙko̱o̱ˉ jmɨˉñeehꜚ.
Kooꜘ kihꜗ hmaˉsii˜ heˉ maˊ chihˈ to̱ꜗdsaahˋ kihˈ jeeˊ läꜙjëꜙ hmaˉsii˜ heˉ maˊ tø̱ø̱ꜘ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ ja̱ˉ, maˊ tä̱ä̱hˊ kye̱e̱ꜘ jahꜘ hi̱ˉ maˊ chooꜗ mɨˈnëˊ taꜙ kaˊluuyˊ hiꜙ taꜙ chaˊnëyˊ. Hi̱ˉ toˉnëˊ jahꜘ heꜘ maˊ la̱a̱ˈ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ león. Jeeˊ gaꜙtëꜘ u̱u̱ꜗ jahꜘ heꜘ maˊ la̱a̱ˈ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ kyaˊ mähˈ. Jeeˊ gaꜙtëꜘ u̱u̱ˉ jahꜘ heꜘ maˊ laˈ moˉnëyˊ, läꜙ laꜗ moˉnëˊ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ. Hiꜙ jeeˊ gaꜙtëꜘ kye̱e̱ꜘ jahꜘ heꜘ maˊ la̱a̱ˈ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ mɨɨˉ hi̱ˉ hë̱ë̱ꜙ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ jahꜘ heꜘ maˊ chooꜗ jñiiꜘ saˊkyooyꜘ. Läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ maˊ chooꜗ chaˉmiihˉ mɨˈnëyˊ. Läꜙjmɨɨˈ läꜙhwëˈ saꜙ maˊ tʉy˜ maˊ jäyhꜘ:
Naˉjngëëˈ, naˉjngëëˈ, naˉjngëëˈ la̱a̱ꜗ Dio Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ chaˉ gaꜙläꜙjëꜙ beꜘ kihꜗ.
Hi̱ˉ naˉ maˊ la̱a̱ˈ, hi̱ˉ naˉ la̱a̱ꜗ naꜗ, hiꜙ ja̱ˉbaˊ hi̱ˉ naˉ lla̱a̱h˜ kaˉlähꜘ.
Läꜙjë̱ë̱ꜙ jahꜘ heꜘ maˊ jmä̱ä̱y˜ jø̱ø̱hˈ hi̱ˉ gyaꜗ nëˊ hmaˉsii˜ heꜘ, hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Maˊ hnääyˈ chaˉmiihˉ hiꜙ maˊ kwayꜙ tiˊhmaahˊ kiyhˈ. Ko̱o̱ˉ häˊ ko̱o̱ˉ häˊ heˉ maˊ jmeeyꜙ läꜙja̱ˉ, 10 läꜙjë̱ë̱ꜙ gyiiꜘkye̱e̱ꜘ dsaˉgyʉʉhˊ maˊ ju̱u̱h˜ jnëˊ chaˊnëˊ hi̱ˉ gyaꜗ jmeeꜙ hihꜙ heꜘ, jmeeyꜙ jʉʉhˉ kihꜗ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Maˊ jwäy˜ coron kiyhꜗ chaˊnëyˊ, maˊ jäyhꜘ:
11 Hneˉ Dio, Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ,
ja̱a̱ˉ hneˉ baˊ hi̱ˉ jmä̱ä̱ˊ jnäähꜗ jø̱ø̱hˈ.
Kyahꜗ hneˉ baˊ jmeeˉ jnäähˈ jʉʉhˉ,
kyahꜗ baˊ laˈ gaꜙläꜙjëꜙ beꜘ.
Jëëhꜘ, hneˉ baˊ gaꜙjmeehˊ läꜙjëꜙ heˉ chaˉ.
Läꜙ hyohˉ hohꜘ hñaahꜗ gaꜙjmeehˊ, heˉja̱ˉ baˊ chaˉ.