7
Hña̱ˉla̱a̱ꜘ naˉdsë˜ to̱ꜗla̱a̱ꜗ kye̱e̱ꜘ mil tëˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ le̱e̱˜ jeeˊ jwɨɨˉ Israel
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjë̱ë̱nꜙ kye̱e̱ꜘ ángele hi̱ˉ maˊ chehˈ läꜙjëꜙ kye̱ꜘ saˊkiihˋ kihˈ hwaꜗ. Saꜙ maˊ kwayꜙ jwëˈ maˊ dsaˉngëëꜘ lleꜘ nëˊ hwaˈ, niꜙ nëˊ jmɨˉñeehꜚ, niꜙ jeeˊ chaˉ chaahˈ hmaˉ. Hiꜙ gaꜙjë̱ë̱nꜙ jñahꜘ ángel hi̱ˉ jaꜗ taꜙ jeeˊ hyaˉ hyooˉ, hi̱ˉ maˊ cho̱o̱hˉ sello kihꜗ Dio hi̱ˉ naˊji̱i̱hꜙ. Gaꜙtëëyꜗ ko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ heꜘ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ beꜘ mahꜗ jmeeyꜗ dsooˊ kihˈ hwaꜗ hiꜙ kihꜗ jmɨˉñeehꜚ kaˉlähꜘ. Gaꜙjäyhꜘ:
—Taꜙ jmeeˉ dsooˊ kihˈ hwaꜗ niꜙ kihꜗ jmɨˉñeehꜚ, niꜙ kihꜗ niꜙ ko̱o̱ˉ chaahˈ hmaˉ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ saꜙ gaˊ maˉlaꜙ lii˜ moˉkyeꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ Dio jnänˋ.
Ja̱ˉgaˊ gaꜙnuunꜗ maˉtëꜘ hña̱ˉla̱a̱ꜘ naˉdsë˜ to̱ꜗla̱a̱ꜗ kye̱e̱ꜘ mil dsaˉ hi̱ˉ maˉla̱a̱ꜗ le̱e̱˜ kihꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ nääꜗ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Israel. Dsaˉ kya̱a̱ꜗ Judá, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil hi̱ˉ maˉla̱a̱ꜗ le̱e̱˜, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Rubén, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Gad, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, Hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Aser, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Neftalí, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Manasé, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Simeón, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Leví, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Isacar, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Zabulón, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ José, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil, hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ Benjamín, te̱e̱ꜗ gyaꜙto̱ꜘ mil.
Jwë̱ë̱ꜘ jwërte dsaˉ hi̱ˉ maˊ kye̱hˊ hmɨɨhˉ tøøˉ jmahꜗ
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjë̱ë̱nꜙ jwë̱ë̱ꜘ jwërte dsaˉ hi̱ˉ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ tä̱ä̱ꜙ hë̱ë̱yꜗ. Jeeˊ ja̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ, läꜙjë̱ë̱ꜙ nääꜗ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ, dsaˉ hi̱ˉ hlëëhꜙ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ kihꜗ, maˊ tä̱ä̱hˊ chaˊnëˊ hi̱ˉ gyaꜗ jmeeꜙ hihꜙ heꜘ, hiꜙ chaˊnëˊ Borrego mähꜗ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ maˊ kye̱hˊ hmɨɨhˉ tøøˉ hiꜙ maˊ cho̱o̱yhˉ goohˈ hmaˉsu̱ꜗ. 10 Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ maˊ hlëëhꜙ ki̱ˉga̱a̱ˉ, maˊ jähꜘ: “Dio jnänˋ hi̱ˉ gyaꜗ jmeeꜙ hihꜙ naˉ, kya̱a̱hˊ Borrego mähꜗ kya̱a̱yꜗ, hi̱ˉ naˉ maˉlä̱ä̱ꜗ jneˊ.” 11 Läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ hi̱ˉ gyaꜗ jmeeꜙ hihꜙ heꜘ, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ jahꜘ heꜘ, gaꜙju̱u̱yhꜗ jnëyˊ chaˊnëˊ hi̱ˉ jø̱ø̱hˈ, läꜙji̱i̱hˈ gaꜙjyooyꜗ lleyˊ läꜙ gaꜙtëꜘ hwaꜗ, gaꜙjmeeyꜘ jʉʉhˉ kihꜗ Dio. 12 Gaꜙjäyhꜘ:
Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ, waˊ hänˊ kiyhˈ, la̱a̱yꜗ jø̱ø̱hˈ, kyʉʉyh˜ chaˉmiihˉ,
waˊ kwanˊ tiˊhmaahˊ kiyhꜗ, waˊ ga̱hꜙ jnihꜘ, chaˉ beꜘ kiyhꜗ hiꜙ be̱e̱yꜘ.
Kihꜗ Dio jnänˋ waˊ laˈ läꜙja̱ˉ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ.
13 Ja̱a̱ˉ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ heꜘ gaꜙngɨɨꜘ juuˈ kinꜙ, gaꜙjäyhꜘ:
¿Hi̱i̱ˉ naˉ hi̱ˉ kye̱hˊ hmɨɨhˉ tøøˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ laˉ, haˉ taꜙ maˉyaˉnääyꜗ?
14 —Hneˉ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, ñehˊ baˊ hneˉ —gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ.
Mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäꜘ:
—Hi̱ˉ naˉ naˉ hi̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ jeeˊ gaꜙjëëꜗ dsaˉ wɨɨꜘ jwërte. Gaꜙgyiyhꜗ saˊhmɨɨhˉ kiyhꜗ, gaꜙjmeeyꜘ tøˉjlë̱ë̱ˉ kya̱a̱hˊ jmaˉ kihꜗ Borrego mähꜗ. 15 Heˉja̱ˉ baˊ naˉ tä̱ä̱yhˊ chaˊnëˊ Dio jeeˊ jmeeꜙ hihꜙ. Läꜙjmɨɨˈ läꜙhwëˈ jmeeyꜙ jmɨɨˊ jeeˊ chihˈ gwahꜙ kiyhꜗ. Hiꜙ hi̱ˉ gyaꜗ nëˊ hmaˉsii˜ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ heꜘ, jmeeyꜙ chaˉ hi̱hˈ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ chaˊnëyˊ. 16 Ja̱ˉ ji̱i̱hˈ moꜙsoꜙ jäꜙ läꜙkyo̱yhꜙ, niꜙ heˉ jäꜙ läꜙki̱i̱ˉ dsëyꜗ. Moꜙsoꜙ hë̱yhꜗ hyooˉ, niꜙ moꜙsoꜙ llaꜗ lliiꜘ kiyhꜗ. 17 Jëëhꜘ Borrego mähꜗ hi̱ˉ gyaꜗ to̱ꜗdsaahˋ jeeˊ chihˈ hmaˉsii˜ naˉ, hi̱ˉ naˉ jä̱ä̱yꜗ haˉ jeeˊ kuyhꜙ, hiꜙ jä̱ä̱yꜗ haˉ jeeˊ hlaˉ jmɨɨˉ heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ. Maˊja̱ˉ miˉki̱hꜘ Dio jmɨɨˉ heˉ tu̱u̱ˉ mɨˈnëyˊ.