14
Ko̱o̱ˉ su̱ꜚ hmëëꜘ gaꜙhäꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hña̱ˉla̱a̱ꜘ naˉdsë˜ to̱ꜗla̱a̱ꜗ kye̱e̱ꜘ mil dsaˉ
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjë̱ë̱nꜙ Borrego mähꜗ chehꜗ nëˊ mohꜘ Sión kya̱a̱hˊ hña̱ˉla̱a̱ꜘ naˉdsë˜ to̱ꜗla̱a̱ꜗ kye̱e̱ꜘ mil dsaˉ hi̱ˉ maˉnaˉsɨɨˉ jmɨɨˉ kihꜗ Borrego mähꜗ chaˊkyeyˈ, hiꜙ maˉnaˉsɨɨˉ jmɨɨˉ kihꜗ Jmiiyˉ kaˉlähꜘ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙnuunꜗ gaꜙhlëëhꜘ gyʉʉhˈ gaꜙhi̱i̱ˊ gooˉ läꜙ hi̱i̱ˊ jeeˊ jyooꜙ chaˉmiihˉ jmɨɨˉ. Hiꜙ gaꜙhi̱i̱ˊ läꜙko̱o̱ˉ hi̱i̱ˊ jeeˊ hɨ̱ɨ̱˜ ñihꜗ ki̱ˉga̱a̱ˉ, hiꜙ gaꜙhi̱i̱ˊ läꜙ hi̱i̱ˊ jeeˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ kooh˜ tu̱ˉ heˉ chooˈ chaˉmiihˉ sɨˊñeꜗ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ maˊ häꜙ ko̱o̱ˉ su̱ꜚ hmëëꜘ chaˊnëˊ hi̱ˉ maˊ gyaˈ jmeeꜙ hihꜙ nëˊ hmaˉsii˜, hiꜙ chaˊnëˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ kye̱e̱ꜘ jahꜘ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ heꜘ, hiꜙ chaˊnëˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ kaˉlähꜘ. Niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ lihꜙ maˊ häˈ su̱ꜚ ja̱ˉ. Maꜙlaꜙ hña̱ˉla̱a̱ꜘ naˉdsë˜ to̱ꜗla̱a̱ꜗ kye̱e̱ꜘ mil baˊ maˊ lihꜙ maˊ häˈ, dsaˉ hi̱ˉ gaꜙlä̱ä̱ꜗ Dio kya̱a̱hˊ jmaˉ kihꜗ jeeˊ kihˈ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ laˉ saꜙ gaꜙmiꜙsa̱hꜘ hñiiyꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ, jëëhꜘ gaꜙhä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ. Hi̱ˉ heꜘ jmeeꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Borrego mähꜗ waˊ haˉ chaˉ haˉ jeeˊ dsooyˈ. Hi̱ˉ heꜘ naˉ gaꜙlä̱ä̱yꜗ jeeˊ kihˈ dsaꜙ, la̱a̱yꜗ ko̱o̱ˉ nääꜗ hi̱ˉ maˉjä̱ꜘ lluꜗ kihꜗ Dio hiꜙ läꜙja̱ˉ kihꜗ Borrego mähꜗ. Niꜙ miihˉ saꜙ gaꜙhwëëˉ juuˈ taˉjuuˈ hooyˊ, naˉjngëëˈ goˉte˜ la̱a̱yꜗ chaˊnëˊ Dio.
Juuˈ heˉ gaꜙkwaꜘ u̱u̱ˉ ángele
Hiꜙ gaꜙjë̱ë̱nꜙ jñahꜘ ángel hi̱ˉ maˊ hë̱ë̱ꜙ to̱ꜗdsaahˋ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ juˈhmëëꜘ heˉ saꜙ ngëëꜘ ji̱hˊko̱hꜘ. Maˊ hlë̱ë̱yh˜ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ jeeˊ jmeeyꜙ hihꜙ, läꜙjë̱ë̱ꜙ nääꜗ dsaˉ hi̱ˉ hlëëhꜙ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ, hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ. Gaꜙhlëëhꜘ ángel heꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ beꜘ kihꜗ:
—Waˊ ga̱hꜙ hnähꜘ Dio, jmeeˊ hnähꜘ jʉʉhˉ kiyhꜗ. Jëëhꜘ, maˉtëꜘ hor˜ llayꜗ taˊ. Kwaˊ hnähꜘ tiˊhmaahˊ kihˈ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ hwaꜗ, hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ jmɨˉñeehꜚ, hiꜙ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ läꜙka̱a̱ˉ jeeˊ hyaˉ jmɨɨˉ gwaˉ.
Jñahꜘ kaˉlähꜘ ángel gaꜙllaꜙlleꜗ kaahˋ kiyhˈ, maˊ jäyhꜘ:
—Maˉhe̱e̱ꜙ, maˉhe̱e̱ꜙ goˉte˜ Babilonia jwɨɨˉ jʉʉhˉ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱ꜗ dsaˉ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ waˊ heˉ chaˉ heˉ heˉ hlɨɨhˈ maˊ jmeeyꜙ. Laꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ gaꜙkwëëyhꜗ dsaˉ jmɨˉlliiꜘ hä̱ä̱ˈ.
Jeeˊ gaꜙtëꜘ u̱u̱ˉ ángel hi̱ˉ maˊ lle̱e̱ˋ kaahˋ heꜘ, maˊ hlëëyhꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ beꜘ kiyhꜗ:
—Cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ jø̱ø̱hˈ jahꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ naˊhøøꜘ heꜘ kya̱a̱hˊ he̱e̱hꜚ kiyhꜗ, hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙjmeeyꜘ lii˜ chaˊkyeyˈ o maˉgooyˉ, 10 ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ leꜘ kihꜗ dsaˉ heꜘ. Leꜘ kiyhꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ hɨ̱yhꜗ jmɨˉlliiꜘ hä̱ä̱ˈ, waˊraˉ gaꜙyaꜙjë̱ë̱ˈ dsëꜗ Dio kya̱a̱yhˊ. Ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ hihꜙ jäꜙ yaˉjë̱ë̱ˈ dsëꜗ Dio. Jmeeyꜗ ka̱a̱yꜙ kya̱a̱hˊ jeˉ, kya̱a̱hˊ azufre chaˊnëˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele hi̱ˉ naˉjngëëˈ hiꜙ chaˊnëˊ Borrego mähꜗ kaˉlähꜘ. 11 Jeeˊ tä̱ä̱yhˊ ka̱a̱yˉ ja̱ˉ, sooꜙ ñeˊ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ jmä̱ä̱˜ jø̱ø̱hˈ jahꜘ heꜘ kya̱a̱hˊ he̱e̱hꜚ kiyhꜗ, hiꜙ hi̱ˉ he̱e̱hꜙ le̱e̱ꜘ lii˜ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ kiyhꜗ, niꜙ jmɨɨˈ niꜙ hwëˈ saꜙ leꜘ te̱e̱yhꜙ dsëyꜗ. 12 Hor˜ ja̱ˉ hnøøꜗ kwëëhꜗ dsëꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉjngëëˈ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ nʉʉhˊ kihˈ Dio hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ dsooꜘ dsëꜗ kihꜗ Jesús.
13 Ja̱ˉgaˊ gaꜙnuunꜗ kaˉlähꜘ gaꜙhlëëhꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ maˊ jäyhꜘ:
—Sɨɨꜘ heˉ laˉ: “Naꜗ taꜙ chaˊnëˊ, lluꜗ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ ju̱u̱ꜘ jeeˊ jmeeyꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ.”
—Ja̱a̱hˉ, läꜙja̱ˉ leꜘ —jähꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ—. Hi̱ˉ heꜘ te̱e̱hꜙ dsëˈ, jëëhꜘ ja̱ˉ ji̱i̱hˈ lla̱a̱ꜙ heˉ maˉjëëyꜙ wɨɨꜘ, hiꜙ läꜙjnäꜘ baˊ läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ heˉ gaꜙjmeeyꜘ.
Lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ jø̱ø̱hꜙ Dio läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ
14 Ja̱ˉgaˊ gaꜙjëënꜗ ko̱o̱ˉ jniiꜘ tøøˉ. Jeeˊ jniiꜘ ja̱ˉ, maˊ gyaˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ läꜙ la̱a̱ꜗ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ. Maˊ lleyˋ ko̱o̱ˉ coron heˉ laꜗ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ, hiꜙ maˊ cho̱o̱yhˉ ko̱o̱ˉ ñeˈtuuhꜚ hläähˋ heˉ hmeꜗ. 15 Nehꜙ gwahꜙ kihꜗ Dio yaꜙhë̱ë̱ꜗ jñahꜘ ángel hi̱ˉ hlëëhꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ beꜘ kihꜗ, gaꜙsɨɨyhꜙ hi̱ˉ gyaꜗ jeeˊ jniiꜘ:
—Kye̱ˉ ñeˈtuuhꜚ hlähˋ kyahˈ mahꜗ choohˋ taˊ kyahˈ. Jëëhꜘ maˉjwɨɨˉ baˊ mɨɨˈ, maˉtëꜘ hor˜ jeeˊ jʉʉhˊ.
16 Heˉja̱ˉ hi̱ˉ maˊ gyaˈ jeeˊ jniiꜘ heꜘ gaꜙjyooyꜗ ñeˈtuuhꜚ hläähˋ kiyhˈ läꜙ gaꜙtëꜘ hwaꜗ, mahꜗ gaꜙte̱e̱yhˉ läꜙjëꜙ mɨɨˈ kihꜗ hwaꜗ ja̱ˉ.
17 Nehꜙ gwahꜙ heˉ laꜗ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, yaꜙhë̱ë̱ꜗ jñahꜘ ángel hi̱ˉ maˊ cho̱o̱hˉ ko̱o̱ˉ ñeˈtuuhꜚ hlähˋ heˉ hmeˈ. 18 Jeeˊ chihˈ naˊhyooꜘ yaꜙhë̱ë̱ꜗ jñahꜘ ángel hi̱ˉ maˊ naˉngëˈ jwëˈ jmeeꜗ hihꜙ kihꜗ jeˉ. Kya̱a̱hˊ beꜘ gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ hi̱ˉ maˊ cho̱o̱hˉ ñeˈtuuhꜚ hlähˋ hmeˈ ja̱ˉ, gaꜙsɨɨyhꜙ:
—Kya̱a̱hˊ ñeˈtuuhꜚ hlähˋ kyahˈ naˉ, hnäꜗ läꜙjëꜙ saˊmahꜘ kihꜗ mɨˈjëhꜗ heˉ chaˉ hwaꜗ naˉ, jëëhꜘ maˉjwɨɨˉ baˊ.
19 Heˉja̱ˉ gaꜙjyooꜗ ángel heꜘ ñeˈtuuhꜚ hlähˋ kihˈ läꜙ gaꜙtëꜘ hwaꜗ mahꜗ gaꜙhnäyꜗ saˊmahꜘ kihꜗ mɨˈjëhꜗ heˉ chaˉ hwaꜗ laˉ, gaꜙtooyhˉ nehꜙ ko̱o̱ˉ jeeˊ jle̱e̱yhˈ kya̱a̱hˊ maˉtɨɨyˊ. Heˉ laˉ laꜗ kwa̱a̱t˜ heˉ wɨɨꜘ heˉ naꜗ gaˊ che̱e̱ˈ Dio nëˊ kihˈ dsaꜙ. 20 Hiꜙ gaꜙjle̱e̱yhꜗ kya̱a̱hˊ maˉtɨɨyˊ mɨˈjëhꜗ jeeˊ maˉtäähˊ heˉ maˊ hlaˉ taꜙ chʉʉhˊ jwɨɨˉ. Hiꜙ jeeˊ gaꜙjle̱e̱hꜗ mɨˈjëhꜗ ja̱ˉ, gaꜙhwëëˉ jmɨɨˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ jmaˉ heˉ gaꜙllooꜗ läꜙ gaꜙtëꜘ fren˜ kihꜗ kyaˊjɨɨhˊ, gaꜙngëëꜘ laꜚ gaˊ hnëˉ hñaˉlooꜘ kilómetro.