2
Pơnuaĭ Phŭn Pôl Pơto-Akhàn
Ơ buơl adơi-ai, tŭ truh sơ̆ng buơl adơi-ai, dơlhă 'buh angui du pơnuaĭ glòng-tơrđơŭ halài pơnuaĭ jak-rơgơi tô pơto-akhàn mư̆ng pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Yàng Pô Lơngì tơ buơl adơi-ai. Kơyoa dò tơkrah buơl adơi-ai, dơlhă hũ ngă-nìn lài, dơlhă 'buh thơu hơgĕ pơkơ̆n rơlau tơ Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng Yàng Jêsu Krist kŏng pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl. Rùp-phŭn dơlhă dò tơkrah buơl adơi-ai c̆ơ ngă yơu 'buh khăng-pràn, huơĭ kơđa, sơ̆ng kơtơ̆ drơi. Pơnuaĭ dơlhă đờm sơ̆ng pơnuaĭ dơlhă pơto-akhàn 'buh gơnàng tơ du pơnuaĭ đờm lơ'bă khờh jak-rơgơi tô pơlua jà, bloh la pơnuaĭ ràng-tơbiă gơnăp-gơnuăr Bơngă Sơc̆ih-Sri, tô pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai 'buh gơnàng tơ ngŏ pơnuaĭ jak-khờh jơi anà mơnih, bloh la tơ ngŏ gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì.
Pơnuaĭ Jak-Khờh Yàng Pô Lơngì
Yah yơu nư̆n, sơ̆ng du mơnih hũ prŏng lăm Yàng, buơl dơlhă sơđaŭ pơto-akhàn pơnuaĭ jak-khờh, bloh 'buh iơŭ pơnuaĭ jak-khờh tui rài dun-ya ni, halài pơnuaĭ jak-khờh du mơnih apăn-akŏ rài ni, la du mơnih rơŭ păl kŏng mơtai-lơhiă. Bloh buơl dơlhă pơto-akhàn pơnuaĭ jak-khờh Yàng Pô Lơngì, la pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm hũ bơdơŭ-tơrđơŭ, bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă-nìn dơlhơu mư̆ng tơgrơ̆ rài tơ pơnuaĭ màng-kơc̆rà buơl gudrơi. Nư̆n la pơnuaĭ 'buh sa aràng mơnih apăn-akŏ lơi lăm rài ni thơu jiơ̆ng. Kơyoa yah buơl guñu thơu, nư̆n buơl guñu 'buh pơ̆ng Pô Yàng màng-kơc̆rà tơ ngŏ kơyơu pơkăl ơu. Bloh, yơu pơnuaĭ hũ wă:
“Tơgrơ̆ hơgĕ mơta ka hũ 'buh, tơnia ka mơhư̆,
Sơ̆ng hơtai-hơtiàn anà mơnih ka sơnư̆ng truh,
Nư̆n Yàng Pô Lơngì hũ rơc̆ăng-pioh lờih tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n tơ du mơnih duh-rơnăm Pô.” * 2:9 Êsai 64:4.
10 Yàng Pô Lơngì hũ angui Bơngă Sơc̆ih-Sri tô ràng-tơbiă du pơnuaĭ nư̆n tơ buơl gudrơi. Kơyoa Bơngă Sơc̆ih-Sri c̆ơ-thơu abih tơgrơ̆ mơta, găm truh pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Yàng Pô Lơngì rơi. 11 Kơyoa aràng sơi thơu jiơ̆ng pơnuaĭ-sơnư̆ng lăm hơtai-hơtiàn anà mơnih, yah 'buh iơŭ la hơtai-bơngă dò lăm rùp-phŭn mơnih nư̆n. Kŭng yơu nư̆n rơi, rơlau tơ Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì, 'buh aràng sơi thơu jiơ̆ng hơtai-sơnư̆ng tơrđơŭ-dơrlăm Yàng Pô Lơngì. 12 Bloh, buơl gudrơi 'buh đồ-mă bơngă gơdrưh dun-ya, bloh la đồ-mă Bơngă Sơc̆ih-Sri mư̆ng Yàng Pô Lơngì, tô hũ rơgơi wờng thơu jiơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ brơi-soh Yàng Pô Lơngì brơi tơ buơl gudrơi. 13 Buơl dơlhă pơto-akhàn pơnuaĭ ni, 'buh gơnừm tơ du pơnuaĭ đờm jak-rơgơi kơyoa hũ mơgru-thơu mư̆ng anih pơnuaĭ jak-khờh jơi anà mơnih, bloh la gơnừm tơ pơnuaĭ Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ pơto-pơsài, angui pơnuaĭ-kơtha gah bơngă tô mơblàng-tơbiă du pơnuaĭ-tơpă gah bơngă. 14 Mơnih 'buh hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri 'buh đồ-mă jiơ̆ng du pơnuaĭ mư̆ng Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì, kơyoa mơnih nư̆n c̆ơ du pơnuaĭ ni la hơnrui-gơla, sơ̆ng 'buh rơgơi wờng jiơ̆ng, kơyoa păl gơnừm tơ Bơngă Sơc̆ih-Sri nư̆n ka hũ rơgơi c̆ơ wờng jiơ̆ng. 15 Bloh, mơnih hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri nư̆n c̆ahrơña tơgrơ̆ mơta, sơ̆ng rùp-phŭn drơi nư̆n 'buh kơđòng aràng sơi c̆ahrơña.
16 “Kơyoa aràng sơi hũ thơu jiơ̆ng hơtai-sơnư̆ng Yàng tô pơto-pơsài Pô?” 2:16 Êsai 64:4.
Bloh gơnừm tơ Bơngă Sơc̆ih-Sri, buơl gudrơi hũ hơtai-sơnư̆ng Pô Krist.

*2:9 2:9 Êsai 64:4.

2:16 2:16 Êsai 64:4.