BƠ-ÀR C̆ƠMRỪP KƠI PÔL
PƠYOA TƠ MƠNIH
KÔRINTÔ
PƠNUAĬ WAÌH JƠLÀN
1
(Mư̆ng tăl 1:1-9)
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, kơyoa hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, hũ iơu-rơwah ngă jiơ̆ng mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, găm sơ̆ng Sôthen, mơnih adơi-ai buơl gudrơi, pơyoa tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì lăm Kôrintô, la du mơnih hũ pơsơc̆ih-sri lăm Yàng Jêsu Krist, hũ angăn la du mơnih sơc̆ih-sri, găm pơyoa tơ abih tơgrơ̆ mơnih dò lăm abih tơgrơ̆ anih lơi iơu-lơkơu angăn Yàng buơl gudrơi, Pô Yàng Jêsu Krist, la Yàng buơl guñu sơ̆ng Yàng buơl gudrơi. Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi, sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ Ưnjơmừn
Dơlhă jiăng mĭt ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì dơlhă mư̆ng buơl adơi-ai, kơyoa pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô hũ brơi tơ buơl adơi-ai lăm Yàng Jêsu Krist. Kơyoa lăm Pô, buơl adơi-ai hũ dơlah-dơlài mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ, găm pơnuaĭ đờm sơ̆ng pơnuaĭ wă-wờng — găm pơnuaĭ ngă grơh mư̆ng Pô Krist kŭng hũ ngă nìn-kơjăp lăm buơl adơi-ai — tô buơl adơi-ai 'buh siơŭ sa pơnuaĭ brơi-soh gah bơngă lơi, lăm tŭ dò kraŭ-c̆àng hơrơi Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, ràng-tơbiă pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô. Rùp-phŭn Pô rơŭ ngă tơ buơl adơi-ai hũ pràn-kơjăp tơ̆l truh tơ luĭ-dŭt, tô buơl adơi-ai hũ wĭl-tơ̆l lăm hơrơi Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. Yàng Pô Lơngì la Pô ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ Pô đờm pơguăn, Pô hũ iơu-rơwah buơl adơi-ai tơma lăm pơnuaĭ nau-mơrai pơc̆uăl-pơtòm sơ̆ng Anà Pô, la Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi.
BRUĂ PƠC̆ƠRLAH KRƠI TƠRPUƠL SƠ̆NG KRƠH JƠHÀ LĂM TƠRPUƠL SƠC̆IH-SRI TƠ KÔRINTÔ
(Mư̆ng tăl 1:10 truh tăl 6:20)
Pơto-Kơkơi Păl Sa Hơtai-Akŏ Lăm Pô Krist
10 Ơ buơl adơi-ai, mă angăn Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, dơlhă pơto-kơkơi abih buơl adơi-ai păl sa hơtai-akŏ sa pơnuaĭ đờm sơ̆ng gơŭ, tô lăm tơkrah buơl adơi-ai 'buh hũ pơnuaĭ pơc̆ơrlah krơi tơrpuơl, bloh păl hơdiŭ hơlàr-siàm, sa pơnuaĭ sơnư̆ng sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng gơŭ. 11 Kơyoa, ơ buơl adơi-ai, mơnih lăm sàng Klôe hũ brơi dơlhă thơu lài lăm tơkrah buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ tăm-mơsau gơŭ sơ̆ng 'buh hơlàr-siàm sơ̆ng gơŭ. 12 Pơnuaĭ dơlhă khiăng đờm lài lăm buơl adơi-ai yàu aràng đờm yơu ni: “Dơlhă la mơnih tui Pôl,” halài: “Dơlhă la mơnih tui Apôlôs,” halài: “Dơlhă la mơnih tui Sepha,” halài: “Dơlhă la mơnih tui Pô Krist.” 13 Hũ iơŭ Pô Krist hũ kŏng pơklah-krơi ơu? Hũ iơŭ Pôl hũ kŏng aràng pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl ala buơl adơi-ai ơu? Halài hũ iơŭ buơl adơi-ai mă angăn Pôl bloh đồ-mă pơnuaĭ 'baptem ơu? 14 Dơlhă ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì, kơyoa rơlau tơ Krispus sơ̆ng Gaius, dơlhă 'buh hũ ngă 'baptem tơ sa aràng mơnih lơi lăm buơl adơi-ai, 15 tô 'buh aràng sơi hũ rơgơi đờm lài hũ mă angăn dơlhă bloh đồ-mă pơnuaĭ 'baptem. 16 Dơlhă kŭng hũ ngă 'baptem tơ du mơnih lăm sàng-dơnò Sephana rơi. Rơlau tơ sàng nư̆n, dơlhă 'buh thơu drơi hũ ngă 'baptem tơ mơnih lơi pơkơ̆n ơu. 17 Kơyoa Pô Krist 'buh pơđăr dơlhă truh tô ngă 'baptem, bloh tô pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, 'buh angui du pơnuaĭ lơ'bă khờh tô pơto-akhàn, huơĭ lài kơyơu pơkăl Pô Krist rơŭ tơbiă jiơ̆ng 'buh kwơ-màng.
Pô Krist La Gơnăp-Gơnuăr Sơ̆ng Pơnuaĭ Jak-Khờh Yàng Pô Lơngì
18 Kơyoa pơnuaĭ pơto-akhàn mư̆ng kơyơu pơkăl sơ̆ng du mơnih mơtai-lơhiă brơi la bơrngư̆l-gơla, bloh sơ̆ng buơl gudrơi, la du mơnih hũ dŏng-pơklàh, nư̆n la gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì. 19 Kơyoa hũ pơnuaĭ wă:
“Kơu rơŭ pơluĭ-pơlơhiă pơnuaĭ jak-khờh mơnih jak-khờh,
Kơu rơŭ suă-prah pơnuaĭ thơu-wờng mơnih thơu-wờng.” * 1:19 Êsai 29:14.
20 Mơnih jak-khờh dò anih lơi? Du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia dò anih lơi? Du mơnih jak đờm-pơrjai rài ni dò anih lơi? 'Buh iơŭ Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ pơnuaĭ jak-khờh dun-ya tơbiă jiơ̆ng bơrngư̆l-gơla ơu? 21 Kơyoa dun-ya gơnàng tơ pơnuaĭ jak-khờh drơi, 'buh gơnừm tơ pơnuaĭ jak-khờh Yàng Pô Lơngì tô kràn-thơu Yàng Pô Lơngì, nư̆n Pô siàm-hơtai angui pơnuaĭ pơto-akhàn bơrngư̆l-gơla buơl gudrơi bloh dŏng-pơklàh du mơnih păng-tui. 22 Lăm tŭ mơnih Juđa đồ c̆ơ du nàl-c̆rih, mơnih Grek tui-duah pơnuaĭ jak-khờh, 23 nư̆n buơl gudrơi pơto-akhàn lài Pô Krist hũ kŏng pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl, la pơnuaĭ mơnih Juđa c̆ơ la jơhà-mơlơu biă, sơ̆ng buơl làng agàh c̆ơ la hơnrui-gơla. 24 Bloh sơ̆ng du mơnih hũ Yàng iơu-rơwah, yah la mơnih Juđa halài mơnih Grek, nư̆n Pô Krist la gơnăp-gơnuăr sơ̆ng pơnuaĭ jak-khờh Yàng Pô Lơngì. 25 Kơyoa pơnuaĭ c̆ơ yơu bơrngư̆l-gơla Yàng Pô Lơngì la jak-khờh rơlau tơ pơnuaĭ jak-khờh jơi anà mơnih, sơ̆ng pơnuaĭ c̆ơ yơu 'buh pràn-khăng Yàng Pô Lơngì la pràn-khăng rơlau jơi anà mơnih.
26 Ơ buơl adơi-ai, c̆ơ sơnư̆ng bĕ tŭ buơl adơi-ai hũ iơu-rơwah, lăm buơl adơi-ai 'buh hũ hơdùm aràng mơnih jak-khờh tui mơnih rài dun-ya ni c̆ơ, 'buh dùm aràng hũ gơnuăr-pràn, kŭng 'buh hũ dùm aràng dò lăm tơrpuơl jơi-pơtiàn mơnih màng gơn-hư̆p. 27 Bloh Yàng Pô Lơngì hũ rơwah du pơnuaĭ bơrngư̆l-gơla lăm dun-ya tô ngă mơlơu alah du mơnih jak-khờh. Yàng Pô Lơngì hũ rơwah du pơnuaĭ hơgĕ 'buh khăng-pràn lăm dun-ya tô ngă mơlơu alah du mơnih pràn-khăng. 28 Yàng Pô Lơngì hũ rơwah du pơnuaĭ 'buh prŏng-màng sơ̆ng kŏng aràng c̆ơ la 'buh sơ̆p lăm dun-ya, găm sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ 'buh hũ, tô ngă pơluĭ-pơlơhiă du pơnuaĭ hũ bơjơ, 29 tô 'buh sa aràng mơnih lơi khĭn yeh-drơi pơglòng-rùp tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. 30 Kơyoa gơnừm tơ Pô bloh buơl adơi-ai hũ dò lăm Yàng Jêsu Krist, Pô bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă jiơ̆ng pơnuaĭ jak-khờh, pơnuaĭ rĭng-tơpă, pơnuaĭ sơc̆ih-sri, sơ̆ng pơnuaĭ dŏng-pơklàh tơ buơl gudrơi; 31 kơyoa nư̆n, yơu pơnuaĭ hũ wă:
“Aràng sơi yeh-drơi pơglòng-rùp, nư̆n yeh-drơi pơglòng-rùp bĕ lăm Yàng.” 1:31 Jeremi 9:23,24.

*1:19 1:19 Êsai 29:14.

1:31 1:31 Jeremi 9:23,24.