16
Pôl Pơyoa Pơnuaĭ Đờm Pơthơu Dơlhơu Mư̆ng Phebe, Mơnih Kơmơi Dŏng Bruă Lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih
Dơlhă yòng đờm pơthơu dơlhơu sơ̆ng buơl adơi-ai mư̆ng Phebe, mơnih adơi-ai kơmơi buơl dơlhă, kŭng la mơnih kơmơi dŏng bruă Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Senkre. Yòng buơl adơi-ai wă-rò ñu iơŭ păl lăm Yàng, yơu wă-rò du mơnih sơc̆ih-sri duh bruă Yàng, sơ̆ng dŏng-kờl ñu lăm yàu tŭ ñu hũ pơnuaĭ hơgĕ păl c̆àng truh buơl adơi-ai dŏng, kơyoa rùp-phŭn ñu hũ dŏng-kờl lô mơnih, sơ̆ng kŭng dŏng-kờl găm rùp-phŭn dơlhă rơi.
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Yòng brơi dơlhă pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Prissil sơ̆ng Akila, du mơnih ngă bruă găm sơ̆ng dơlhă lăm Yàng Jêsu Krist, la dua aràng mơnih hũ kŏng prah-luơi pơnuaĭ hơdiŭ drơi kơyoa dơlhă; 'buh iơŭ mĭn sa aràng dơlhă soh păl ưnjơmừn buơl guñu, bloh găm abih tơgrơ̆ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih tơkrah buơl làng agàh kŭng păl ưnjơmừn buơl guñu rơi. Kŭng yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih pơjŭm-pơtòm lăm sàng dua aràng buơl guñu.
Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Ebainet, mơnih adơi-ai dơlhă rơnăm biă. Ñu mơhiơ̆ yơu la boh akŏ thŭn tơ Pô Krist lăm c̆àr Asi. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Mari, mơnih hũ ngă bruă gleh-glăr kơyoa buơl adơi-ai. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Antrônikơ sơ̆ng Junia, mơnih gơŭ-găn sơ̆ng dơlhă, sơ̆ng kŭng la mơnih kơđòng dò jàm găm sơ̆ng dơlhă. Buơl guñu la du mơnih hũ c̆ơ prŏng-màng tơkrah tơrpuơl mơnih tơdi-tơdài, sơ̆ng hũ dò lăm Pô Krist dơlhơu dơlhă. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Amplias, mơnih dơlhă rơnăm biă lăm Yàng. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Urban, mơnih adơi-ai gơŭ ngă bruă găm sơ̆ng dơlhă lăm Pô Krist, sơ̆ng Etac̆is, mơnih adơi-ai gơŭ dơlhă rơnăm biă. 10 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Apel, mơnih hũ pơlòng-c̆rùh lăm Pô Krist. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng tơgrơ̆ mơnih lăm sàng-dơnò Aritôbul. 11 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Herôdiôn, mơnih gơŭ-pơtiàn sơ̆ng dơlhă. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng du mơnih lăm sàng-dơnò Nasit, la du mơnih lăm Yàng. 12 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Triphenơ sơ̆ng Triphôsơ, la dua aràng sơ-ai kơmơi hũ kŏng gleh-glăr kơyoa Yàng. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Presit, mơnih sơ-ai kơmơi dơlhă rơnăm biă, mơnih hũ ngă bruă gleh-glăr kơyoa Yàng. 13 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Ruphus, mơnih hũ Yàng iơu-rơwah, sơ̆ng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng ame ñu kŭng la ame dơlhă rơi. 14 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Asing-krit, Phơlegôn, Herme, Patrôpas, Herma, sơ̆ng abih du adơi-ai dò sơ̆ng buơl guñu. 15 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Philôlôgơ sơ̆ng Juli, sơ-ai Nere sơ̆ng gơŭ kơmơi ñu, găm sơ̆ng Ôlimpa sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri dò sơ̆ng buơl guñu. 16 Yòng buơl adơi-ai mă bĕ pơnuaĭ c̆ŭm-rơnăm sơc̆ih-sri bloh c̆uă-rơwăng gơŭ. Abih tơgrơ̆ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Pô Krist pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Hơdơi Luĭ
17 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă pơto-kơkơi buơl adơi-ai păl c̆ơ-kơrhia bĕ mư̆ng du mơnih ngă pơc̆ơrlah krơi tơrpuơl sơ̆ng ngă pơnuaĭ pơtŭp-sŭng, tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ pơto-pơsài bloh buơl adơi-ai hũ mơgru. Pleh atàh bĕ mư̆ng buơl guñu! 18 Kơyoa du mơnih nư̆n 'buh duh bruă Pô Krist, Yàng buơl gudrơi, bloh duh bruă tơ tŭng buơl guñu. Buơl guñu angui du pơnuaĭ jơmàn-bơngi, đờm pơluơ-hơtai tô pơ̆ng-gơla du mơnih hũ hơtai-hơtiàn tơpă-tơpe.
19 Mư̆ng bruă buơl adơi-ai păng-bơbah ngă tui Yàng nư̆n aràng sơi aràng nư̆n kŭng hũ thơu bơjơ, kơyoa nư̆n dơlhă sờh-sài biă mư̆ng buơl adơi-ai. Bloh dơlhă khiăng buơl adơi-ai jak-khờh mư̆ng pơnuaĭ siàm, sơ̆ng goh-sơc̆ih mư̆ng pơnuaĭ mơsak-jơhà. 20 Yàng Pô Lơngì la Pô brơi pơnuaĭ rĭng-lơngai, 'buh hơdùm suơi tra rơŭ juă-trơ̆m kơmlài Satăn tơ ala tơkai buơl adơi-ai. Yòng lơkơu Yàng Jêsu, Yàng buơl gudrơi, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh tơ buơl adơi-ai!
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Mư̆ng Du Adơi-Ai Gơŭ Sơ̆ng Pôl
21 Timôthe, mơnih ngă bruă găm sơ̆ng dơlhă pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Lusius, Jasôn sơ̆ng Sôsipater, la mơnih gơŭ-pơtiàn sơ̆ng dơlhă kŭng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai rơi. 22 Dơlhă la Tertius, mơnih dŏng Pôl wă bơ-àr pơyoa ni, yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai lăm Yàng.* 16:22 Tertius mĭn la mơnih wă dŏng Pôl. Pôl đờm yơu lơi ñu wă tui yơu nư̆n. 23 Gaius, mơnih wă-rò dơlhă sơ̆ng wă-rò abih Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai.
Erastơ, mơnih kwăng apăn-akŏ sàng pioh priă lăm plơi-prŏng, sơ̆ng Kartus, mơnih adơi-ai buơl gudrơi, kŭng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai rơi.
24 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai. Amen.
Pơnuaĭ Ưnjơmừn
25 Mơyòm-pơglòng Pô hũ gơnuăr ngă kơjăp-pràn buơl adơi-ai tui Pơnuaĭ-Siàm dơlhă pơto-akhàn, nư̆n la pơnuaĭ pơto-akhàn mư̆ng Pô Yàng Jêsu Krist, tui pơnuaĭ akhàn-tơbiă mư̆ng pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm sơđaŭ hũ bơdơŭ-tơrđơŭ mư̆ng tơgrơ̆ rài dơlhơu, 26 bloh tŭ ni, tui gơnuăr-pơđăr Yàng Pô Lơngì, la Pô hơdiŭ rài pơdò rài, sơ̆ng kơyoa du bơ-àr pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r, pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm hũ ràng-tơbiă tơ abih tơgrơ̆ buơl làng thơu, tô buơl guñu păng-tui bloh păng-bơbah ngă tui Yàng Pô Lơngì. 27 Mĭn sa aràng Yàng Pô Lơngì la Pô jak-khờh rơlau abih, hũ pơnuaĭ màng-kơc̆rà dò rài pơdò rài kơyoa Yàng Jêsu Krist. Amen.

*16:22 16:22 Tertius mĭn la mơnih wă dŏng Pôl. Pôl đờm yơu lơi ñu wă tui yơu nư̆n.