15
Păl Hơdiŭ Hơlàr-Siàm Sơ̆ng Gơŭ Lăm Yàng
Buơl gudrơi la du mơnih pràn, nư̆n păl glăm anòng du pơnuaĭ hơgĕ du mơnih 'buh pràn ngă 'buh jai, bloh 'buh iơŭ mĭn thơu ngă tô sờh-siàm hơtai-hơtiàn rùp-phŭn drơi soh. Yàu aràng lăm buơl gudrơi păl ngă sờh-siàm hơtai-hơtiàn mơnih gơŭ sa plơi adơi sa 'băng drơi, tô ngă kwơ-màng sơ̆ng bơ̆-pơdơ̆ng buơl guñu. Kơyoa Pô Krist kŭng 'buh ngă tô sờh-siàm hơtai-hơtiàn rùp-phŭn drơi, yơu hũ pơnuaĭ wă: “Pơnuaĭ du mơnih klau-pơtăt Yàng hũ tuh abih tơ ngŏ anà.”* 15:3 Pơđik Adoh Mơyòm 69:9. Kơyoa abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hũ wă lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri la tô pơto-pơsài sơ̆ng pơluơ-pơrơngài buơl gudrơi. Du pơnuaĭ nư̆n ngă tơ buơl gudrơi pràn-kơjăp hơtai-hơtiàn sơ̆ng pơluơ-pơrơngài buơl gudrơi, tô gơnừm tơ nư̆n buơl gudrơi hũ pơnuaĭ gơnừm-c̆àng. Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì pơnuaĭ pràn-kơjăp sơ̆ng pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài, brơi tơ buơl adơi-ai hũ sa hơtai-sơnư̆ng sơ̆ng gơŭ yơu Yàng Jêsu Krist hũ pơto, tô buơl adơi-ai hũ sa hơtai-hơtiàn, sa kàng-bơbah bloh mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì la Ama Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi.
Yơu nư̆n, buơl adơi-ai păl rò-lĕng bĕ duă gơŭ, kŭng yơu Pô Krist hũ rò-lĕng buơl adơi-ai rơi, tô apăn pơnuaĭ màng-kơc̆rà mơrai tơ Yàng Pô Lơngì. Dơlhă yòng đờm, Pô Krist hũ kơyoa mư̆ng pơnuaĭ-tơpă Yàng Pô Lơngì bloh tơbiă jiơ̆ng hơlŭn-hơlă du mơnih hũ sơkaŭ-kơlì, tô ngă nìn-kơjăp du pơnuaĭ đờm pơguăn hũ brơi tơ du kơi-kŏ pàng-yau buơl guñu, sơ̆ng ngă tơ buơl làng agàh mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì kơyoa hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm Pô. Yơu hũ pơnuaĭ wă:
“Kơyoa nư̆n, Anà rơŭ mơyòm-pơglòng Yàng tơkrah tơgrơ̆ buơl làng,
Sơ̆ng adoh mơyòm angăn Pô.” 15:9 Pơđik Adoh Mơyòm 18:49.
10 Anih pơkơ̆n kŭng đờm:
“Ơ buơl làng agàh, sờh-sài bĕ găm sơ̆ng buơl làng Yàng.” 15:10 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 32:43.
11 Sơ̆ng lài:
“Ơ abih tơgrơ̆ buơl làng agàh, adoh-mơyòm Yàng bĕ.
Ơ abih tơgrơ̆ buơl làng, adoh-mơyòm Pô bĕ!” § 15:11 Pơđik Adoh Mơyòm 117:1.
12 Êsai kŭng đờm:
“Mư̆ng Jese rơŭ tơbiă sa akha,
La Pô apăn-akŏ du buơl làng agàh;
Buơl làng agàh rơŭ gơnừm-c̆àng anih Pô.” * 15:12 Êsai 11:10.
13 Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì la phŭn-akŏ pơnuaĭ gơnừm-c̆àng, ngă tơ buơl adơi-ai baŭ-bèng tơgrơ̆ pơnuaĭ sờh-sài sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai lăm pơnuaĭ păng-tui, tô gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, buơl adơi-ai hũ dơlah-dơlài pơnuaĭ gơnừm-c̆àng!
DU PƠNUAĬ PƠTO-KƠKƠI SƠ̆NG C̆UĂ-RƠWĂNG
(Mư̆ng tăl 15:14 truh tăl 16:27)
Gơnuăr-Bruă Pôl
14 Ơ buơl adơi-ai, rùp-phŭn dơlhă păng-tui nìn-kơjăp lài buơl adơi-ai la du mơnih baŭ-bèng hơtai-hơtiàn siàm, tơ̆l pơnuaĭ wờng thơu, sơ̆ng hũ jak-rơgơi lăm pơnuaĭ pơto-kơkơi duă gơŭ. 15 Bloh lăm bơ-àr wă pơyoa tơ buơl adơi-ai hũ du anih dơlhă đờm pràn sa-sĭt, nư̆n la tô pơsơdơ̆r wơ̆ tơ buơl adơi-ai sơdơ̆r mư̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ dơlhă, 16 sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă Yàng Jêsu Krist tơkrah du buơl làng agàh, ngă gơnuăr-bruă mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt tơ Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì, tô dŏng du buơl làng agàh tơbiă jiơ̆ng sa phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt siàm hơtai Yàng, sơ̆ng tơbiă jiơ̆ng sơc̆ih-sri kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.
17 Yơu nư̆n, lăm Yàng Jêsu Krist, dơlhă hũ pơnuaĭ tô yeh-drơi mư̆ng gơnuăr-bruă dơlhă duh bruă Yàng Pô Lơngì. 18 Kơyoa dơlhă 'buh khĭn đờm pơnuaĭ hơgĕ pơkơ̆n rơlau tơ du bruă hơgĕ bloh Pô Krist hũ angui dơlhă bloh ngă tơbiă, tô ba du buơl làng agàh truh tơ pơnuaĭ păng-bơbah ngă tui Yàng Pô Lơngì, kơyoa pơnuaĭ đờm sơ̆ng kơyoa bruă ngă, 19 kơyoa gơnăp-gơnuăr mư̆ng pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi, kơyoa gơnăp-gơnuăr Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Pô Lơngì. Yơu nư̆n, mư̆ng plơi-prŏng Jerusalem, nau dăr truh tơ c̆àr Iliri, dơlhă hũ ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr-bruă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm Pô Krist. 20 Pơnuaĭ dơlhă lơkơu-khiăng la pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ du anih lơi bloh angăn Pô Krist ka hũ pơto-akhàn, tô klàh 'buh bơ̆-ngă tơ ngŏ rơnơ̆ mơnih pơkơ̆n, 21 yơu hũ pơnuaĭ wă:
“Du mơnih ka hũ pơto-akhàn mư̆ng Pô, rơŭ 'buh Pô,
Du mơnih ka mơhư̆ mư̆ng Pô, rơŭ wờng thơu Pô.” 15:21 Êsai 52:15.
Pôl Sơnư̆ng-Rơc̆ăng Truh C̆uă-Rơwăng Rôma
22 Nư̆n kŭng la pơnuaĭ lô amăng c̆ơkhă-pơkơŭ dơlhă tŭ dơlhă khiăng nau truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. 23 Bloh tŭ ni, lăm du c̆àr ni 'buh hũ anih lơi tơ dơlhă tra; rơlau tơ nư̆n wơ̆, mư̆ng lô thŭn ni bơjơ, dơlhă sơđaŭ lơkơu-khiăng biă truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. 24 Dơlhă gơnừm-c̆àng rơŭ pleh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai lăm jơlàn nau tơ lơgăr Españ 15:24 Tây Ban Nha., sơ̆ng hơdơi tŭ hũ srăp-sờh hơtai-hơtiàn kơyoa hũ dò sơ̆ng buơl adơi-ai lăm sa-sĭt tŭ-hơrơi, dơlhă rơŭ yòng buơl adơi-ai nau bơnau dơlhă truh tơ lơgăr nư̆n. 25 Bloh tŭ ni, dơlhă păl nau tơ Jerusalem tô dŏng bruă buơl làng sơc̆ih-sri tơ anih nư̆n. 26 Kơyoa du mơnih păng-tui Yàng lăm Maseđoan sơ̆ng Ac̆ai hũ sờh-siàm hơtai-hơtiàn rì-tơrgùm sa-sĭt priă, tô dŏng du mơnih siơŭ rơ'bah lăm tơrpuơl buơl làng sơc̆ih-sri Yàng dò tơ Jerusalem. 27 Buơl guñu sờh-siàm hơtai-hơtiàn ngă bruă nư̆n, bloh tơpă biă buơl guñu kŭng kơđòng sre sơ̆ng du mơnih nư̆n rơi. Kơyoa yah buơl làng agàh hũ du mơnih nư̆n brơi pơrpha du pơnuaĭ lơngai-siàm gah bơngă, nư̆n buơl guñu kŭng păl apăn phơ̆n-bơna gah rài hơdiŭ drah-rơlo bloh dŏng-kờl wơ̆ rơi. 28 Kơyoa nư̆n, hơdơi tŭ ngă wĭl-tơ̆l bruă ni, nư̆n la hơdơi tŭ brơi-pơrpha du phơ̆n dŏng-kờl ni truh tơ buơl guñu bơjơ, dơlhă rơŭ tơbiă nau, pleh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai bloh nư̆n nau tơ lơgăr Españ. 29 Dơlhă thơu tŭ truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, dơlhă rơŭ truh sơ̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dơlah-dơlài mư̆ng Pô Krist.
30 Ơ buơl adơi-ai, kơyoa Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng kơyoa pơnuaĭ anĭt-rơnăm mư̆ng Bơngă Sơc̆ih-Sri, dơlhă yòng lơkơu buơl adơi-ai păl găm sơ̆ng dơlhă, tămngă bĕ lăm du pơnuaĭ iơu-lài bloh buơl adơi-ai hũ kơyoa dơlhă pồ-pơyơ̆r đì tơ Yàng Pô Lơngì, 31 tô dơlhă hũ dŏng-tơleh klàh mư̆ng tơngàn du mơnih 'buh păng-tui lăm c̆àr Juđe, sơ̆ng gơnuăr-bruă dơlhă tŭ truh tơ Jerusalem rơŭ hũ du mơnih păng-tui Yàng sờh hơtai đồ-lĕng. 32 Hũ yơu nư̆n, dơlhă rơŭ sờh-sài hơtai-hơtiàn truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, sơ̆ng yah siàm-hơtai Yàng Pô Lơngì, dơlhă kŭng rơgơi hũ dò pơgleh sơ̆ng buơl adơi-ai rơi. 33 Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, la Pô brơi pơnuaĭ rĭng-lơngai, dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai! Amen.

*15:3 15:3 Pơđik Adoh Mơyòm 69:9.

15:9 15:9 Pơđik Adoh Mơyòm 18:49.

15:10 15:10 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 32:43.

§15:11 15:11 Pơđik Adoh Mơyòm 117:1.

*15:12 15:12 Êsai 11:10.

15:21 15:21 Êsai 52:15.

15:24 15:24 Tây Ban Nha.