4
Mĭn Yàng La Pô C̆ahrơña
Yơu nư̆n, tơgrơ̆ mơnih păl c̆ơ bĕ buơl dơlhă yơu du mơnih hơlŭn-hơlă Pô Krist, sơ̆ng kŭng yơu mơnih apăn-akŏ gàr-c̆ơ sàng, hũ Yàng Pô Lơngì jào gơnuăr-bruă mơblàng-tơbiă du pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Pô. Rơlau wơ̆, pơnuaĭ aràng khiăng duah 'buh anih mơnih apăn-akŏ c̆ơ-gàr sàng la păl tơpă sa hơtai-hơtiàn. Mư̆ng pơ-ơnah dơlhă, yah kŏng buơl adơi-ai halài kŏng anih c̆ahrơña lăm rài ni c̆ahrơña, nư̆n kŭng 'buh prŏng-màng hơgĕ. Rùp-phŭn dơlhă kŭng 'buh c̆ahrơña rùp-phŭn drơi rơi. Kơyoa dơlhă 'bu 'buh drơi hũ hơgĕ sŭng asŭ, bloh 'buh iơŭ kơyoa nư̆n bloh dơlhă hũ angăn la rĭng-tơpă. Pô c̆ahrơña dơlhă nư̆n la Yàng. Yơu nư̆n, juơi c̆ahrơña aràng sơi dơlhơu tơ tŭ-hơrơi Yàng truh. Rùp-phŭn Yàng rơŭ ba pơtơbiă tơ pơnuaĭ sơrdah abih tơgrơ̆ hơgĕ hũ bơdơŭ tơrđơŭ lăm anih kơnăm, sơ̆ng ràng-tơbiă abih tơgrơ̆ pơnuaĭ anà mơnih bơyai-sơnư̆ng lăm hơtai-hơtiàn. Tŭ nư̆n, yàu aràng rơŭ đồ-mă hũ pơnuaĭ mơyòm-brơi mư̆ng Yàng Pô Lơngì tui iơŭ sơ̆ng bruă drơi ngă.
Ơ buơl adơi-ai, kơyoa kwơ-màng tơ buơl adơi-ai, dơlhă hũ angui pơnuaĭ tơpă ni tô đờm mư̆ng rùp-phŭn dơlhă sơ̆ng Apôlôs, tô buơl adơi-ai tui krơh buơl dơlhă bloh mơgru thơu pơnuaĭ ni: “juơi sơrlèt tơbiă rơlau tơ agàh du pơnuaĭ hơgĕ hũ wă,” tô 'buh aràng sơi lăm buơl adơi-ai tơbiă hơtai-hơtiàn yeh-drơi pơglòng-rùp, tui gah mơnih ni tămdră-wơ̆ sơ̆ng mơnih dih. Kơyoa, hũ aràng sơi pơklah-krơi adơi-ai gơŭ sơ̆ng mơnih pơkơ̆n ơu? Hũ pơnuaĭ hơgĕ adơi-ai gơŭ hũ bloh 'buh iơŭ kơyoa đồ-lĕng ơu? Yah adơi-ai gơŭ hũ đồ-lĕng, nư̆n kơđa hơgĕ dò yeh-drơi pơglòng-rùp yơu ka tŭ lơi đồ-lĕng?
Buơl adơi-ai hũ trơi tơ̆l bơjơ, hũ mơda gơn-hư̆p bơjơ! Buơl adơi-ai hũ ngă pơtau apăn-akŏ bơjơ bloh 'buh c̆àng truh buơl dơlhă. Lơkơu-khiăng hơgĕ buơl adơi-ai hũ ngă pơtau biă tô buơl dơlhă kŭng hũ ngă pơtau găm sơ̆ng buơl adơi-ai! Kơyoa dơlhă sơnư̆ng lài, Yàng Pô Lơngì hũ daŭ du mơnih tơdi-tơdài buơl dơlhă lăm anih bièr tơ ala rơlau abih, yơu du mơnih kŏng ngă nìn-glài pơmơtai. Buơl dơlhă tơbiă jiơ̆ng pơnuaĭ klau-sờh tơ dun-ya, tơ mơnih gơdrưh sơ̆ng tơ jơi anà mơnih. 10 Buơl dơlhă la du mơnih bơrngư̆l-gơla kơyoa Pô Krist, bloh buơl adơi-ai nư̆n hũ jak-khờh lăm Pô Krist. Buơl dơlhă 'buh khăng-pràn, dò buơl adơi-ai nư̆n pràn-khăng. Buơl adơi-ai hũ aràng c̆ơ prŏng-màng, dò buơl dơlhă nư̆n kŏng aràng c̆ơ 'buh sơ̆p. 11 Tơ̆l truh tơ tŭ ni, buơl dơlhă sơđaŭ dò kŏng lơpa, kŏng mơhau, 'buh tơ̆l khăn-ào tô c̆ù, kŏng aràng ngă-pờng, c̆ơrlah-c̆ơrlờp hơrơi ni anih ni hơrơi bơgi anih dih. 12 Buơl dơlhă păl ngă bruă gleh-glăr sơ̆ng tơngàn phŭn drơi tô hơdiŭ. Tŭ kơđòng alĕ-aluah, buơl dơlhă lơkơu lơngai-pơtuah; tŭ kŏng mă-pơkơŭ, buơl dơlhă kŏng ă-ư̆n; 13 tŭ kŏng aràng đờm bơrlơi-bơdah, buơl dơlhă đờm sơđồ wơ̆ rơlĕ-siàm. Buơl dơlhă tơbiă jiơ̆ng yơu phơ̆n thŭl-sơŭ lăm dun-ya, yơu phơ̆n sơŭ-brơŭ sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih tơ̆l truh tơ tŭ ni.
14 Dơlhă wă du pơnuaĭ ni, 'buh iơŭ tô ngă tơ buơl adơi-ai mơlơu alah, bloh tô kơkơi-pơto buơl adơi-ai yơu du mơnih anà dơlhă uơ̆n-rơnăm. 15 Yah lài buơl adơi-ai hũ sa-pluh rơbơu aràng mơnih pôgru lăm Pô Krist, bloh buơl adơi-ai 'buh hũ lô ama. Kơyoa gơnừm tơ Pơnuaĭ-Siàm, dơlhă hũ pơjiơ̆ng tơbiă buơl adơi-ai lăm Pô Krist Jêsu. 16 Yơu nư̆n, dơlhă lơkơu kơkơi buơl adơi-ai: păl đòm bĕ krơh dơlhă. 17 Kơyoa pơnuaĭ nư̆n, dơlhă hũ pơđăr Timôthe truh sơ̆ng buơl adơi-ai. Ñu la anà dơlhă rơnăm biă lăm Yàng, kŭng la mơnih tơpă sa hơtai-hơtiàn. Ñu rơŭ pơsơdơ̆r wơ̆ tơ buơl adơi-ai mư̆ng du jơlàn-sơnah dơlhă lăm Pô Krist, la jơlàn-sơnah bloh dơlhă sơđaŭ pơto-pơsài lăm yàu Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih tơ abih tơgrơ̆ anih.
18 Hũ du mơnih pơtơbiă hơtai-hơtiàn yeh-drơi pơglòng-rùp, kơyoa sơnư̆ng lài dơlhă rơŭ 'buh truh sơ̆ng buơl adơi-ai tra. 19 Bloh yah Yàng khiăng, nư̆n 'buh hơdùm suơi tra dơlhă rơŭ truh sơ̆ng buơl adơi-ai. Tŭ nư̆n, 'buh iơŭ dơlhă mĭn khiăng c̆ơ thơu du mơnih yeh-drơi pơglòng-rùp nư̆n hơyơu lơi, bloh kŭng khiăng thơu buơl guñu gơnàng tơ gơnăp-gơnuăr lơi wơ̆. 20 Kơyoa lơgăr Yàng Pô Lơngì 'buh gơnàng tơ pơnuaĭ đờm, bloh gơnàng tơ gơnăp-gơnuăr. 21 Buơl adơi-ai khiăng pơnuaĭ hơgĕ rơlau? Khiăng dơlhă apăn hwai bloh truh sơ̆ng buơl adơi-ai, halài khiăng dơlhă mă pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm sơ̆ng hơtai-hơtiàn lơnguh-siàm bloh truh sơ̆ng buơl adơi-ai?