5
Glài-Sơnoh Bŭng-Pơkăl Lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih
Hũ pơnuaĭ đờm pơtiơ̆ng lài tơkrah buơl adơi-ai hũ bruă kơmơi-lơkơi bŭng-pơkăl biă, tơ̆l truh mơnih buơl làng agàh 'buh păng-tui Yàng kŭng 'buh hũ yơu nư̆n ơu rơi: nư̆n la hũ mơnih đih-dò sơ̆ng sơdiŭ jŭng ama drơi! Yơu nư̆n bloh buơl adơi-ai dò pơglòng-rùp! Pơnuaĭ iơŭ biă, nư̆n la buơl adơi-ai păl hia-c̆ŏ sơ̆ng prah luơi mơnih ngă pơnuaĭ nư̆n klàh mư̆ng tơkrah buơl adơi-ai! Mư̆ng pơ-ơnah dơlhă, yah rùp-phàp drah-rơlo dơlhă dò atàh, bloh hơtai-bơngă sơđaŭ dò sơ̆ng buơl adơi-ai. Dơlhă hũ ngă nìn-glài mơnih ngă pơnuaĭ nư̆n, yơu dơlhă hũ mơta tơ anih nư̆n. Tŭ buơl adơi-ai pơtòm-pơjŭm gơŭ wơ̆, hơtai-bơngă dơlhă kŭng hũ mơta tơ anih nư̆n sơ̆ng buơl adơi-ai, mă angăn Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu, găm sơ̆ng gơnăp-gơnuăr Pô, buơl gudrơi jào mơnih yơu nư̆n tơ Satăn pơluĭ-pơlơhiă gah rùp-phàp drah-rơlo, tô gah bơngă-joa hũ dŏng-pơklàh lăm hơrơi Yàng.
Pơnuaĭ buơl adơi-ai yeh-drơi pơglòng-rùp biă 'buh hũ hơgĕ la siàm. Buơl adơi-ai 'buh thơu lài sa-sĭt tơpơi ngă rồ-đì abih sa tơnài tơpŭng-bràh ơu? Prah luơi bĕ tơpơi klă, tô buơl adơi-ai rơŭ tơbiă jiơ̆ng tơpŭng-bràh bơrhơu 'buh hũ tơpơi, yơu buơl adơi-ai la pah 'buh hũ tơpơi rơi. Kơyoa Pô Krist la Abo Anà pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn, hũ pơyă ngă phơ̆n sì c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt kŏng mơtai ala tơ buơl gudrơi bơjơ. Kơyoa nư̆n, buơl gudrơi juơi angui tơpơi klă, la hơtai-hơtiàn lơ̆r 'bơ̆r mơsak-jơhà, bloh angui bĕ pah 'buh hũ tơpơi, la hơtai-hơtiàn goh-sơc̆ih sơ̆ng tơpă-tơpe, bloh 'bơ̆ng sờh sơdơ̆r pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn.
Lăm bơ-àr wă pơyoa tơ buơl adơi-ai, dơlhă hũ kơkơi-pơđăr buơl adơi-ai la juơi nau-mơrai sơ̆ng du mơnih ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl. 10 'Buh iơŭ dơlhă khiăng đờm la juơi nau-mơrai sơ̆ng du mơnih lăm rài ni, la du mơnih ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl, halài du mơnih hàm-làm, du mơnih klĕ-blơ̆, halài du mơnih duh-dơlbăt rơ̆p-ràk. Kơyoa yah yơu nư̆n, buơl adơi-ai păl tơbiă klàh mư̆ng dun-ya ni. 11 Bloh pơnuaĭ dơlhă wă kơkơi buơl adơi-ai la juơi nau-mơrai ngă adơi-ai gơŭ sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih lơi pơ-angăn rùp-phŭn drơi la adơi-ai, bloh la ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl, halài hàm-làm, halài duh-dơlbăt rơ̆p-ràk, halài tăm-mơsau alĕ gơŭ, halài mơbŭ-mơbèng, halài klĕ-blơ̆; buơl adơi-ai kŭng păl pleh atàh juơi 'bơ̆ng huă găm sơ̆ng mơnih yơu nư̆n. 12 Dơlhă c̆ahrơña du mơnih agàh tô ngă hơgĕ? 'Buh iơŭ buơl adơi-ai păl c̆ahrơña du mơnih lăm dơrlăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih ơu? 13 Yàng Pô Lơngì rơŭ c̆ahrơña mơnih agàh. Păl suă-prah bĕ du mơnih mơsak-jơhà klàh mư̆ng buơl adơi-ai.