16
Bruă Rì-Daŭ Phơ̆n-Priă Dŏng-Kờl
Mư̆ng bruă rì-daŭ phơ̆n-priă dŏng-kờl du mơnih păng-tui Yàng, nư̆n yòng buơl adơi-ai ngă tui bĕ yơu pơnuaĭ dơlhă hũ pơto-pơđăr tơ du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih lăm c̆àr Galati. Kừ hơrơi c̆ơmrừp lăm sa tơjuh, yàu aràng lăm buơl adơi-ai, tui yơu pràn drơi hũ, pioh krơi bĕ sa-sĭt priă drơi duah hũ, bloh nư̆n pioh-tèm lăm sàng drơi, juơi c̆àng tŭ dơlhă truh nư̆n ka rì-daŭ. Tŭ dơlhă truh, dơlhă rơŭ pơđăr du mơnih bloh buơl adơi-ai hũ rơwah, apăn bơ-àr dơlhă wă pơyoa găm sơ̆ng phơ̆n-priă buơl adơi-ai dŏng brơi-soh, truh tơ plơi-prŏng Jerusalem. Sơ̆ng yah c̆ơ la dơlhă păl nau, nư̆n buơl guñu rơŭ nau găm sơ̆ng dơlhă.
Bruă Pôl Sơnư̆ng Ngă-Nìn
Dơlhă rơŭ truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai hơdơi tŭ dơlhă pleh găn c̆àr Maseđoan, kơyoa dơlhă păl pleh găn c̆àr Maseđoan. Dơlhă rơŭ dò wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai, hũ rơgơi lăm luĭ blàn mơrềt, hơdơi mư̆ng nư̆n yòng buơl adơi-ai ba bơnau dơlhă nau truh tơ du anih dơlhă khiăng nau. Yah Yàng brơi gơnuăr, nư̆n amăng ni dơlhă 'buh khiăng mĭn pleh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai bloh nư̆n tơbiă nau mư, bloh dơlhă gơnừm-c̆àng hũ rơgơi dò wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai lăm sa-sĭt tŭ hơrơi. Bloh dơlhă păl dò wơ̆ lăm Ephesô tơ̆l truh tơ pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Pentikôt. Kơyoa tơ anih nư̆n, sa bơh 'băng prŏng hũ pơh lơnàng tơ gơnuăr-bruă dơlhă, yah lài sơđaŭ dò lô mơnih tămdră.
10 Yah Timôthe truh, nư̆n yòng buơl adơi-ai sờh-siàm hơtai-hơtiàn wă-rò ñu, juơi ngă tơ ñu păl huơĭ-kơmlưh pơnuaĭ hơgĕ tơkrah buơl adơi-ai, kơyoa ñu kŭng ngă bruă tơ Yàng yơu rùp-phŭn dơlhă rơi. 11 Kơyoa nư̆n, juơi aràng sơi c̆ơ 'buh sơ̆p tơ ñu. Yòng buơl adơi-ai dŏng ba bơnau ñu mơrai wơ̆ rĭng-lơngai sơ̆ng dơlhă, kơyoa dơlhă găm sơ̆ng buơl adơi-ai tơ anih ni dò c̆àng ñu.
12 Mư̆ng Apôlôs, adơi-ai buơl gudrơi, nư̆n dơlhă hũ abih hơtai-hơtiàn kơkơi-pơđăr ñu nau găm sơ̆ng buơl adơi-ai pơkơ̆n truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, bloh ñu ka khiăng nau tŭ ni. Ñu rơŭ nau tŭ hũ tŭ hơnàn truh.
13 Buơl adơi-ai păl mơdơh-kraŭ bĕ sơ̆ng dò dơ̆ng kơjăp lăm pơnuaĭ păng-tui, hĭl-kơjăp hơtai-hơtiàn bĕ sơ̆ng pràn-khăng. 14 Tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ buơl adơi-ai ngă, nư̆n ngă bĕ lăm hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm.
15 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă dò sa pơnuaĭ kơkơi-pơđăr tra: Buơl adơi-ai thơu sàng-dơnò Sephana la mơboh akŏ thŭn lăm c̆àr Ac̆ai, sơ̆ng thơu lài sàng nư̆n abih hơtai-hơtiàn dŏng duh bruă du mơnih sơc̆ih-sri. 16 Dơlhă kơkơi-pơđăr buơl adơi-ai păl păng-bơbah ngă tui du mơnih yơu nư̆n, kŭng yơu păng-bơbah ngă tui abih du mơnih kŏng gleh-glăr duh bruă găm sơ̆ng buơl guñu. 17 Dơlhă sờh-sài biă kơyoa hũ Sephana, Phôtuma sơ̆ng Ac̆aikơ truh tơ anih ni, kơyoa buơl guñu ala buơl adơi-ai la du mơnih siơŭ mơta truh c̆uă-rơwăng dơlhă. 18 Biă yơu nư̆n, buơl guñu hũ ngă tơ hơtai-akŏ dơlhă kŭng yơu buơl adơi-ai hũ kơđơ̆ng-lơngai. Buơl adơi-ai păl thơu c̆ơ prŏng-màng bĕ tơ du mơnih yơu nư̆n.
19 Du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih lăm c̆àr Asi pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Akila, Prissil, găm sơ̆ng Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih pơjŭm-pơtòm lăm sàng buơl guñu pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai lăm Yàng. 20 Abih buơl adơi-ai dò tơ anih ni pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Mă bĕ pơnuaĭ c̆uă-rơwăng sơc̆ih-sri bloh c̆uă-rơwăng gơŭ.
21 Dơlhă, Pôl, rùp-phŭn tơngàn dơlhă wă pơnuaĭ c̆uă-rơwăng ni.
22 Yah hũ aràng sơi 'buh duh-rơnăm Yàng, nư̆n păl kơđòng alĕ-aluah!
Khoai Yàng, yòng sơmăr truh!
23 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Jêsu Krist dò sơ̆ng buơl adơi-ai!
24 Dơlhă uơ̆n-rơnăm abih buơl adơi-ai lăm Yàng Jêsu Krist.