BƠ-ÀR DUA KƠI PÔL
PƠYOA TƠ MƠNIH
KÔRINTÔ
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, kơyoa hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì hũ ngă mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng Timôthe adơi-ai buơl gudrơi, pơyoa tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì dò tơ Kôrintô, sơ̆ng tơ abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri dò lăm abih c̆àr Ac̆ai. Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai.
AKHÀN WƠ̆ MƯ̆NG GƠNUĂR-BRUĂ TƠDI-TƠDÀI
(Mư̆ng tăl 1:3 truh tăl 7:16)
Pơnuaĭ Ưnjơmừn
Mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì, Ama Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. Pô la Ama jiăng anĭt-rơnăm, sơ̆ng la Yàng Pô Lơngì brơi tơgrơ̆ pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài. Pô pơluơ-pơrơngài buơl dơlhă lăm abih tơgrơ̆ pơnuaĭ dơnuh-dơnà gleh-glăr, tô buơl dơlhă hũ rơgơi angui rùp-phŭn pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài bloh Yàng Pô Lơngì hũ pơluơ-pơrơngài buơl dơlhă, tô pơluơ-pơrơngài du mơnih pơkơ̆n lăm abih tơgrơ̆ pơnuaĭ dơnuh-dơnà gleh-glăr lơi buơl guñu păp! Kơyoa yơu pơnuaĭ pơđì-pơđoa Pô Krist baŭ-bèng lăm buơl dơlhă hơyơu lơi, nư̆n gơnừm tơ Pô Krist bloh pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài buơl dơlhă kŭng baŭ-bèng yơu nư̆n rơi. Yah buơl dơlhă păl kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, nư̆n la tô buơl adơi-ai hũ pơluơ-pơrơngài sơ̆ng hũ dŏng-pơklàh. Yah buơl dơlhă hũ pơluơ-pơrơngài, nư̆n la tô buơl adơi-ai hũ pơluơ-pơrơngài, sơ̆ng pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài nư̆n rơŭ ngă tơ buơl adơi-ai hũ pràn-kơjăp hơtai-hơtiàn tô kŏng ă-ư̆n jai lăm tơgrơ̆ pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, mơhiơ̆ yơu tơgrơ̆ pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr bloh buơl dơlhă hũ kŏng. Pơnuaĭ gơnừm-c̆àng buơl dơlhă anih buơl adơi-ai la kơjăp-pràn biă, kơyoa thơu lài tŭ buơl adơi-ai hũ pơ-ơnah lăm pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, nư̆n kŭng rơŭ hũ pơ-ơnah lăm pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài.
Ơ buơl adơi-ai, buơl dơlhă 'buh khiăng buơl adơi-ai 'buh thơu mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr hũ tơbiă truh sơ̆ng buơl dơlhă lăm c̆àr Asi. Du pơnuaĭ dơnuh-dơnà pơđì-pơđoa nư̆n la prŏng biă, rơlau abih tơ pràn buơl dơlhă hũ rơgơi kŏng jai, tơ̆l truh buơl dơlhă 'buh dò gơnừm-c̆àng hơdiŭ tra. Buơl dơlhă c̆ơ thơu yơu drơi hũ đồ-mă sa pơnuaĭ ngă nìn-glài păl kŏng pơmơtai bơjơ, nư̆n buơl dơlhă 'buh gơnừm-gơnàng lăm rùp-phŭn drơi tra, bloh gơnừm-gơnàng wĭl-tơ̆l lăm Yàng Pô Lơngì, la Pô ngă tơ mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆. 10 Rùp-phŭn Pô hũ dŏng-suă buơl dơlhă klàh mư̆ng pơnuaĭ mơtai prŏng yơu nư̆n, Pô kŭng rơŭ sơđaŭ dŏng-suă buơl dơlhă. Buơl dơlhă păng-tui nìn-kơjăp sơ̆ng gơnừm-c̆àng tơl-wĭl lăm anih Pô lài Pô rơŭ sơđaŭ dŏng-suă buơl dơlhă wơ̆. 11 Yòng buơl adơi-ai kŭng dŏng bĕ buơl dơlhă lăm pơnuaĭ iơu-lài, tô gơnừm tơ pơnuaĭ lô mơnih iơu-lài bloh buơl dơlhă đồ-mă hũ pơnuaĭ anĭt, sơ̆ng kơyoa nư̆n, lô mơnih rơŭ kơyoa mư̆ng buơl dơlhă bloh pồ-săp ưnjơmừn Yàng.
Pôl Đờm Mơblàng Mư̆ng Bruă Pơsơlih Pơnuaĭ Nau C̆uă-Rơwăng
12 Pơnuaĭ ngă tơ buơl dơlhă sờh-sài, nư̆n la hơtai-hơtiàn buơl dơlhă ngă grơh lài, buơl dơlhă hũ mă pơnuaĭ sơc̆ih-sri sơ̆ng pơnuaĭ tơpă-tơpe Yàng Pô Lơngì bloh hơdiŭ lăm dun-ya ni, dơlhơu biă la sơ̆ng buơl adơi-ai, 'buh gơnàng tơ pơnuaĭ jak-khờh tui gah rùp-phàp drah-rơlo, bloh gơnàng tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng Pô Lơngì. 13 Kơyoa buơl dơlhă 'buh wă tơ buơl adơi-ai pơnuaĭ hơgĕ pơkơ̆n rơlau tơ du pơnuaĭ buơl adơi-ai hũ rơgơi pơrpoh-c̆ơ sơ̆ng wờng. Dơlhă gơnừm-c̆àng lài buơl adơi-ai rơŭ wờng thơu tơ̆l truh luĭ-dŭt, 14 kŭng yơu buơl adơi-ai hũ wờng thơu lô-tơkì mư̆ng buơl dơlhă bơjơ: nư̆n buơl dơlhă la pơnuaĭ màng-sờh tơ buơl adơi-ai, kŭng yơu buơl adơi-ai la pơnuaĭ màng-sờh tơ buơl dơlhă, lăm hơrơi Yàng Jêsu, Yàng buơl gudrơi.
Bruă Phŭn Ngă Tơ Pôl Ka Truh Jiơ̆ng Tơ Kôrintô
15 Sơ̆ng pơnuaĭ păng-gơnừm pràn-kơjăp nư̆n, dơlhă ngă-nìn rơŭ truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai dơlhơu, tô buơl adơi-ai đồ-mă hũ pơnuaĭ lơngai-pơtuah dua amăng rơlau. 16 Dơlhă ngă-nìn khiăng truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai lăm jơlàn truh tơ Maseđoan, bloh nư̆n rơŭ mư̆ng Maseđoan gài mơrai wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai, tô yòng buơl adơi-ai ba bơnau dơlhă truh tơ Juđe. 17 Dơlhă sơnư̆ng ngă-nìn yơu nư̆n, hũ iơŭ la dơlhă jiăng pơsơlih nau pơsơlih mơrai ơu? Halài tơgrơ̆ hơgĕ dơlhă sơnư̆ng ngă-nìn la sơnư̆ng ngă-nìn tui gah rùp-phàp drah-rơlo, tơ̆l truh tŭ nư̆n đờm “Hũ” tŭ nư̆n đờm “'Buh hũ” ơu? 18 Hũ Yàng Pô Lơngì la Pô ngă iơŭ tơpă yơu pơnuaĭ hũ đờm pơguăn ngă grơh tơ buơl dơlhă! Pơnuaĭ buơl dơlhă đờm sơ̆ng buơl adơi-ai 'buh iơŭ tŭ nư̆n “Hũ” tŭ nư̆n “'Buh hũ” ơu. 19 Kơyoa Anà Yàng Pô Lơngì, la Yàng Jêsu Krist, Pô bloh buơl dơlhă, nư̆n la dơlhă, Silwan sơ̆ng Timôthe, hũ pơto-akhàn tơkrah buơl adơi-ai, 'buh iơŭ tŭ nư̆n “Hũ” tŭ nư̆n “'Buh hũ” ơu, bloh lăm Pô nư̆n mĭt-mĭt “Hũ”. 20 Kơyoa lăm Pô, abih tơgrơ̆ pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì đờm pơguăn la “Hũ.” Kơyoa nư̆n, kŭng kơyoa mư̆ng Pô bloh abih buơl gudrơi đờm “Amen” tô mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì. 21 Rùp-phŭn Yàng Pô Lơngì la Pô hũ ngă tơ găm buơl dơlhă sơ̆ng buơl adơi-ai kơjăp-pràn lăm Pô Krist, sơ̆ng hũ lŭ mơñà pơlih-rơwah buơl dơlhă. 22 Pô kŭng hũ tơ̆m 'băng-kì Pô tơ ngŏ buơl gudrơi, sơ̆ng brơi Bơngă Sơc̆ih-Sri Pô tơma lăm hơtai-hơtiàn buơl gudrơi tô ngă c̆ơ̆ng-grơh.
23 Dơlhă yòng-lơkơu Yàng Pô Lơngì ngă grơh bơngă-joa dơlhă lài, nư̆n la kơyoa 'buh khiăng buơl adơi-ai păl kŏng pơnuaĭ puaĭ 'buah traŭ nư̆n dơlhă ka truh tơ Kôrintô. 24 'Buh iơŭ buơl dơlhă khiăng apăn-akŏ pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai ơu, kơyoa buơl adơi-ai hũ dò dơ̆ng kơjăp lăm pơnuaĭ păng-tui bơjơ, bloh buơl dơlhă mĭn khiăng la mơnih adơi-ai gơŭ duh bruă găm sơ̆ng buơl adơi-ai tô buơl adơi-ai hũ sờh-sài.