2
Yơu nư̆n, dơlhă ngă-nìn 'buh truh c̆uă-rơwăng tô ngă tơ buơl adơi-ai dơnuh-dơnà. Kơyoa yah dơlhă ngă tơ buơl adơi-ai dơnuh-dơnà, nư̆n aràng sơi la mơnih rơŭ ngă tơ dơlhă sờh-sài, yah 'buh iơŭ la du mơnih bloh dơlhă hũ ngă dơnuh-dơnà? Dơlhă hũ wă tơ buơl adơi-ai yơu nư̆n, tô tŭ truh c̆uă-rơwăng, dơlhă rơŭ 'buh kŏng dơnuh-dơnà kơyoa mư̆ng du mơnih bloh iơŭ biă păl ngă tơ dơlhă sờh-sài. Kơyoa dơlhă păng-tui lài, abih buơl adơi-ai rơŭ mă pơnuaĭ sờh-sài dơlhă ngă pơnuaĭ sờh-sài buơl adơi-ai. Tŭ wă tơ buơl adơi-ai, hơtai-hơtiàn dơlhă pơđì-pơđoa, dơnuh-dơnà sơ̆ng ia mơta hŏ lô biă, dơlhă wă 'buh iơŭ tô ngă tơ buơl adơi-ai dơnuh-dơnà, bloh la tô buơl adơi-ai thơu dơlhă abih hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm tơ buơl adơi-ai hơyơu lơi.
Anĭt Toh-Luơi Glài-Sơnoh Tơ Mơnih Ngă Sŭng
Yah mơnih lơi ngă tơ dơnuh-dơnà, mơnih nư̆n 'buh iơŭ mĭn ngă dơnuh-dơnà tơ dơlhă soh, bloh lô-tơkì kŭng hũ ngă tơ abih buơl adơi-ai dơnuh-dơnà rơi. Dơlhă 'buh đờm rơlau pơnuaĭ ơu. Mơnih nư̆n hũ kŏng lô buơl adơi-ai puaĭ 'buah yơu nư̆n la tơ̆l bơjơ. Bloh tŭ ni, buơl adơi-ai păl anĭt toh-luơi sơ̆ng pơluơ-pơrơngài mơnih nư̆n la siàm rơlau, tô mơnih nư̆n 'buh kơđòng krăm lăm pơnuaĭ dơnuh-dơnà prŏng rơlau đơ̆i. Yơu nư̆n, dơlhă yòng-lơkơu buơl adơi-ai ràng-tơbiă bĕ hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm sơ̆ng mơnih nư̆n. Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ-phŭn nư̆n bloh dơlhă wă tơ buơl adơi-ai, tô lòng c̆ơ buơl adơi-ai hũ păng-bơbah lăm abih tơgrơ̆ bruă ơu. 10 Buơl adơi-ai anĭt toh-luơi tơ aràng sơi, nư̆n dơlhă kŭng anĭt toh-luơi tơ mơnih nư̆n. Sơ̆ng yah dơlhă hũ anĭt toh-luơi pơnuaĭ hơgĕ, nư̆n kŭng kơyoa mư̆ng buơl adơi-ai bloh anĭt toh-luơi tơ anaŭ Pô Krist, 11 tô juơi luơi Satăn pha-jai rơlau tơ buơl gudrơi, kơyoa buơl gudrơi 'buh iơŭ la 'buh thơu mư̆ng du kai-ơñiai ñu.
Pơnuaĭ Pôl Sơnư̆ng Kơ-ù Tŭ Dò Lăm Trôas
12 Tŭ dơlhă truh tơ plơi-prŏng Trôas tô pơto-akhàn mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm Pô Krist, yah Yàng hũ pơh sa bơh 'băng tơ dơlhă tơ anih nư̆n, 13 bloh dơlhă 'buh hũ pơnuaĭ kơđơ̆ng-lơngai lăm hơtai-hơtiàn, kơyoa 'buh păp hũ Tĭt, la mơnih adơi-ai dơlhă. Yơu nư̆n, hơdơi tŭ apăn tơngàn sơ̆ng buơl guñu tô nau jơlàn, dơlhă nau tơ Maseđoan.
14 Bloh ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì, Pô ngă tơ buơl dơlhă hũ pha-jai rơlau lăm Pô Krist mĭt-mĭt. Pô hũ angui buơl dơlhă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm yơu dơnih pơnuaĭ 'bơu bơlhơu mư̆ng pơnuaĭ kràn thơu Pô lăm abih tơgrơ̆ anih. 15 Kơyoa buơl dơlhă la pơnuaĭ 'bơu bơlhơu Pô Krist hũ pơyă đì tơ Yàng Pô Lơngì, tơkrah du mơnih hũ dŏng-pơklàh sơ̆ng du mơnih kŏng mơtai-lơhiă. 16 Sơ̆ng du mơnih kơđòng mơtai-lơhiă, nư̆n buơl dơlhă la 'bơu pơnuaĭ mơtai, ba buơl guñu truh pơnuaĭ mơtai; bloh sơ̆ng du mơnih hũ dŏng-pơklàh, nư̆n buơl dơlhă la 'bơu pơnuaĭ hơdiŭ, ba buơl guñu truh pơnuaĭ hơdiŭ. Aràng sơi la mơnih hũ tơ̆l-pràn đồ-mă gơnuăr-bruă nư̆n? 17 Kơyoa buơl dơlhă 'buh pơblơi-sơlih Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì yơu lô mơnih pơkơ̆n. Bloh la du mơnih hũ Yàng Pô Lơngì jào-pơđăr, buơl dơlhă pơto-akhàn sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn tơpă-tơpe tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, lăm Pô Krist.