2
Gơnuăr-Bruă Pôl Tơ Tesalônika
Ơ buơl adơi-ai, rùp-phŭn buơl adơi-ai thơu lài bruă buơl dơlhă truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai 'buh iơŭ la 'buh kwơ-màng ơu. Bloh yơu buơl adơi-ai thơu, yah hũ kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr sơ̆ng kŏng pơtăt-pơmơlơu tơ plơi-prŏng Philip, buơl dơlhă sơđaŭ hĭl-pràn hơtai-hơtiàn lăm Yàng Pô Lơngì tô pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì tơkrah lô pơnuaĭ tămdră-wơ̆. Kơyoa pơnuaĭ pơto-akhàn buơl dơlhă 'buh tơbiă truh mư̆ng pơnuaĭ sŭng asŭ, kŭng 'buh hũ hơtai-sơnư̆ng sơŭ-jơhà halài tô pơluơ pơ̆ng-gơla aràng sơi. Bloh kơyoa Yàng Pô Lơngì hũ lòng-c̆ơ buơl dơlhă la iơŭ păl păng-gơnừm tô jào bruă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, nư̆n buơl dơlhă kừ pơto-akhàn, 'buh iơŭ tô ngă siàm hơtai jơi anà mơnih, bloh tô ngă siàm hơtai Yàng Pô Lơngì, la Pô c̆ơ-thơu hơtai-hơtiàn buơl dơlhă.
Kơyoa yơu buơl adơi-ai thơu, sơ̆ng hũ Yàng Pô Lơngì ngă grơh, buơl dơlhă 'buh tŭ lơi angui du pơnuaĭ đờm pơluơ-mơyòm, halài kơyoa hơtai-hơtiàn hàm-làm bloh ngă; kŭng 'buh tui duah pơnuaĭ màng-kơc̆rà mư̆ng jơi anà mơnih, halài mư̆ng buơl adơi-ai halài mư̆ng mơnih pơkơ̆n, yah lài lăm gơnuăr-bruă la mơnih tơdi-tơdài Pô Krist, buơl dơlhă hũ rơgơi pơđăr buơl adơi-ai păl c̆ơ prŏng-màng tơ buơl dơlhă. Bloh tơkrah buơl adơi-ai, buơl dơlhă hũ hơdiŭ lơnguh-lơngui yơu sa aràng mơnih ame c̆ơ-ròng du anà drơi. Buơl dơlhă uơ̆n-rơnăm tơ buơl adơi-ai tơ̆l truh sờh-siàm hơtai-hơtiàn pơrpha sơ̆ng buơl adơi-ai, 'buh iơŭ mĭn Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì soh, bloh găm pơnuaĭ hơdiŭ buơl dơlhă rơi, kơyoa buơl adơi-ai hũ tơbiă jiơ̆ng du mơnih buơl dơlhă uơ̆n-rơnăm biă.
Ơ buơl adơi-ai, biă buơl adơi-ai dò sơdơ̆r pơnuaĭ buơl dơlhă kŏng ngă bruă gleh-glăr hơyơu lơi, lăm tŭ pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì tơ buơl adơi-ai, buơl dơlhă ngă bruă găm hơrơi găm mơlăm, tô 'buh tơbiă jiơ̆ng pơnuaĭ gui-anòng traŭ tơ sa aràng mơnih lơi lăm buơl adơi-ai. 10 Hũ buơl adơi-ai ngă grơh sơ̆ng Yàng Pô Lơngì ngă grơh, sơ̆ng buơl adơi-ai la du mơnih păng-tui Yàng, buơl dơlhă hũ hơdiŭ sơc̆ih-goh biă, rĭng-tơpă, 'buh hũ hơgĕ tô puaĭ 'buah jiơ̆ng. 11 Buơl adơi-ai kŭng thơu, buơl dơlhă hũ hơdiŭ sơ̆ng yàu aràng lăm buơl adơi-ai yơu ama sơ̆ng anà, 12 pơto-kơkơi, pơluơ-pơrơngài, sơ̆ng lơkơu-yòng buơl adơi-ai hơdiŭ iơŭ păl sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, la Pô iơu buơl adơi-ai tơma lăm lơgăr Pô sơ̆ng đồ-lĕng pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô.
Mơnih Tesalônika Tơpă Sa Hơtai-Hơtiàn Lăm Tŭ Kŏng Pơlòng Gleh-Glăr
13 Kơyoa nư̆n, buơl dơlhă 'buh pơdơh ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì, kơyoa tŭ buơl adơi-ai păng sơ̆ng đồ-mă pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì mư̆ng buơl dơlhă, buơl adơi-ai 'buh păng-tui đồ-mă pơnuaĭ nư̆n yơu pơnuaĭ jơi anà mơnih, bloh tơpă biă la pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì, la pơnuaĭ ngă bruă lăm buơl adơi-ai, la du mơnih păng-tui. 14 Ơ buơl adơi-ai, buơl adơi-ai hũ đòm tui krơh du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì lăm c̆àr Juđe, la du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih lăm Yàng Jêsu Krist. Kơyoa buơl adơi-ai hũ kŏng du pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr mư̆ng buơl làng phŭn drơi ngă tơbiă, kŭng yơu du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih nư̆n hũ kŏng mư̆ng mơnih Juđa, 15 la du mơnih hũ pơmơtai Yàng la Yàng Jêsu, pơmơtai du mơnih gơnuăr-hwơ̆r, sơ̆ng mă-pơkơŭ buơl dơlhă. Buơl guñu ngă 'buh siàm hơtai Yàng Pô Lơngì, mơbai-tămdră sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih, 16 buơl guñu pơkơŭ 'buh brơi buơl dơlhă pơto-akhàn tơ buơl làng agàh tô du mơnih ni hũ dŏng-pơklàh. Buơl guñu mĭt-mĭt ngă tơ glài-sơnoh drơi baŭ-bèng rơlau. Bloh hơdơi-luĭ pơnuaĭ anok-anoa prŏng Yàng Pô Lơngì hũ tuh trŭn tơ ngŏ buơl guñu.
17 Ơ buơl adơi-ai, mư̆ng pơ-ơnah buơl dơlhă, yah păl atàh pơklah sơ̆ng buơl adơi-ai lăm sa-sĭt tŭ-hơrơi, atàh 'bò mơta bloh 'buh atàh hơtai-hơtiàn, buơl dơlhă sơđaŭ abih hơtai-hơtiàn lơkơu-khiăng biă hũ tòm mơta sơ̆ng buơl adơi-ai wơ̆, mơta tòm mơta. 18 Kơyoa nư̆n, dua amăng ni bơjơ, buơl dơlhă, dơlhơu biă la dơlhă, Pôl, khiăng nau truh sơ̆ng buơl adơi-ai, bloh Satăn hũ pơkơŭ-c̆ơkhă buơl dơlhă. 19 Kơyoa pơnuaĭ gơnừm-c̆àng, pơnuaĭ sờh-sài, sơ̆ng kơlmu-pơtau màng-kơc̆rà buơl dơlhă la hơgĕ, nư̆n 'buh iơŭ la buơl adơi-ai kŭng hũ dò dơ̆ng tơ anaŭ Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu lăm tŭ Pô truh ơu? 20 Biă, rùp-phŭn buơl adơi-ai la pơnuaĭ màng-kơc̆rà sơ̆ng pơnuaĭ sờh-sài buơl dơlhă!