BƠ-ÀR C̆ƠMRỪP KƠI PÔL PƠYOA
TƠ MƠNIH
TESALÔNIKA
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, Silwan * 1:1 Kŭng hũ angăn la Sila. sơ̆ng Timôthe, pơyoa tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih dò lăm plơi-prŏng Tesalônika, Tơrpuơl lăm Yàng Pô Lơngì, la Ama, sơ̆ng lăm Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi: Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai truh sơ̆ng buơl adơi-ai.
PƠNUAĬ NAU-MƠRAI SƠ̆NG GƠŬ TƠKRAH TƠRPUƠL SƠC̆IH-SRI TESALÔNIKA SƠ̆NG DU MƠNIH TƠDI-TƠDÀI
(Mư̆ng tăl 1:2 truh tăl 3:13)
Ưnjơmừn Yàng Kơyoa Mơnih Tesalônika Hơdiŭ Ngă-Tui Pơnuaĭ Yàng
Buơl dơlhă jiăng ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì mư̆ng abih buơl adơi-ai, sơ̆ng jiăng sơdơ̆r truh buơl adơi-ai lăm tŭ iơu-lài. Tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, la Ama buơl gudrơi, buơl dơlhă 'buh pơdơh sơdơ̆r truh du bruă buơl adơi-ai ngă kơyoa pơnuaĭ păng-tui, tơgrơ̆ pơnuaĭ gleh-glăr buơl adơi-ai kŏng kơyoa pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, sơ̆ng pơnuaĭ buơl adơi-ai kơjăp hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n kơyoa gơnừm-c̆àng lăm Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. Ơ buơl adơi-ai la du mơnih hũ Yàng Pô Lơngì uơ̆n-rơnăm, buơl dơlhă thơu lài Yàng Pô Lơngì hũ pơlih-rơwah buơl adơi-ai. Kơyoa Pơnuaĭ-Siàm buơl dơlhă hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai, 'buh iơŭ mĭn sơ̆ng pơnuaĭ đờm soh, bloh kŭng sơ̆ng gơnăp-gơnuăr, sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, sơ̆ng sa hơtai-hơtiàn păng-tui nìn-kơjăp. Buơl adơi-ai thơu loh-làng, tŭ dò tơkrah buơl adơi-ai, buơl dơlhă hũ hơdiŭ hơyơu lơi tô kwơ-màng tơ buơl adơi-ai.
Buơl adơi-ai hũ đòm-tui krơh buơl dơlhă sơ̆ng đòm-tui krơh Yàng, kơyoa buơl adơi-ai hũ mă pơnuaĭ sờh-sài Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh đồ-mă Pơnuaĭ Yàng tơkrah lô pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, kơyoa nư̆n buơl adơi-ai hũ tơbiă jiơ̆ng krơh siàm tơ abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui Yàng dò lăm c̆àr Maseđoan sơ̆ng c̆àr Ac̆ai. Biă yơu nư̆n, mư̆ng anih buơl adơi-ai Pơnuaĭ Yàng hũ dơlờng tơbiă 'buh iơŭ mĭn lăm c̆àr Maseđoan sơ̆ng c̆àr Ac̆ai soh, bloh pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai lăm Yàng Pô Lơngì kŭng hũ pơtiơ̆ng akhàn lăm abih tơgrơ̆ anih, tơ̆l truh buơl dơlhă 'buh c̆àng păl đờm pơtơ̆l hơgĕ tra. Kơyoa rùp-phŭn buơl guñu hũ đờm akhàn-wơ̆ bruă buơl adơi-ai hũ wă-rò buơl dơlhă hơyơu lơi, sơ̆ng hơyơu lơi buơl adơi-ai hũ gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, klà luơi rơ̆p-ràk tô duh bruă Yàng Pô Lơngì hơdiŭ rài pơdò rài sơ̆ng tơpă-tơpe, 10 sơ̆ng tô kraŭ-c̆àng Anà Pô mư̆ng ngŏ lơngì, la Yàng Jêsu bloh Pô hũ ngă hơdiŭ wơ̆ mư̆ng anih mơtai, la Pô dŏng-pơklàh buơl gudrơi klàh mư̆ng pơnuaĭ anok-anoa prŏng kơjĕ truh.

*1:1 1:1 Kŭng hũ angăn la Sila.