4
Ơ du la mơnih ngă pô, mă bĕ pơnuaĭ rĭng-tơpă sơ̆ng pơnuaĭ siàm-tơpă bloh hơdiŭ sơ̆ng du mơnih hơlŭn-hơlă drơi, kơyoa thơu lài buơl adơi-ai kŭng hũ sa Pô phŭn drơi tơ ngŏ lơngì.
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Mư̆ng Pơnuaĭ Iơu-Lài Sơ̆ng Pơnuaĭ Jak-Khờh
Buơl adơi-ai păl kơjăp hơtai-hơtiàn mơdơh-kraŭ bloh iơu-lài sơ̆ng ưnjơmừn. Kŭng yòng iơu-lài bĕ tơ buơl dơlhă, yòng Yàng Pô Lơngì pơh bơh 'băng tơ buơl dơlhă pơto-akhàn pơnuaĭ Pô, tô buơl dơlhă đờm tơbiă pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Pô Krist. Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm nư̆n bloh dơlhă kơđòng jàm-krơ̆. Kŭng yòng iơu-lài tô dơlhă hũ rơgơi ràng-tơbiă loh-làng mư̆ng pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm nư̆n, yơu pơnuaĭ dơlhă păl đờm.
Buơl adơi-ai păl hơdiŭ jak-khờh bĕ sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih agàh ka păng-tui Yàng. Păl pơlai bĕ tŭ hơrơi. Pơnuaĭ đờm buơl adơi-ai păl hũ hơtai-hơtiàn siàm-anĭt tui găm, sơ̆ng 'bă bơngi yơu daŭ pơtơ̆l sra tơma, tô buơl adơi-ai thơu păl đờm sơđồ wơ̆ sơ̆ng yàu aràng la hơyơu lơi.
Đờm Brơi Pơthơu Dơlhơu Mư̆ng Tic̆ikơ Sơ̆ng Ônesim
Tic̆ikơ la mơnih adơi-ai buơl dơlhă uơ̆n-rơnăm biă, sa aràng mơnih dŏng duh bruă Yàng tơpă sa hơtai-hơtiàn, sơ̆ng la sa aràng mơnih ngă bruă găm sơ̆ng dơlhă lăm Yàng, rơŭ đờm tơ buơl adơi-ai thơu abih tơgrơ̆ bruă mư̆ng dơlhă. Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ phŭn ni bloh dơlhă pơđăr sơ-ai nư̆n truh sơ̆ng buơl adơi-ai, tô buơl adơi-ai hũ thơu loh-làng mư̆ng buơl dơlhă tŭ ni hơyơu lơi, sơ̆ng kŭng tô sơ-ai nư̆n pơluơ-pơrơngài hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai. Nau găm sơ̆ng sơ-ai nư̆n hũ Ônesim, mơnih adơi-ai tơpă sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng uơ̆n-rơnăm biă, la mơnih sa plơi phŭn sơ̆ng buơl adơi-ai. Buơl guñu rơŭ đờm tơ buơl adơi-ai thơu mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă tơ anih ni.
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Sơ̆ng Pơto-Kơkơi Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
10 Aritak, mơnih adơi-ai gơŭ dò jàm găm sơ̆ng dơlhă, pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Mak, adơi-ai gơŭ-pơtiàn sơ̆ng 'Banaba kŭng yơu nư̆n rơi. Mư̆ng Mak, buơl adơi-ai hũ đồ-mă tơgrơ̆ pơnuaĭ đờm kơkơi-pơđăr mư̆ng sơ-ai nư̆n bơjơ, yah Mak truh anih buơl adơi-ai, yòng buơl adơi-ai wă-rò bĕ sơ-ai nư̆n siàm. 11 Jêsu, angăn la Justus kŭng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Lăm tơgrơ̆ mơnih hũ adăt sơkaŭ-kơlì, mĭn hũ du aràng mơnih ni ngă bruă găm sơ̆ng dơlhă kơyoa lơgăr Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng buơl guñu la pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài tơ dơlhă.
12 Epapras, mơnih sa plơi-phŭn sơ̆ng buơl adơi-ai, sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă Yàng Jêsu Krist, pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Sơ-ai nư̆n 'buh tŭ lơi pơdơh tămngă tơ buơl adơi-ai lăm pơnuaĭ iơu-lài, tô buơl adơi-ai tơbiă jiơ̆ng wĭl-tơ̆l sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn păng-bơbah ngă tui tơgrơ̆ hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì. 13 Kơyoa dơlhă đờm ngă grơh tơ sơ-ai nư̆n lài, sơ-ai nư̆n hũ ngă bruă gleh-glăr biă kơyoa buơl adơi-ai, sơ̆ng kơyoa du mơnih dò lăm Laođise sơ̆ng Hierapôlis. 14 Luka, la mơnih gơnuăr-jrào uơ̆n-rơnăm biă, pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, Demas kŭng yơu nư̆n rơi.
15 Yòng brơi dơlhă pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng du buơl adơi-ai dò lăm Laođise, sơ̆ng sơ-ai kơmơi Nimpas găm sơ̆ng Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih pơjŭm-pơtòm lăm sàng sơ-ai nư̆n. 16 Hơdơi tŭ hũ pơrpoh-c̆ơ bơ-àr wă pơyoa ni tơkrah buơl adơi-ai, yòng pơyoa bĕ ñu tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Laođise tô pơrpoh-c̆ơ tơ buơl adơi-ai gah nư̆n păng rơi. Yòng buơl adơi-ai kŭng păl pơrpoh-c̆ơ bơ-àr dơlhă hũ wă pơyoa tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Laođise. 17 Hơdơi luĭ, yòng buơl adơi-ai đờm bĕ sơ̆ng Ac̆ip: “Păl abih hơtai-hơtiàn bloh ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr-bruă hũ đồ-mă mư̆ng Yàng.”
18 Rùp-phŭn tơngàn dơlhă, Pôl, wă pơnuaĭ c̆uă-rơwăng ni. Yòng buơl adơi-ai juơi wơ̆rglai lài dơlhă sơđaŭ dò kơđòng srĕng-anuh! Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dò sơ̆ng buơl adơi-ai!