5
Mơdơh-Kraŭ C̆àng Hơrơi Yàng Truh
Ơ buơl adơi-ai, mư̆ng tŭ-jơ sơ̆ng hơrơi-tŭ, nư̆n 'buh c̆àng păl wă tơ buơl adơi-ai; kơyoa rùp-phŭn buơl adơi-ai hũ thơu loh-làng lài hơrơi Yàng rơŭ truh yơu mơnih klĕ tơkrah glai mơlăm. Tŭ aràng đờm: “Rĭng-lơngai sơ̆ng kơđơ̆ng-lơngai,” nư̆n pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă rơŭ ơ̆p-dơrmơ̆p tơbiă truh, yơu pơnuaĭ rơwă-pơđì tơbiă truh tơ mơnih kơmơi hũ mơtiàn kơjĕ tŭ đih apui, sơ̆ng rơŭ 'buh hũ aràng sơi pleh klàh jiơ̆ng.
Bloh ơ buơl adơi-ai, buơl adơi-ai 'buh dò lăm pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆, tơ̆l truh hơrơi nư̆n rơŭ ơ̆p-dơrmơ̆p truh sơ̆ng buơl adơi-ai yơu mơnih klĕ. Kơyoa abih buơl adơi-ai la anà pơnuaĭ sơrdah sơ̆ng anà glai hơrơi. Buơl gudrơi 'buh găm sơ̆ng glai mơlăm, kŭng 'buh iơŭ găm sơ̆ng pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆. Yơu nư̆n, buơl gudrơi juơi đih wơ̆r yơu du mơnih pơkơ̆n, bloh păl mơdơh-kraŭ sơ̆ng hơdiŭ tư̆ng-kơrhia. Kơyoa mơnih đih nư̆n đih glai mơlăm, mơnih mơbŭ nư̆n mơbŭ glai mơlăm. Bloh buơl gudrơi la du mơnih găm sơ̆ng glai hơrơi, nư̆n păl hơdiŭ thơu tư̆ng-kơrhia, c̆ù ào-pơsơi la pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, klŭm kơlmu-pơsơi la pơnuaĭ gơnừm-c̆àng hũ dŏng-pơklàh. Kơyoa Yàng Pô Lơngì 'buh ngă-nìn tơ buơl gudrơi păl kŏng pơnuaĭ anok-anoa prŏng, bloh tô hũ đồ-lĕng pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh, gơnừm tơ Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, 10 la Pô hũ mơtai kơyoa buơl gudrơi, tô buơl gudrơi yah dò hơdiŭ halài mơtai, kŭng hũ hơdiŭ găm sơ̆ng Pô. 11 Yơu nư̆n, buơl adơi-ai pơto-pơsờh duă gơŭ bĕ sơ̆ng bơ̆-pơdơ̆ng tơ gơŭ, yơu buơl adơi-ai sơđaŭ jiăng ngă.
Du Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Pơkơ̆n
12 Ơ buơl adơi-ai, buơl dơlhă yòng buơl adơi-ai c̆ơ prŏng-màng bĕ tơ du mơnih dò ngă bruă gleh-glăr tơkrah buơl adơi-ai, la du mơnih kơyoa mư̆ng Yàng bloh dùi-ba sơ̆ng pơto-kơkơi buơl adơi-ai. 13 Mă bĕ hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm bloh c̆ơ prŏng-màng tơ buơl guñu kơyoa mư̆ng bruă buơl guñu ngă. Hơdiŭ bĕ hơlàr-tămsòr sơ̆ng gơŭ.
14 Ơ buơl adơi-ai, yòng buơl adơi-ai pơto-pơđăr bĕ du mơnih alah 'buh khiăng ngă bruă, pơluơ-pơrơngài du mơnih pơblơ̆ hơtai-hơtiàn, dŏng kờl du mơnih 'buh khăng-pràn, sơ̆ng păl kŏng ă-ư̆n sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih. 15 C̆ơ-kơrhia bĕ, juơi mă pơnuaĭ mơsak-jơhà bơ-yàr pơnuaĭ mơsak-jơhà tơ aràng sơi, bloh păl mĭt-mĭt abih hơtai-hơtiàn ngă pơnuaĭ siàm tơ gơŭ kŭng yơu tơ abih tơgrơ̆ mơnih.
16 Sờh-sài bĕ mĭt-mĭt, 17 iơu-lài 'buh pơdơh, 18 lăm abih tơgrơ̆ bruă hơgĕ kŭng păl ưnjơmừn Yàng, kơyoa nư̆n la hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì lăm Yàng Jêsu Krist tơ buơl adơi-ai.
19 Juơi c̆ơkhă-pơkơŭ bruă Bơngă Sơc̆ih-Sri, mơhiơ̆ yơu ngă pơmơtai apui; 20 Juơi c̆ơ 'buh sơ̆p tơ du pơnuaĭ đờm hwơ̆r. 21 Lòng-c̆ơ bĕ tơgrơ̆ bruă. Pơnuaĭ hơgĕ siàm nư̆n păng-rơmiă bĕ. 22 Abih tơgrơ̆ bruă hơgĕ mơhiơ̆ yơu pơnuaĭ mơsak-jơhà, nư̆n păl pleh atàh.
23 Yòng lơkơu rùp-phŭn Yàng Pô Lơngì la Pơtau brơi pơnuaĭ rĭng-lơngai, ngă pơsơc̆ih-sri buơl adơi-ai wĭl-tơ̆l. Yòng lơkơu hơtai-bơngă, bơngă-joa, sơ̆ng rùp-phàp buơl adơi-ai hũ gàr-rơmiă wĭl-tơ̆l, 'buh hũ anih tô puaĭ 'buah jiơ̆ng tŭ Yàng buơl gudrơi, la Yàng Jêsu Krist truh mơrai! 24 Pô hũ iơu-rơwah buơl adơi-ai la Pô ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ hũ đờm pơguăn, rùp-phŭn Pô rơŭ ngă bruă nư̆n.
25 Ơ buơl adơi-ai, yòng buơl adơi-ai kŭng iơu-lài tơ buơl dơlhă rơi. 26 Mă bĕ pơnuaĭ c̆uă-rơwăng sơc̆ih-sri bloh c̆uă-rơwăng abih buơl adơi-ai.* 5:26 Ia Grek la: “pơnuaĭ c̆ŭm-rơnăm sơc̆ih-sri,” nư̆n la pơnuaĭ c̆uă-rơwăng lơđăp-bơhiàn tơkrah du mơnih păng-tui Yàng lăm rài nư̆n. 27 Mă angăn Yàng, dơlhă yòng-lơkơu buơl adơi-ai pơrpoh-c̆ơ bĕ bơ-àr wă pơyoa ni tơ abih buơl adơi-ai păng.
28 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, dò sơ̆ng buơl adơi-ai!

*5:26 5:26 Ia Grek la: “pơnuaĭ c̆ŭm-rơnăm sơc̆ih-sri,” nư̆n la pơnuaĭ c̆uă-rơwăng lơđăp-bơhiàn tơkrah du mơnih păng-tui Yàng lăm rài nư̆n.