BƠ-ÀR DUA KƠI PÔL PƠYOA
TƠ MƠNIH
TESALÔNIKA
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, Silwan sơ̆ng Timôthe pơyoa tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Tesalônika, la Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih dò lăm Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi, sơ̆ng lăm Yàng Jêsu Krist, la Yàng: Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, la Ama buơl gudrơi, sơ̆ng Yàng Jêsu Krist, la Yàng, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai!
Pơnuaĭ C̆ahrơña Tŭ Yàng Truh
Ơ buơl adơi-ai, buơl dơlhă păl mĭt-mĭt ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì mư̆ng buơl adơi-ai; sơ̆ng pơnuaĭ ni la iơŭ biă, kơyoa pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai 'brŏ hơrơi 'brŏ pràn-kơjăp, sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm yàu aràng lăm buơl adơi-ai sơ̆ng gơŭ kŭng 'brŏ hơrơi 'brŏ đì-tơgồ rơlau. Buơl dơlhă kŭng kơyoa buơl adơi-ai bloh yeh-drơi sơ̆ng du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì, mư̆ng hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai lăm abih tơgrơ̆ pơnuaĭ mă-pơkơŭ sơ̆ng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr bloh buơl adơi-ai dò kŏng. Ni la c̆ơ̆ng-grơh mư̆ng pơnuaĭ c̆ahrơña rĭng-tơpă Yàng Pô Lơngì, tô buơl adơi-ai tơbiă jiơ̆ng iơŭ păl sơ̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì, kơyoa mư̆ng lơgăr nư̆n bloh buơl adơi-ai kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr. Tui pơnuaĭ rĭng-tơpă Yàng Pô Lơngì, nư̆n Pô rơŭ mă pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr bơ-yàr wơ̆ tơ du mơnih hũ ngă pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr tơ buơl adơi-ai, sơ̆ng brơi tơ buơl adơi-ai, la du mơnih kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, hũ dò pơdời-gleh sơ̆ng buơl dơlhă, lăm hơrơi Yàng la Yàng Jêsu mư̆ng ngŏ lơngì tơbiă truh tơkrah apui 'bơ̆ng gùh, găm sơ̆ng du mơnih gơdrưh gơnăp-gơnuăr Pô, Pô rơŭ ngă glài du mơnih 'buh khiăng kràn-thơu Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng 'buh păng-duh Pơnuaĭ-Siàm Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu. Buơl guñu rơŭ kŏng pơnuaĭ ngă glài pơluĭ-pơlơhiă rài pơdò rài, pơklah atàh mư̆ng mơta Yàng sơ̆ng gơnăp-gơnuăr màng-kơc̆rà Pô, 10 tŭ Pô truh lăm hơrơi nư̆n, tô hũ sơrdah angăn tơkrah du mơnih sơc̆ih-sri Pô, sơ̆ng hũ mơyòm-pơglòng kơyoa mư̆ng abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui, lăm nư̆n hũ buơl adơi-ai, kơyoa buơl adơi-ai hũ păng-tui pơnuaĭ ngă grơh buơl dơlhă tơ anaŭ buơl adơi-ai.
11 Kơyoa nư̆n, buơl dơlhă 'buh pơdơh iơu-lài tơ buơl adơi-ai, tô Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi ngă tơ buơl adơi-ai hũ iơŭ păl sơ̆ng pơnuaĭ iơu-rơwah Pô, sơ̆ng gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr Pô, buơl adơi-ai hũ rơgơi ngă jiơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ lơkơu-khiăng siàm-mơkrư sơ̆ng tơgrơ̆ bruă buơl adơi-ai ngă kơyoa pơnuaĭ păng-tui; 12 tơ̆l truh angăn Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu rơŭ hũ mơyòm-pơglòng lăm buơl adơi-ai, sơ̆ng buơl adơi-ai lăm Pô, tui yơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi sơ̆ng Yàng Jêsu Krist.