2
Mơnih Tămdră Sơ̆ng Yàng
Ơ buơl adơi-ai, mư̆ng hơrơi Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist truh mơrai wơ̆, sơ̆ng mư̆ng bruă pơgùm-pơtòm tơkrah buơl gudrơi sơ̆ng Pô, nư̆n buơl dơlhă yòng lơkơu buơl adơi-ai, juơi sơmăr mơgơi lơ̆ng-gơ̆r hơtai-akŏ halài huơĭ-kơđa, tŭ hũ mơnih lơi đờm lài buơl guñu đồ-mă hũ pơnuaĭ bơngă-gơdrưh akhàn-tơbiă, halài pơnuaĭ đờm, halài sa blah bơ-àr pơyoa yơu la bơ-àr buơl dơlhă pơyoa truh, đờm lài hơrơi Yàng kơjĕ truh. Juơi luơi aràng sơi pơluơ pơ̆ng-gơla buơl adơi-ai sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ. Kơyoa bruă klà luơi jơlàn păng-tui păl truh dơlhơu, sơ̆ng mơnih mơsak-jơhà, anà pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă păl tơbiă truh, nư̆n la mơnih tămdră-wơ̆, pồ mơyòm-pơglòng rùp-phŭn drơi tơ ngŏ rơlau abih tơgrơ̆ hơgĕ aràng angăn la gơdrưh halài aràng duh-dơlbăt, tơ̆l truh ñu tơma dò guh lăm sàng duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng pơ-angăn rùp-phŭn ñu la Yàng Pô Lơngì! Tŭ dơlhă dò sơ̆ng buơl adơi-ai, dơlhă hũ đờm mư̆ng tơgrơ̆ bruă nư̆n bơjơ, buơl adơi-ai 'buh sơdơ̆r ơu? Sơ̆ng buơl adơi-ai thơu loh-làng pơnuaĭ hơgĕ tŭ ni dò apăn-pơkơŭ ñu, tô ñu mĭn hũ tơbiă truh iơŭ lăm tŭ-hơrơi ñu soh. Kơyoa gơnuăr tơrđơŭ-bơdơŭ pơnuaĭ glài-sơnoh hũ ngă bruă bơjơ, mĭn c̆àng tŭ Pô dò apăn-pơkơŭ ñu hũ suă nau. Tŭ nư̆n mơnih mơsak-jơhà rơŭ tơbiă truh, sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu rơŭ angui joa mư̆ng kàng Pô bloh pơmơtai ñu, sơ̆ng pơluĭ-pơlơhiă ñu sơ̆ng pơnuaĭ sơrdah-kơc̆rà tŭ Pô truh mơrai. Mơnih mơsak-jơhà nư̆n rơŭ mă gơnuăr kơmlài Satăn bloh tơbiă truh. Ñu rơŭ angui tơgrơ̆ pơnuaĭ gơnăp-gơnuăr, sơ̆ng tơgrơ̆ nàl-krơi, pơnuaĭ-c̆rih lơ̆r 'bơ̆r; 10 angui tơ̆l tơgrơ̆ pơnuaĭ mơsak-jơhà tô pơluơ pơ̆ng-gơla tơgrơ̆ mơnih mơtai lơhiă, kơyoa buơl guñu 'buh đồ-mă hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm pơnuaĭ-tơpă tô hũ dŏng-pơklàh. 11 Kơyoa nư̆n, Yàng Pô Lơngì luơi mơti buơl guñu tơ pơnuaĭ sŭng asŭ, ngă tơ buơl guñu păng-tui lăm pơnuaĭ lơ̆r 'bơ̆r; 12 tô abih tơgrơ̆ mơnih 'buh păng-tui pơnuaĭ-tơpă, bloh ư̆ng-tơkrư pơnuaĭ mơsak-jơhà, rơŭ kơđòng c̆ahrơña ngă nìn glài.
13 Ơ buơl adơi-ai la du mơnih hũ Yàng uơ̆n-rơnăm, buơl dơlhă păl mĭt-mĭt ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì mư̆ng buơl adơi-ai, kơyoa Yàng Pô Lơngì hũ rơwah buơl adơi-ai mư̆ng tŭ c̆ơmrừp, tô dŏng-pơklàh buơl adơi-ai gơnừm tơ Bơngă Sơc̆ih-Sri ngă pơsơc̆ih-sri sơ̆ng gơnừm tơ hơtai-hơtiàn păng-tui lăm pơnuaĭ-tơpă. 14 Kŭng kơyoa nư̆n bloh Pô hũ angui Pơnuaĭ-Siàm buơl dơlhă pơto-akhàn bloh iơu-jà buơl adơi-ai, tô buơl adơi-ai hũ đồ-mă pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. 15 Yơu nư̆n, ơ buơl adơi-ai, dò dơ̆ng kơjăp bĕ sơ̆ng păng-rơmiă kơjăp du pơnuaĭ pơto-pơsài bloh buơl dơlhă hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai, halài sơ̆ng pơnuaĭ đờm, halài sơ̆ng bơ-àr wă pơyoa. 16 Yòng lơkơu rùp-phŭn Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi, la Pô hũ uơ̆n-rơnăm buơl gudrơi, sơ̆ng hũ mă pơnuaĭ anĭt-brơi-soh bloh brơi tơ buơl gudrơi pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài rài pơdò rài sơ̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng siàm-mơkrư, 17 pơluơ-pơrơngài hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai, ngă tơ buơl adơi-ai hũ pràn-kơjăp lăm tơgrơ̆ bruă ngă găm sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ đờm siàm!