3
Kơkơi-Pơto Păl Iơu-Lài Sơ̆ng Ngă Bruă – Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Hơdơi luĭ, ơ buơl adơi-ai, yòng buơl adơi-ai iơu-lài tơ buơl dơlhă, tô Pơnuaĭ Yàng hũ pơto-akhàn sơmăr sơ̆ng hũ mơyòm-pơglòng, yơu hũ 'buh anih buơl adơi-ai, sơ̆ng tô buơl dơlhă hũ dŏng-tơleh klàh mư̆ng du mơnih sơŭ-jơhà sơ̆ng mơsak-jơhà. Kơyoa 'buh iơŭ aràng sơi kŭng hũ pơnuaĭ păng-tui yơu buơl adơi-ai. Yàng la Pô ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ hũ đờm pơguăn, Pô rơŭ ngă tơ buơl adơi-ai hũ pràn-khăng, sơ̆ng grăp-gàr buơl adơi-ai klàh mư̆ng mơnih mơsak-jơhà. Lăm Yàng, buơl dơlhă păng-tui nìn-kơjăp lài buơl adơi-ai dò ngă sơ̆ng rơŭ ngă tơgrơ̆ bruă bloh buơl dơlhă hũ pơto-pơđăr. Yòng lơkơu Yàng pơsàng pơto hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai truh sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng thơu kŏng ă-ư̆n yơu Pô Krist!
Ơ buơl adơi-ai, mă angăn Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, buơl dơlhă pơto-kơkơi buơl adơi-ai păl pleh atàh tơgrơ̆ mơnih adơi-ai lơi hơdiŭ alah kơ-yàl, 'buh tui tơgrơ̆ pơnuaĭ pơto-pơsài bloh buơl adơi-ai hũ đồ-mă mư̆ng buơl dơlhă. Kơyoa rùp-phŭn buơl adơi-ai thơu păl ngă hơyơu tô đòm tui krơh buơl dơlhă; kơyoa tŭ hơdiŭ tơkrah buơl adơi-ai, buơl dơlhă 'buh hơdiŭ alah kơ-yàl, kŭng 'buh 'bơ̆ng soh phơ̆n aràng sơi, bloh buơl dơlhă hơrơi mơlăm ngă bruă gleh-glăr, tô klàh ngă pơ-uă pơgleh truh tơ sa aràng mơnih lơi lăm buơl adơi-ai. 'Buh iơŭ buơl dơlhă 'buh hũ gơnuăr đồ-mă pơnuaĭ dŏng-kờl, bloh khiăng ngă krơh tô buơl adơi-ai đòm tui. 10 Kơyoa tŭ dò sơ̆ng buơl adơi-ai, buơl dơlhă kŭng hũ pơto-pơđăr pơnuaĭ ni: “Yah aràng sơi 'buh khiăng ngă bruă, nư̆n kŭng juơi 'bơ̆ng.” 11 Kơyoa buơl dơlhă mơhư̆ lài lăm tơkrah buơl adơi-ai hũ mơnih hơdiŭ alah kơ-yàl, 'buh khiăng ngă bruă, bloh mĭn khiăng sơrmau lăm bruă mơnih pơkơ̆n. 12 Mă angăn Yàng la Yàng Jêsu Krist, buơl dơlhă pơto-pơđăr sơ̆ng kơkơi-pơto du mơnih yơu nư̆n păl dò kơđơ̆ng bloh ngă bruă, tô hũ phơ̆n ròng c̆iăm rùp-phŭn drơi. 13 Ơ buơl adơi-ai, juơi pơblơ̆ hơtai-hơtiàn tŭ ngă bruă siàm. 14 Yah hũ aràng sơi 'buh păng-bơbah ngă tui pơnuaĭ buơl dơlhă đờm lăm bơ-àr wă pơyoa ni, nư̆n păl c̆ơ-thơu bĕ sơ̆ng juơi nau-mơrai sơ̆ng buơl guñu, tô buơl guñu thơu mơlơu alah. 15 Bloh juơi c̆ơ buơl guñu yơu mơnih mơbai-tămdră, tơrblơ̆ wơ̆ păl pơto-kơkơi yơu mơnih adơi-ai.
16 Yòng lơkơu rùp-phŭn Yàng pơnuaĭ rĭng-lơngai brơi pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai lăm tơgrơ̆ tŭ sơ̆ng lăm tơgrơ̆ pơnuaĭ! Yòng Yàng dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai.
17 Dơlhă, Pôl, rùp-phŭn tơngàn dơlhă wă pơnuaĭ c̆uă-rơwăng ni. Lăm abih tơgrơ̆ bơ-àr dơlhă wă pơyoa, dơlhă sơđaŭ ngă yơu nư̆n tô abih tơgrơ̆ mơnih thơu ni la bơ-àr mư̆ng dơlhă wă pơyoa. Dơlhă jiăng wă yơu nư̆n.
18 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai!