BƠ-ÀR C̆ƠMRỪP KƠI PÔL
PƠYOA TƠ
TIMÔTHE
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, tui gơnuăr-pơđăr Yàng Pô Lơngì la Yàng Dŏng-Pơklàh buơl gudrơi, sơ̆ng tui gơnuăr-pơđăr Yàng Jêsu Krist, la pơnuaĭ gơnừm-c̆àng buơl gudrơi, pơyoa tơ Timôthe, la anà phŭn kơu lăm pơnuaĭ păng-tui: Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi, sơ̆ng Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh, pơnuaĭ rơnăm-anĭt sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ anà!
Pơto-Kơkơi Păl C̆ơ-Kơrmăp Mư̆ng Pơnuaĭ Pơto-Pơsài Sŭng Asŭ
Yơu kơu hũ pơto-kơkơi anà tŭ kơu nau tơ Maseđoan, anà păl dò wơ̆ lăm Ephesô tô pơto-pơkơŭ du mơnih dih 'buh hũ pơto sa jơlàn duh-dơlbăt pơkơ̆n, kŭng juơi luơi hơtai-akŏ păng-sơnư̆ng truh du pơnuaĭ wĭ-wơ̆ 'buh hũ biă, găm sơ̆ng du pơnuaĭ tui yau duah jơi 'buh tŭ lơi luĭ, la du pơnuaĭ mĭn ba truh bruă tămpơrjai-mơsau gơŭ rơlau la pơh-lơnàng bruă Yàng Pô Lơngì lăm pơnuaĭ păng-tui. Pơnuaĭ-phŭn mư̆ng bruă pơto-pơđăr la pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, tơbiă truh mư̆ng sa hơtai-hơtiàn goh-sơc̆ih, hơtai-hơtiàn tơpă-siàm, sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui tơpă-tơpe 'buh mơthĭ-lơ̆r. Hũ du mơnih kơyoa nau asŭ pơnuaĭ-phŭn nư̆n, bloh lĕ-tơma lăm du pơnuaĭ tămpơrjai-mơsau gơŭ sơ̆ng đờm du pơnuaĭ 'buh kwơ-màng. Buơl guñu khiăng ngă du mơnih pôgru pơto pơnuaĭ adăt-adia, bloh buơl guñu 'buh wờng du pơnuaĭ buơl guñu đờm, sơ̆ng kŭng 'buh wờng du pơnuaĭ buơl guñu ngă-nìn.
Buơl gudrơi thơu pơnuaĭ adăt-adia la siàm, yah hũ angui tơpă iơŭ, sơ̆ng thơu lài pơnuaĭ adăt-adia hũ ngă tơbiă 'buh iơŭ tơ mơnih rĭng-tơpă, bloh la tơ du mơnih ngă glài sŭng, du mơnih pơblơ̆-dră, du mơnih 'buh păng-duh, du mơnih glài-sơnoh, du mơnih 'buh păng-tui, du mơnih đờm sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn truh yàng, du mơnih pơmơtai ame ama, du mơnih pơmơtai mơnih, 10 du mơnih ngă glài dri-sơnoh bŭng-pơkăl, du mơnih kơmơi đih-dò duă sơ̆ng kơmơi du mơnih lơkơi đih-dò duă sơ̆ng lơkơi, du mơnih pơblơi mơnih, du mơnih đờm lơ̆r, du mơnih đờm tơpah-sri lơ̆r, sơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ pơto-pơsài tơpă siàm. 11 Nư̆n la pơnuaĭ pơto-pơsài mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm màng-kơc̆rà Yàng Pô Lơngì lơngai-pơtuah, bloh kơu hũ jào-pơđăr păl pơto-akhàn.
Ưnjơmừn Mư̆ng Hơtai-Hơtiàn Yàng Anĭt-Rơnăm
12 Kơu ưnjơmừn Pô brơi pràn tơ kơu, la Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, kơyoa Pô hũ c̆ơ 'buh kơu la mơnih tơpă sa hơtai-hơtiàn nư̆n hũ pồ-pơđăr kơu ngă mơnih duh bruă Pô. 13 Yah lài dơlhơu thrơi kơu la sa aràng mơnih c̆ờ-sơlbĭl khĭn-dơmĭn, sa aràng mơnih mă-pơkơŭ jơlàn duh-dơlbăt, sơ̆ng sa aràng mơnih sơk-sơrbĭl, bloh kơu hũ đồ-mă pơnuaĭ Pô anĭt-rơnăm, kơyoa kơu hũ ngă du pơnuaĭ nư̆n lăm tŭ kơu ka wờng thơu sơ̆ng ka păng-tui. 14 Bloh pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng buơl gudrơi hũ baŭ-bèng lăm kơu, găm sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm lăm Yàng Jêsu Krist. 15 Ni la du pơnuaĭ iơŭ păl păng-gơnừm sơ̆ng iơŭ păl tô abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui đồ-mă: Yàng Jêsu Krist hũ truh lăm dun-ya tô dŏng-pơklàh mơnih glài-sơnoh, lăm du mơnih glài-sơnoh nư̆n, kơu la mơnih glài traŭ rơlau abih. 16 Bloh kŭng kơyoa pơnuaĭ nư̆n bloh kơu đồ-mă hũ pơnuaĭ anĭt-anăr, tô kơyoa kơu, sa aràng mơnih glài-sơnoh traŭ rơlau abih, Yàng Jêsu Krist hũ rơgơi ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n prŏng lơnàng Pô, sơ̆ng angui kơu ngă krơh tơ du mơnih rơŭ păng-tui Pô, tô hũ pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài. 17 Yòng lơkơu pơnuaĭ prŏng-màng sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà rài pơdò rài 'buh luĭ, dò abih lăm Pơtau rài pơdò rài, la Yàng Pô Lơngì 'buh tŭ lơi mơtai, la Pô 'buh aràng sơi 'buh jiơ̆ng, sơ̆ng mĭn hũ sa soh! Amen.
Pơto-Kơkơi Păl Tămngă Hĭl-Pràn
18 Ơ Timôthe, anà kơu, kơu brơi pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr ni tơ anà, tui yơu du pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r hũ đờm dơlhơu mư̆ng anà, tô gơnừm tơ du pơnuaĭ nư̆n bloh anà tămngă hĭl-pràn, 19 păng-rơmiă kơjăp pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng hơtai-hơtiàn siàm-tơpă. Hũ du mơnih kơyoa kơmlah-luơi hơtai-hơtiàn nư̆n bloh pơnuaĭ păng-tui buơl guñu kơđòng mơtai krăm. 20 Lăm tơrpuơl nư̆n, hũ Hymene sơ̆ng Aleksandrơ, la du mơnih kơu hũ jào tơ Satăn, tô buơl guñu mơgru thơu juơi đờm sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn tra.