2
Iơu-Lài Tơ Tơgrơ̆ Mơnih
Yơu nư̆n, dơlhơu biă kơu pơto-kơkơi anà păl iơu-lài, lơkơu-yòng, iơu-lài ala, sơ̆ng ưnjơmừn Yàng tơ abih tơgrơ̆ mơnih, tơ du pơtau, tơ abih du mơnih gơnuăr apăn-akŏ, tô buơl gudrơi hũ hơdiŭ sa rài rĭng-lơngai sơ̆ng kơđơ̆ng-siàm, sa rài hơdiŭ tơpă-siàm wĭl-tơ̆l sơ̆ng păng-duh Yàng Pô Lơngì. Nư̆n la pơnuaĭ siàm-mơkrư sơ̆ng iơŭ hơtai Yàng Pô Lơngì, Yàng Dŏng Pơklàh buơl gudrơi, la Pô khiăng abih tơgrơ̆ mơnih hũ dŏng-pơklàh sơ̆ng wờng-thơu pơnuaĭ-tơpă. Kơyoa mĭn hũ sa Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng mĭn hũ sa Pô Pơhơlàr Tơkrah dò tơkrah Yàng Pô Lơngì sơ̆ng jơi anà mơnih, nư̆n la Yàng Jêsu Krist, kŭng la anà mơnih. Pô hũ pơyă rùp-phŭn drơi tô ngă phơ̆n tơrbuh tơgrơ̆ mơnih. Nư̆n la pơnuaĭ ngă grơh hũ tơbiă truh iơŭ tŭ-hơrơi ngă-nìn. Kơyoa pơnuaĭ ngă grơh nư̆n, kơu hũ pồ-pơđăr ngă mơnih pơto-akhàn sơ̆ng mơnih tơdi-tơdài (kơu đờm tơpă biă, 'buh đờm lơ̆r), ngă mơnih pôgru tơ du buơl làng agàh, tô pơto buơl guñu mư̆ng pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă.
Yơu nư̆n, kơu khiăng du mơnih lơkơi iơu-lài bĕ tơ yàu anih pơtòm-pơjŭm, tơ̆ bĕ tơngàn sơc̆ih-sri tơ ngŏ bloh iơu-lài, juơi anok-anoa sơ̆ng tăm-mơsau.
Kŭng yơu nư̆n rơi, kơu khiăng du mơnih kơmơi păl c̆ù angui khăn-ào siàm-rơgăm, rak-rùp bơhiàn-c̆ơ sơ̆ng điaŭ-kơđơ̆ng, 'buh c̆aŭ 'bù mơsri-mơsrài tô bơhiàng pơmơyeh halài buh mừh kơsuàn, pơtơu c̆ơk-màng, halài angui khăn-ào c̆ơk-màng,* 2:9 Khăn-ào măk priă. 10 bloh ngă du bruă siàm, la pơnuaĭ iơŭ-rơgăm sơ̆ng du mơnih kơmơi angăn drơi la mơnih păng-duh Yàng Pô Lơngì. 11 Mơnih kơmơi păl dò kơđơ̆ng bloh păng pơto, sơ̆ng hơtai-hơtiàn păng-duh wĭl-tơ̆l. 12 Kơu 'buh brơi gơnuăr mơnih kơmơi pơto-pơsài halài apăn-akŏ tơ ngŏ mơnih lơkơi, bloh păl dò kơđơ̆ng păng. 13 Kơyoa Ađam hũ c̆rơ̆ng-tơbiă dơlhơu, bloh nư̆n ka truh Eba, 14 sơ̆ng 'buh iơŭ Ađam kơđòng pơluơ pơ̆ng-gơla, bloh la mơnih kơmơi kơđòng pơluơ pơ̆ng-gơla sơ̆ng lĕ-tơma lăm pơnuaĭ glài-sơnoh. 15 Bloh yah yơu nư̆n, mơnih kơmơi rơŭ hũ dŏng-pơklàh kơyoa bruă đih apui anà, yah buơl guñu kừ sơđaŭ hơdiŭ sơc̆ih-tơpă lăm pơnuaĭ păng-tui, lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, sơ̆ng lăm pơnuaĭ sơc̆ih-sri.

*2:9 2:9 Khăn-ào măk priă.